Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa)

Keliber Oy toimitti 18.1.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee litiumia sisältävän spodumeenin louhintaa Syväjärven, Läntän, Rapasaaren ja Outoveden louhoksilla. Louhokset sijaitsevat Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan alueilla. Louhittava malmi rikastetaan Kaustisella Kalaveden tuotantolaitoksella, jonka vuosittainen vastaanottokapasiteetti on 600 000 tonnia. Tuotantolaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu erillisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Läntän ja Syväjärven louhosten käsitellyt jätevedet johdetaan Ullavanjoen kautta Perhonjokeen. Rapasaaren ja Outoveden jätevedet johdetaan toteuttamisvaihtoehdosta riippuen joko Ullavan- tai Köyhäjoen kautta Perhonjokeen.  

Arviointiselostuksesta saatiin 21 lausuntoa ja 9 mielipidettä.  ELY-keskus antoi lausuntonsa selostuksesta 28.6.2018.  ELY-keskus katsoi selostuksen antavan riittävän kuvan hankkeen ympäristövaikutuksista.  Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota hankkeen vesistövaikutuksiin kuten louhosalueiden vesitaseisiin, räjähdysaineista johtuvaan typpikuormitukseen, syväpohjavesien kloridipitoisuuteen sekä kiisuliuskeessa ja sivukivissä oleviin haitta-aineisiin. Ullavanjoen kalastoa koskevaa arviota tulee tarkentaa ja Syväjärven alueella mahdollisesti esiintyvät sudenkorennot ja sukeltajien elinympäristöt tulee selvittää.

Liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota Läntäntien, kantatie 63 risteyksen sekä Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren alueille johtavan metsäautotien kohdalla.

Suunnitteluun vaikuttavina erityispiirteinä voidaan Outoveden osalta mainita läheinen loma-asutus, Syväjärven osalta järvien kuivattaminen, Rapasaaren osalta Vionnevan Natura 2000 –alueen läheisyys ja Läntän osalta toiminnan vaikutukset Ullavanjärveen.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/keliberlitiumprovinssiYVA

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Alueellista tietoa