Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Villamon alueen kunnostukseen haetaan lupaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Isojoella sijaitsevan Villamon alueen kunnostussuunnitelma on valmistunut ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kunnostusta koskevan lupahakemuksen.  Kunnostuksen tavoitteena on erityisesti tulvavahinkojen vähentäminen ja kalankulun mahdollistaminen Villamon yläpuolisille lisääntymisalueille. Kunnostuksen avulla on tarkoitus palauttaa myös Villamon alapuolinen runsaan 800 metrin pituinen Lapväärtin-Isojoen koskijakso.

Vuosien 2012 ja 2013 tulvat aiheuttivat merkittäviä haittoja Lapväärtin-Isojoella, ja Isojoen kunnan alueella vahingot olivat suurimpia Villamossa. Villamon padon aukot ja sen alapuolinen silta ovat liian pieniä erittäin suurilla virtaamilla.

Villamon pato on kalataloudellisesti poikkeuksellisen arvokkaan Lapväärtin-Isojoen viimeinen merkittävä vaelluseste, kun Peruksen ja Sandgrundin kalatiet valmistuivat viime vuonna.

Lapväärtin- Isojoki on eteläisen Suomen merkittävin luonnontilainen meritaimenjoki. Villamon luonnonmukaisen kalatien valmistumisen jälkeen vaelluskaloilla on esteetön pääsy joen yläosille. Nousuesteen poiston ansiosta vaelluskaloille vapautuu yli 40 km uutta joki- ja purouomaa, jossa sijaitsee runsaasti taimenille sopivia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.

Villamon alueen kunnostustarve on todettu valtakunnallisessa kalatiestrategiassa ja Lapväärtin-Isojoen vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Lisäksi kunnostuksen tarve todetaan valmisteilla olevassa Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Kunnostushanke edistää myös luonnon monimuotoisuutta Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla jokijaksolla.

Vesilain mukaista lupaa haetaan Villamon patoalueen jokiuoman kunnostukseen sekä tulvauoman ja uuden sillan rakentamiseen nykyisen padottavan sillan tilalle. Lisäksi anotaan pysyvää käyttöoikeutta rakenteisiin tarvittaviin maa-alueisiin. Kunnostuksen kustannusarvio on 230 000 euroa. Tavoitteena on, että Villamon alueen kunnostus voitaisiin toteuttaa vuosina 2017–2018 hyödyntäen EU:n Life-rahoitusta.

Isojoen Kala Oy jättää yhtä aikaa hakemukset Villamon alueella sijaitsevien Yläkosken ja Lammasniemenkosken voimalaitoslupien lakkauttamiseksi ja rakenteiden pysyttämiseksi sekä alueen kalanviljelyn ja pohjavedenoton lakkauttamiseksi. 

Lisätietoja:

  • Insinööri Kim Klemola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 829
  • Erikoistutkija Jyrki Latvala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 861

 


Alueellista tietoa