Navigointivalikko
POH Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet -
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Sivulle kootaan Pohjanmaan ELY-keskuksen käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet. Liikenne ja infrastruktuuri- sekä ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueiden hankkeista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus >>  Valitse Etelä-Pohjanmaa ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Länsi-Suomen Helmet -sivusto on verkossa toimiva yhteinen oppimis- ja kehittämisympäristö hanketoimijoille Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, jonne on koottu tietoa toteutetuista rakennerahastohankkeista sekä niiden hyvistä käytänteistä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman sisältö ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia hanke-esimerkkejä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelta toimintalinjoittain:

Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

Investointiprioriteetti 6: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoista kaukana olevat henkilöt mukaan lukien, pääsy työhön, myös paikallisten työllisyys-aloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Investointiprioriteetin erityistavoitteena on parantaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Työllisyysasteen nostoa tukemaan tarvitaan erityisen tarkoin kohdennettuja keinoja sekä kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä työllisyyden hoitamiseksi. Kohteena ovat nuorten lisäksi sellaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat miehet ja naiset, joilla on mahdollisuus aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin päästä avoimille työmarkkinoille. Kohteena voivat olla työmarkkinoilla jo olevien lisäksi passiiviset miehet ja naiset, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä eikä niinkään pitkällisiä kuntouttavia toimenpiteitä.

Esimerkkihanke:

Job matching (Yrkesakademin!)
Projektin pääasiallisena tavoitteena on sovittaa yhteen oikea henkilö oikean työpaikan kanssa. Kohderyhmänä on heikossa työmarkkinatilanteessa olevat työttömät. Tämä tapahtuu kartoituksella ja yksilövalmennuksella, joka tulee johtamaan työsuhteeseen tai työkokeilujaksoon. Kohderyhmään voi kuulua nuoret aikuiset, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tavoitteena on vähentää työnhakijoiden määrää, katkaista pitkiä työttömyysjaksoja sekä tarjota työnantajille oikeanlaista työvoimaa heidän tarpeidensa mukaan. Projekti on kaksikielinen (ruotsi ja suomi).

 

Investointiprioriteetti 7: Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutuminen muutoksiin

Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Investointiprioriteetilla tuettavan toiminnan taustalla on yritysten ja muiden työorganisaatioiden parempi sopeutuminen seuraaviin muutostilanteisiin: globalisaation aiheuttamat rakenteelliset muutokset ja uudistukset ml. vihreän talouden kasvu; äkilliset rakennemuutostilanteet ml. irtisanomistilanteet; sekä ikärakenteen kehitys.

Investointiprioriteetin toimenpiteillä parannetaan työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta työelämän kehittämisstrategian toteuttamista tukevin toimenpitein, joihin sisältyvät mm. johtamiseen, työn organisointiin, työhyvinvointiin, työkykyyn, työyhteisöön, työympäristöön sekä haasteiden ennakointiin ja hallintaan liittyviä näkökulmia.

Esimerkkihanke:

EVE- Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen (Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus)
Projektin päämääränä on kehittää työpaikkoja - vaikuttaa alueen yritysten ja työyhteisöjen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, uudistumiseen ja muutosten läpiviemiseen sekä kasvuyrittäjyyshalukkuuteen. Huomio kiinnitetään erityisesti työuriin ja ammatilliseen liikkuvuuteen, työelämän laatuun ja työhyvinvointiin.

 

Investointiprioriteetti 8: Miesten ja naisten tasa-arvo kaikilla aloilla, mukaan lukien työpaikan saanti, urakehitys, työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja samapalkkaisuuden periaatteen edistäminen

Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Investointiprioriteetin toimenpiteillä pyritään omalta osaltaan lieventämään työelämässä esiintyviä sukupuolten välisiä kuiluja mm. työmarkkinoille osallistumisen, urakehityksen ja yrittäjyyden osalta. Sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistetään mm. lieventämällä työ- ja koulutusurien eriytymistä ja edistämällä työllistymistä tukevia ratkaisuja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi.

Esimerkkihanke:

INTEGRA (Kokkotyösäätiö)
Tämä hanke ei ole pohjimmiltaan sijoitettu tähän investointiprioriteettiin mutta hankkeen suunnittelussa on painotettu vahvasti tasa-arvonäkökulmaa erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa (NaistenKoulu ja MiestenKoulu). Hankkeessa kehitetään uusi pitkäkestoinen (noin yksi vuosi) ja vuorovaikutuksellinen maahanmuuttajien pitkäkestoinen valmennusmalli työpajoille. Valmennusmallin kehittämisellä parannetaan valmennushenkilöstön valmennusosaamista ja valmentajat pääsevät kokeilemaan heille uusi työtapoja. Toiminnan ja mallin kehittämisellä sekä testaamisella ja soveltamalla NaistenKoulun kokemuksia parannetaan maahanmuuttajien työllistymisedellytyksiä, otetaan huomioon heidän erilainen asemansa sekä ylläpidetään ja kohennetaan maahanmuuttajien työhyvinvointia ja -kykyä.

