Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut Vaasan satamatiehankkeesta (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on toimittanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukaisesti arviointiselostuksen Vaasan kaupunkiin ja Mustasaaren kuntaan sijoittuvasta Vaasan satamatiehankkeesta.

Vaasan satamatie (pituus vaihtoehdosta riippuen 13,5–23,1 km) sijoittuu eteläisen Kaupunginselän ja sen ympäristön alueelle Vaasassa ja Mustasaaressa. Hankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi yhteys Vaasan satamaan ja näin kehittää Vaasan seudun logistista järjestelmää. Tarkoituksena on luoda tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman ja logistiikkakeskuksen toisiinsa sekä samalla valtakunnan päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Vaasan satamatiehankkeeseen sisältyy myös logistiikkakeskuksen kytkentä Vähäkyröntiehen (mt 717), osana valtatien 8 tulevaa yhteyttä Helsingby – Vassor. Tien kehittämisen taustalla ovat häiriötekijät, jotka Vaasan keskustaan on aiheutunut läpikulkevasta raskaasta liikenteestä sekä suurille satamaan suuntautuville kuljetuksille katuverkon ahtaudesta aiheutuvat ongelmat.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan viittä vaihtoehtoa:

• Vaihtoehto 0+ eli nykyisen väyläverkon kehittäminen eli Vaasan kaupungin määrittelemien liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteutus katuverkolla.

• Keskustatunneli eli kalliotunnelin rakentaminen Vaasan keskustan ali. Tunneli louhitaan kallioon osuudella Kauppapuistikko – Vaasanpuistikko. Vaihtoehto kulkee tunnelista moottoritietä Vikbyn eritasoliittymään, josta se jatkuu logistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin.

• Kaupunginselkä-vaihtoehto sijoittuu Eteläiselle Kaupunginselälle välillä Myrgrund – Emäntälahti, johon tehdään moottoritien uudeksi päätepisteeksi kiertoliittymä. Reitti kulkee siitä edelleen moottoritietä Vikbyn eritasoliittymään, josta se jatkuu logistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin. Kaupunginselän ylitys toteutetaan pääosin siltana, vain molemmille rannoille tehdään yhteensä noin 800 metriä pengertietä.

• Fladan–vaihtoehto kulkee Vaasan yleiskaavan mukaisesti Myrgrundistä Kotisarantietä Munsmon ja Sulvan välistä Kaupunginselän eteläpuolelta ja liittyy moottoritiehen Fladanin eritasoliittymän kohdalla. Reitti kulkee moottoritietä Vikbyn eritasoliittymään, josta se jatkuu logistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin.

• Vikby-vaihtoehto erkanee Fladan-vaihtoehdosta Tölbyn kohdalla, josta se kaartaa etelään Vikbyn läpi valtatielle 8. Tästä eteenpäin reitti kulkee uuteen paikkaan siirrettävän Vikbyn eritasoliittymän kautta logistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin.

Vaihtoehdot eroavat toisistaan linjaukseltaan sekä toteuttamisratkaisuiltaan. Kaikki vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten näkökulmasta toteutettavissa. Toteutettava vaihtoehto valitaan vasta yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon jälkeen hankkeen jatkosuunnittelussa.

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Kaupunginselkä-vaihtoehdon länsipäätä on siirretty pohjoiseen, Sundomin sillan penkereeseen etäämmälle asukkaiden suosimalta ranta-alueelta. Kaupunginselän ylittävien siltojen kohdalla on Emäntälahden puoleisessa sillassa huomioitu Kaupunginselän tekosaaret, jotka lyhentävät Kaupunginselän itäisen sillan pituutta kun Satamatieyhteys voidaan saarten kohdalla toteuttaa pengerratkaisuna. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Fladan-vaihtoehdossa on Fladanin eritasoliittymä siirretty noin 350 metriä Vaasan suuntaan, jolloin nykyinen Fladanin eritasoliittymä muuttuu Rantatien (maantie 673) kohdalla risteyssillaksi. Uuteen Fladanin eritasoliittymään rakennetaan rampit sekä Vaasan että Laihian suuntaan. Fladanin eritasoliittymän ja Vikbyn eritasoliittymän väliselle moottoritieosuudelle tehdään lisäkaistat liittymis- ja erkanemiskaistojen järjestelyä varten. Vikby-vaihtoehto on ohjelmavaiheen jälkeen suunniteltu kulkemaan nykyisen Vikbyn eritasoliittymän kautta ja Helsingbystä Martoisiin samaa linjausta noudattaen kuin muutkin vaihtoehdot. Vikby – Helsingby välillä aikaisemmin suunnitellusta oikaisusta on luovuttu.

Satamatien suunnittelu ja arviointi on saanut osarahoitusta EU:n TEN-T –rahastosta.

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä 6.10.–28.11.2016 virallisilla ilmoitustauluilla Vaasassa Kansalaisinfossa (Kirjastonkatu 13, Vaasa), Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähäkyröntie 11, Vähäkyrö) sekä Mustasaaressa (Keskustie 4, Mustasaari). Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös Mustasaaren pääkirjastoon (Koulutie 1, Mustasaari) sekä julkaistaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla www.ymparisto.fi/vaasansatamatieYVA.

Yhteysviranomaisen lausunto toimitetaan nähtäville samoihin paikkoihin kuin arviointiselostus.

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 28.11.2016 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/36/07.04/2013.

Yleisötilaisuudet:
Arviointiselostusta koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään tiistaina 1.11.2016 klo 17.00 Tölbyn nuorisoseurantalolla, Nissustået 6, 65460 Tölby ja keskiviikkona 2.11.2016 klo 17.00 Vaasan kaupunginhallintotalon valtuustosalissa, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa.

Lisätietoja:

  • Hankkeesta vastaava: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Ari Perttu, [email protected], puh. 029 502 7745.
  • YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Riina Känkänen, [email protected], puh. 040 768 8084
  • Tiesuunnittelu: Ramboll Finland Oy, Mikko Uljas, [email protected], puh. 040 066 5719

Alueellista tietoa