Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Vuosittainen valvontamaksu joukkoliikenneluvan haltijoille (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Joukkoliikennelain (869/2009) 30 a §:n mukaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) on vähintään kerran kalenterivuodessa selvitettävä, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen 19 §:ssä säädetyt joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset. Hyvämaineisuuden edellytyksistä ja tarkistettavien henkilöiden piiristä säädetään edelleen lain 20 §:ssä ja 20 a §:ssä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suorittaa parhaillaan em. lainkohdissa mainittuja tarkistuksia rekisterikyselyin mm. verohallinnon perintäyksiköihin, ulosottovirastoihin, Oikeusrekisterikeskukseen, Trafin ajoneuvotietojärjestelmään sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Liikenteen lupien 90 euron suuruisesta valvontamaksusta on säädetty 27.12.2012 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (907/2012) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013. Maksu koskee joukkoliikennelupien lisäksi kaikkia muitakin liikennelupia, joihin liittyy vuosittainen valvontavelvoite. Maksuilla katetaan rekisterikyselyjen ja niistä aiheutuvien valvonnallisten toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tulee perimään mainitun valvontamaksun luvanhaltijakohtaisesti marraskuun 2013 aikana. Valvontamaksua ei peritä niiltä joukkoliikenneluvan haltijoilta, jotka ovat kuluvan vuoden aikana hakeneet joukkoliikennelupaa ja joiden luvan myöntämisen edellytykset on tarkistettu hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

 

Lisätietoja

  • Pasi Hautalahti
    Lupapäällikkö
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 972

 


Alueellista tietoa