Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

MORE-hanke etsii moreenimaaperän luonnontilaisia lähteitä (Pohjalaismaakunnat)

Moreenipohjaveden taustapitoisuuksien seurantaan soveltuvien lähteiden kartoitus- hankkeen (MORE-hanke) tavoitteena on löytää paikkatietoanalyyseillä lähteet, joista purkautuva pohjavesi edustaa moreenimaaperässä muodostuvaa pohjavettä ja joissa ihmistoimintojen vaikutusta ei olisi tai se olisi mahdollisimman vähäinen. Hanke on ympäristöministeriön rahoittama ja se alkoi elokuussa 2018. Hankkeen on määrä valmistua tammikuun 2019 lopussa.

Paikkatietoanalyyseissä esille nousseet lähteet tarkistetaan ensin työpöytätarkasteluna. Tämän jälkeen potentiaalisimmille lähteille tehdään maastokäynnit. Maastossa määritetään lähteiden luonnontilaisuus ja ympäröivän alueen ihmisvaikutuksen määrä. Parhaat kohteet valitaan näytteenottoon ja osa sisällytetään pidempiaikaiseen taustapitoisuuksien seurantaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tehtävä hanke toimii valtakunnallisena pilottina. Hankkeen loppuraporttiin sisällytetään tarvittava ohjeistus paikkatietoaineistojen käsittelyyn.

Hankkeen keskeiset hyödyt

Valtakunnallinen pohjaveden korkeusseuranta käynnistettiin 1970-luvun alkupuolella silloisen Vesihallituksen aloitteesta ja laatuseuranta pääasiassa 1990-luvulla. Verkostoon kuuluu pohjavesiasemia sekä lajittuneilta (sora ja hiekka) että lajittumattomilta (moreeni) alueilta. Asemat sijoitettiin aikoinaan mahdollisimman luonnontilaisille alueille. Näin verkoston veden laatua ja korkeustietoja voidaan pitää kansallisina luontaisina pitkänajanjakson taustapitoisuuksina. Pohjavesiasemien seurantasarjoissa näkyy kuitenkin ihmistoiminnan vaikutuksia ja siksi on tärkeää löytää uusia luonnontilaisen pohjaveden seurantapaikkoja ja harkita samalla mistä vanhojen paikkojen seurannasta voitaisiin luopua.

Moreenialueiden taustapitoisuuksien selville saaminen on äärimmäisen tärkeää vesienhoidon kannalta, koska moreeni on ylivoimaisesti Suomen yleisin maalaji. Moreenialueilla muodostuva ja vesistöihin purkautuva pohjavesi vaikuttaa vesistöjen tilaan ratkaisevalla tavalla hajakuormituksen kautta. Entistä luotettavampi tieto todellisista pohjaveden taustapitoisuuksista tarkentaisi luonnonhuuhtouman ja hajakuormituksen vaikutusten arviointia.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, [email protected], puh. 0400 623 208
  • Suunnittelija Jenni Laitamäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, [email protected], puh. 050 350 9764

Alueellista tietoa