Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvariskien hallinnan vaihtoehtoja selvitellään Lapväärtin-Isojoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallinta on haasteellista ja alueella on työn alla useita selvityksiä. Lapväärtin taajaman alueesta laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikarttaa ja tulvatyöryhmä etsii toimenpiteitä Lapväärtinjoen tulvavahinkojen ehkäisemiseksi. Tulvatyöryhmä kokoontui torstaina 21.11.2013 Karijoella.

Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmä on valinnut arvioitavaksi seuraavat toimenpide-ehdotukset:

 • Nykyiset toimenpiteet ja niiden tehostaminen: tulvantorjunnan toimenpiteet, tilapäiset tulvasuojelurakenteet, maankäytön suunnittelu ja sijainnin ohjaus sekä omatoiminen tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen.
 • Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä (esim. tulvavesien pidätysaltaat, tulvatasanteet, tulvaniityt, kosteikot, tulvavesien pidätysaltaat, hulevesien hallinta, käytöstä poistetut turvetuotantoalueet, metsäojitusten ohjaaminen).
 • Villamon ja muiden pienten patojen purkautumiskyvyn parantaminen.
 • Mahdollisesti muutostyöt padottaviin rakenteisiin.
 • Tulvariskialueiden asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla (Lapväärtin taajamaa).
 • Lapväärtin alaosan pengerrysalueiden käyttö tulvaveden varastona ja riskikohteiden kohdesuojaus.
 • Rantapuuston poistaminen vesistössä ja majavapatojen poisto.
 • Vesistössä olevien hiekkakasauminen/-saarekkeiden poistaminen (Vanhakylä ja Lapväärtin taajama).
 • Lapväärtinjoen laajamittainen ruoppaus.
 • Uuden tulvauoman/varareitin rakentaminen Lapväärtin taajaman ohi joen suistoon.

Valittuja toimenpide-ehdotuksia arvioidaan sidos- ja asiantuntijaryhmissä useassa vaiheessa. Arvioissa huomioidaan mm. toimenpiteiden vaikutus tulvavahinkojen vähentämiseen sekä vaikutus elinkeinoihin, maisemaan ja luontoarvoihin.  Tavoitteena on löytää arvioiden perusteella parhaat toimenpideyhdistelmät alueen tulvariskin hallitsemiseksi. Kaikkia arvioitavia toimenpiteitä ei siis tulla toteuttamaan. Toimenpiteiden toteutusta selvitetään ja tutkitaan tarkemmin arvioinnin edetessä. Tulvatyöryhmä jatkaa toimenpiteiden arviointia seuraavassa kokouksessa maaliskuussa 2014. 

Tulvatyöryhmään kuuluu edustajat vesistöalueen kunnista, pelastuslaitoksista, maakunnallisista liitoista ja ELY-keskuksista.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä Lapväärtinjoen tulvariskien hallintasuunnitelman virkatyönä.  Alueen kunnat ja muut toimijat voivat hyödyntää kertyviä tietoja omassa toiminnassaan.

Lisätietoja:

 • Insinööri Petter Höglund, Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmän sihteeri, puh. 0295 027 810
 • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmän puheenjohtaja, puh. 0295 027 919

Alueellista tietoa