Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Yhdeksän hankeideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa ideahaussa (ELY-keskus) 

​​Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 valtakunnallisten maaseutuhankkeiden 25.9.2015 päättyneeseen teemalliseen ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 55 hankeideaa. 

Hankeideoista 20 kohdistui elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja vientiedellytysten kehittäminen -teemaan ja 35 digitalisaatio palveluiden ja yritystoiminnan kehittämisessä
-teemaan. Arviointiryhmä valitsi yhdeksän ehdotusta jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun. Valtakunnallisten hankkeiden rahoittamiseen arvioidaan käytettävän vuoden 2016 rahoituskehyksestä 1,5 miljoonaa euroa. 

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset:

ARKTISUUS ELINTARVIKEVIENNIN KÄRKENÄ – ARKTISEN RUUANTUOTANNON LISÄARVOTEKIJÄT, KONSEPTOINTI JA HYÖDYNTÄMINEN VIENTIMARKKINOILLA

Hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikealan vientiedellytyksiä rakentamalla arktisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille. Hanke kokoaa pohjoiseen sijaintiimme perustuvat ruuantuotannon lisäarvotekijät ja vahvuudet arktisuuskonseptiksi, jota hyödyntäen maaseudulla toimivat maa- ja elintarvikealan yrittäjät voivat erilaistaa tuotteitaan, tehostaa markkinointiaan ja tunnistaa uusia liiketoiminta- ja markkinointimahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä työstetään yrityksille välineitä siihen, miten hyödyntää arktisuutta sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

FINNISH FOOD INNOVATIONS 2.0 -SUOMALAISTEN LISÄARVOTUOTTEIDEN INNOVOINTI- JA TUOTEKEHITYSHANKE VIENTIMARKKINOILLE ELINTARVIKEKETJUN KILPAILUKYVYN VAHVISTAMISEKSI JA VIENTIEDELLYTYSTEN KEHITTÄMISEKSI 2016–2017

Hanke ohjaa suomalaisia elintarvikealan pk-yrityksiä ja maaseutuyrityksiä innovoimaan ja kehittämään asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille. Hanke auttaa yrityksiä jalostamaan ulkomaisia markkinamahdollisuuksia tuotekehitysideoiksi ja kokoaa tuotekehityksen, konseptoinnin ja tuotteistamisen osaajaverkoston yritysten tekemän tuotekehityksen tueksi.

PRE-FOOD-EXPORT – PREPPAUSTA JA DATAA PK-YRITYSTEN KILPAILUKYVYN TUEKSI

Hankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealalla toimivien mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä kotimarkkinoilla, parantaa valmiuksia kansainvälistyä ja aloittaa vientitoiminnot.

Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, jolla kehittämistyö yrityksissä tehdään suunnitellusti, verkottumista ja digitaalisia työkaluja hyödyntäen mahdollisimman resurssitehokkaasti. Toimintamallilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää työvaiheet liiketoimintaosaamisen sparrauksesta, pilottityöryhmistä työskentelystä ja vertaisoppimisesta tiedonlouhinnan hyödyntämiseen yritysten kehittämistyössä.

TERVEYSVAIKUTTEISTEN JA LUOMUELINTARVIKKEIDEN SEKÄ LUONNONTUOTTEIDEN VIENTIEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN KIINAN MARKKINOILLE

Hanke selvittää lähitulevaisuuden potentiaalisimmat luomuun, terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin ja luonnontuotteisiin liittyvät yhteistyön muodot Kiinan alueiden ja Suomen välillä. Selvitystyön yhteydessä kartoitetaan suomalaisia yrityksiä, joilla on potentiaalia ja kiinnostusta kehittää kyseisten tuotteiden vientiliiketoimintaa Kiinan markkinoille. Vientimahdollisuuksia rakennetaan käyttäen lähtökohtana suomalaisten olemassa olevaa yhteistyötä kiinalaisten alueiden, kaupunkien ja oppilaitosten kanssa. Käynnistyvän yhteistyön pidemmän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa asteittain alan suomalaisten yrittäjien liiketoimintakokeilut kiinalaisten osapuolten kanssa.

