Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Envor Pori Oy:n Porin biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutukset arvioitu riittävällä tavalla; hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Envor Pori Oy:n Porin biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.   

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon yhteyteen biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen vuosikapasiteetti on 30 000 tonnia biohajoavaa ainesta ja laitoksella käsitellään keskuspuhdistamon prosessissa muodostuvia jätevedenpuhdistamon lietteitä. Prosessissa jätevesiliete mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biokaasua ja maanparannustuotetta. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja sitä voidaan hyödyntää myös energiantuotantoon. Biokaasulaitoksen kaasuntuotto on noin 3 milj.m3/a ja laitoksen tuottama vuotuinen energiamäärä on 24 500 MWh. Laitoksen käyttöaika on noin 8 760 tuntia/vuosi.  Laitoksen on suunniteltu sijoittuvan Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon välittömään läheisyyteen Porin kaupungin omistaman kiinteistön lännen puoleiselle laidalle.

Arviointiselostuksessa on tutkittu uutena toteuttamisvaihtoehtona myös biokaasulaitoksen rakentamista kapasiteetiltaan 50 000 tn/v suuruiseksi. Tällöin laitoksessa voitaisiin käsitellä Luotsinmäen puhdistamolietteiden lisäksi myös rasvajätteitä, elintarviketeollisuuden lietteitä, eläintenlantaa, biojätteitä, muiden jätevedenpuhdistamoiden lietteitä sekä peltobiomassaa.

YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavat vaihtoehdot (VE):

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Hankkeessa toteutetaan suunniteltu biokaasulaitos kapasiteetiltaan 30 000 t/a.
  • Vaihtoehto VE2: Hankkeessa toteutetaan suunniteltu biokaasulaitos kapasiteetiltaan 50 000 t/a.

Vaihtoehdossa VE2 muut käsiteltävät jätteet Porin Veden puhdistamolietteiden lisäksi ovat rasvajäte ja elintarviketeollisuuden lietteet, eläintenlanta, biojätteet, muiden jätevedenpuhdistamoiden lietteet ja peltobiomassa. Muita jakeita ei erotella puhdistamolietteistä.

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset, joista jälkimmäiset ovat merkittävämpiä. Arvioinnissa on painotettu hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat nousseet esiin hankkeen luonteen mukaisesti vaikutukset ilmanlaatuun ja liikenteeseen sekä ennakoimattomien poikkeustilanteiden kautta myös pintavesiin ja mahdollisesti Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueeseen. Arviointiselostuksesta on annettu viisi viranomaislausuntoa. Yleisömielipiteitä ei ole esitetty.

Arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset. Yhteysviranomainen on yhtynyt arvioinnin tulokseen, jonka mukaan hanke on periaatteessa toteuttamiskelpoinen, joskin se edellyttää vielä mm. ympäristölupaa. Yhteysviranomainen on lausunnossaan esittänyt täsmennyksiä arviointiselostukseen ja edellyttänyt, että hankkeen jatkosuunnittelussa, kuten ympäristölupahakemuksessa, ympäristövaikutusten arviointia edelleen tarkennetaan mm. melun, hajuhaittojen ja hulevesien hallinnan sekä riskitarkastelun osalta, ja että haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinoja etsitään mm. liikennevaikutuksiin tarvittaessa yhdessä ELY-keskuksen ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/envorgroupporinbklyva

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867.


Alueellista tietoa