 

Toimintalinja 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

Investointiprioriteetti 9: Lisätään kaikkien ikäryhmien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen virallisen ja epävirallisen sekä arkioppimisen puitteissa, kohennetaan työvoiman tietoja, ammattitaitoa ja pätevyyttä ja edistetään joustavia koulutuspolkuja muun muassa ura-ohjauksen ja hankittujen pätevyyksien hyväksynnän avulla

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoitteen tuloksia ovat tehostuneet koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevat palvelut ja toimintatavat. Tehostuneiden palvelujen ja toimintatapojen kautta on lisätty erityisesti nuorten ja muiden vailla ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa olevien osallistumista koulutukseen, parannettu heidän ammatillista osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan ja edistetty näin työllistymistä. Tuloksena on myös tuotettu laadukkaampaa ja aiempaa paremmin työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta kohderyhmälle. Aliedustettujen ryhmien osallistuminen tarjottuihin koulutuksiin on lisääntynyt.

Esimerkkihanke:

Allegro School of Entrepreneurship (Novia Pietarsaari)
Ruotsinkielinen Allegro School of Entrepreneurship-hanke edustaa uutta tapaa siirtää uutta ajattelua toimintaan kun puhutaan uusista työpaikoista opiskelijoille. Projektin yrittäjyyden malli tulee Ruotsista. Kuten tiedetään, on nuorten työttömyys korkealla tasolla etenkin kaupungeissa ja etabloituminen työmarkkinoille on yhä vaikeampaa. Ajatuksena on, että koulutus korkeakouluissa on päivitettävä tämän päivän ja tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimuksia silmälläpitäen. Hanke toteuttaa kahta kehitysprosessia yhtä aikaa: Kurssitarjontaa kehitetään opiskelijoille ja samalla parannetaan opetushenkilökunnan osaamista.

 

Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Erityistavoitteen tuloksena on tarjottu paremmin kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Samalla on parannettu hankkeisiin osallistuneiden työelämässä olevien tai työttöminä olleiden miesten ja naisten osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuviin osaamistarpeisiin. Koulutustarjonnan osuvuuden ja laadun varmistamiseksi on tuotettu parempia koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi-menetelmiä. Samalla on vahvistettu oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän systemaattista yhteistyötä.

Esimerkkihankkeet:

LEAN 2 (Vaasan kaupunki (Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan ammattiopisto). Yrkesakademin i Österbotten toimii osatoteuttajana.)

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen osuvuuden ja laadun parantaminen henkilöstön LEAN-osaamisen lisäämisellä. LEAN on laatujohtamisen periaatteiden soveltamista tuottamiseen. Sen sijaan, että keskitytään yksittäisiin asioihin, keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen. Hankkeessa tuloksellisuutta ja laatua parannetaan kehittämällä opintoihin hakeutumisvaihetta ja laatujärjestelmän edellyttämää opiskelijoiden osallistumista koulutuksen laadun, opiskelun ja oppimisympäristön jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi hankkeessa otetaan LEAN käyttöön rakennusalan ja media-alan perustutkinto-opetuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä, sekä laajennetaan matkailu- ja ravitsemusalan LEAN-toimintaa. Hankkeessa lisätään oppilaitosten henkilöstön LEAN-osaamista jotta voidaan tukea yritysten ja työyhteisöjen jatkuvaa parantamista. Tämän LEAN-osaamiskeskuksen suunnittelu ja toteutus on aikuiskoulutuskeskuksen keskeinen toiminto tässä hankkeessa.

SmartCampus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
Hankkeessa kehitettäviä asioita ovat mm. uuteen toimintaympäristöön soveltuva opetuksen laaduntarkkailu ja järjestettävän opetuksen kehittäminen siten, että se ottaa paremmin huomioon toimintaympäristön mahdollisuudet, opiskelun vuorovaikutuksellisuuden ja opiskelijoita osallistavien ratkaisujen kehittäminen, laboratorio- ja seminaarityyppisen opetuksen mahdollistaminen virtuaalisessa ympäristössä, opiskelijoiden omiin opiskeluvahvuuksiin liittyvän tietoisuuden kasvattaminen ja virtuaalisen ympäristön oppimateriaalien ja teknologisten ratkaisujen käytettävyyden parantaminen. Kehitystyön tulosten toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan hankkeessa tieteellisen tutkimuksen avulla.

 

Toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Investointiprioriteetti 10: Aktiivinen osallisuus, myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi, ja työllistettävyyden parantaminen

Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Erityistavoitteen tuloksena on toimenpiteisiin osallistuneiden heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kohderyhmien työ- ja toimintakykyä parannettu ja siten edistetty heidän etenemistään työllisyyspoluilla. Tuloksena ovat myös hankkeissa toteutetut tehokkaammat ja laadukkaammat palveluprosessit kohderyhmälle. Lisäksi on vahvistettu yhteisöllisyyttä ja kansalaisuutta kansalaistoimijalähtöisissä kehittämishankkeissa kaupunkialueilla.

Esimerkkihanke:

Osana (Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä)
Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osallisuutta monella eri tasolla. Kokkolan kaupungin toteuttamalla matalan kynnyksen yhden palvelupisteen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelulla sekä tiedotuspalvelulla edistetään maahanmuuttajien palveluosallisuutta. Maahanmuuttajien asiakasosallisuutta edistetään hankkeessa sillä, että he ovat mukana kehittämässä ja toteuttamassa alueelle kotoutumista edistävää verkostoyhteistyötä. Asiakasosallisuus toteutuu tässä siten, että maahanmuuttajat ovat mukana kehittämässä itseään koskevia palveluita. Tavoitteena on juurruttaa kehitettävä verkostoyhteistyön malli pysyväksi käytänteeksi.