VAUHTIA VIENTIIN VALMIILLA VÄLINEILLÄ

Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten elintarvikealan yritysten vientimahdollisuuksia ja vahvistaa tuotteiden lisäarvoa hyödyntämällä EU:n nimisuojalaatujärjestelmää täysimääräisesti. Nimisuojajärjestelmä tarjoaa lisäresursseja ja yhteistyöverkostoja mm. kansainvälistymis- ja vientitoimenpiteiden osalta. Euroopassa monien nimisuojatuotteiden taustalla on tuottajaorganisaatioita, joten pidemmällä tähtäimellä hanke edistää myös tuottajaorganisaatioiden syntymistä Suomessa.

LUONNONTUOTTEIDEN VIENTIEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN JA MATKAILUKYTKENNÄN VAHVISTAMINEN

Hankkeessa tehdään mm. valtakunnallinen alkukartoitus, jossa selvitetään viennistä kiinnostuneet yritykset ja niiden toiveet yhteistyön ja alan viennin kehittämiseen ja aloitetaan vientivalmennustapahtumat. Hankkeessa selvitetään elintarviketeollisuuden, luonnontuotealan ja matkailun yhteistyön tehostamismahdollisuuksia. Hankkeessa viimeistellään EU:n maantieteellistä alkuperäsuojaa koskeva hakemus suomalaiselle mustikalle, valmistellaan kuva-aineistoja yritysten markkinointiviestintään, tuotetaan yrityksille messu- ja viestintämateriaalia, toteutetaan kuluttajakyselyjä tuotteista sekä tiedotetaan yritysten kansainvälisistä yhteisosastoista ja tutustumismatkoista.

GS1 GOLLI PILVIPALVELU PK-YRITYSTEN TILAUS-TOIMITUSKETJUN DIGITALISOINNIN JA KANSAINVÄLISTYMISEN TARPEISIIN

Palvelu mahdollistaa koko tilaus-toimitusketjun digitalisoimisen tilauksesta laskutukseen ja arkistointiin asti. Se on suunnattu erityisesti pienten – alle 50 henkilön – elintarviketeollisuus- sekä maatalousyritysten käyttöön. Palvelu mahdollistaa PK-yritysten liiketoiminnan kasvun jakeluketjun sähköisen automatisoinnin kautta. Lisäksi palvelu mahdollistaa jatkossa älykkyyden sekä läpinäkyvyyden lisäämisen PK-yritysten tilaus-toimitusketjuun teollisen internetin mukaisella ajattelumallilla.

VIRTUAALILUONTO

Luonto, digitaalisuus ja virtuaalisuus yhdistetään saumattomaksi elämykseksi, joka sekä koukuttaa verkkovierailijan, markkinoi Suomen luontomatkailua että takaa digitaalisen luontoseikkailun paikan päällä luonnossa – luoden näin edellytyksiä maaseudun palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Virtuaaliluontoon liitetään yritysten uudet liiketoimintakonseptit, joiden mahdollistajana on virtuaaliset luontomatkailuun sovelletut verkkoratkaisut ja luontoon ja esineisiin kytketyt älykkyyttä lisäävät teknologiat.

VISIT – VIRKISTYSALUEIDEN KÄVIJÄSEURANTAJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

Hankkeessa kehitetään maasto-olosuhteissa käyttökelpoinen ja kustannustehokas kävijäseurantajärjestelmä maakunnallisten virkistysalueyhdistysten käyttöön. Hankkeessa kehitetään vaihtoehdot valtakunnallisesti eri alueilla käyttöön otettavalle seurantajärjestelmälle.

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskus:

asiantuntija Lassi Hurskainen, puh. 0295 025 046
​kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]


Alueellista tietoa