Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskuksen lausunnossa esitetään suositeltava vaihtoehtotarkastelu (4 vaihtoehtoa) perustuen Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntoon. Liiton lausunto puolestaan perustuu tuoreeseen 3. vaihemaakuntakaavaan ja sen selvityksiin.

Arviointiohjelman mukaiset vaihtoehdot poikkeavat merkittävästi 3. vaihekaavan tuulivoimavarauksista. Turkkiselän YVA-menettelyssä tulee vaihtoehtotarkastelun kautta selvittää maakuntakaavasta poikkeavan ratkaisun vaikutukset suhteessa maakuntakaavan mukaiseen ratkaisuun (tuulivoima-alueet tv-1 372 ja tv-1 373). Keskeistä on tällöin arvioida kuinka paljon poikkeaminen lisäisi vaikutuksia eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen. YVA-menettelyssä laadittavien selvitysten tulee tarjota riittävät tiedot maakuntakaavasta poikkeamiseen ja yhteisvaikutusten on oltava hyväksyttävällä tasolla muiden maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimavarausten kanssa.

Arviointiselostukseen on lisättävä tarkasteltaviin vaihtoehtoihin maakuntakaavan mukainen vaihtoehto. Edelleen vertailua olisi syvennettävä Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossaan esittämällä tavalla ja ottaa huomioon ne näkökohdat, joiden perusteella 3. vaihekaavaan on sisällytetty seudulliset tuulivoimavaraukset.

Yhteysviranomainen korostaa maisemallisten vaikutusten perusteellista arviointia ja vaikutusten selkeää esittämistä. Muun muassa maisemaan kohdistuvien yhteisvaikutusten lieventäminen on vaikuttanut maakuntakaavaratkaisuun ja osoitettujen tuulivoima-alueiden rajauksiin. Arviointiselostuksessa tulee arvioida miten poikkeaminen vaihekaavasta vaikuttaisi esim. Oulujärven maisemakuvaan.

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksiin tulee käyttää riittävästi aikaa, jotta hankealueen luontotyypeistä ja kasvillisuudesta saadaan riittävän tarkkaa tietoa. Selostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutuksia alueen luontotyypeille, kasvillisuudelle, arvokkaille luontokohteille, direktiivilajistolle ja uhanalaiselle lajistolle.

Linnustoselvityksissä on perusteltua panostaa erityisesti harvalukuisten, uhanalaisten ja muiden suojelun arvoisten lajien esiintymiin. Muuton havainnoinnissa on erityisesti huomioitava petolintujen muutto. Vaikutusten arvioinnin tulee sisältää myös lintujen ruokailu- ja levähdysalueet ja häiriö- ja estevaikutukset.

Vaikutusten merkittävyyden ja vaihtoehtojen vertailun havainnollisuuteen on syytä panostaa. YVA-menettely on parhaimmillaan suunnittelun väline ja tuulivoimahankkeissa voimaloiden määrä ja sijoittelu sekä sähkönsiirron linjaus on muutettavissa ympäristövaikutusten arvioinnin edistymisen myötä ja näin on perusteltua tehdä, mikäli vaikutusten arviointi ja siitä saatu palaute antavat siihen aihetta.

Ilman tarkennusta vaihtoehtotarkasteluun arviointiohjelman laajuus ja tarkkuus eivät ole riittäviä. Arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon YVA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat sekä tässä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt vaatimukset.   

Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen perustiedot:

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Vaalan kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 46 km2. Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan.

Tuulipuisto käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 65 tuulivoimalaa. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 3,45 - 8 MW. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta VE1 250 metriä ja VE2 280 metriä. Sähkönsiirron osalta on tarkastelussa kaksi liityntävaihtoehtoa eli liittyminen hankealueen eteläosan poikki sijoittuvaan Fingridin voimajohtoon (220 kV tai Fingridin suunnittelemaan tulevaan 2 x 110 kV) tai liittyminen Nuojuan sähköasemalla noin 30 kilometrin etäisyydellä.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa (puh. 0295 038 394) ja Heli Kinnunen (puh. 0295 016 451), s-posti: [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Tuulialfa Oy, Antti Tanskanen, puh. 044 9770 409, s-posti: [email protected]

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh. 010 33 28373, s-posti: [email protected]

Hankkeen dokumentit ja lausunto kokonaisuudessaan ymparisto.fi -verkkopalvelussa


Alueellista tietoa