Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Vesihuollon avustuksia vuodelle 2014 voi hakea 30.11.2013 mennessä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen. Haettavana on myös avustus haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Hakemukset tulee toimittaa 30.11.2013 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteet

ELY-keskus myöntää vesihuoltoavustuksia maa- ja metsätalousministeriön sille osoittamista määrärahoista. Vesiensuojeluavustukset myönnetään ympäristöministeriön määrärahoista. Vuonna 2014 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen ja puhdistamoihin.

Vesihuoltoavustusta voi saada vesihuoltotoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaaminen maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla sekä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan parantaminen.

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaissa tarkoitetuille vesihuoltolaitoksille tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnalle. Hakemuksen mukaan on liitettävä lomakkeessa mainitut vesihuollon tukilain edellyttämät asiakirjat, kuten suunnitelmat kustannusarvioineen, rahoitussuunnitelmineen ja toteuttamisaikatauluineen sekä muut tarpeelliset selvitykset tuen myöntämisen edellytysten arvioimiseksi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole sekä myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä.

Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Kunnan tulee hakea avustusta kirjallisesti ja hakemuksessa tulee ilmetä hankkeen alustava aikataulu, rahoitussuunnitelma, kunnan oma osallistumisosuus sekä muut mahdolliset avustuksen myöntämiseen vaikuttavat tiedot. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia koko hankkeen kustannuksista.  Avustusta voi hakea jatkuvasti eli myös muulloin kuin nyt meneillään olevana hakuaikana.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan avustus

Avustukset haja-asutuksen jätevesineuvonnan järjestämiseksi ovat haettavana. Kyseessä on avustus, jonka taustalla vaikuttaa se että hajajätevesiasetuksen mukaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset vuoteen 2016 mennessä.

Neuvonnalla pyritään saamaan kiinteistöjen omistajille mahdollisimman oikea ja puolueeton tieto siitä, mitä kiinteistön jätevesien käsittelemiseksi tarvitsee tehdä ja miten vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän toteuttamisessa kannattaa edetä. Neuvonnalla ei ole tarkoitus korvata jätevesijärjestelmän suunnittelua, vaan parantaa kiinteistönomistajan valmiuksia suunnittelun teettämiselle ja sen mukaiselle jätevesijärjestelmän toteutukselle.

Hakemuksesta arvioidaan erityisesti toiminnan sisältö ja laatu, hakijan osaaminen ja resurssit sekä toiminnan taloudellinen tehokkuus. Avustusta voivat hakea tilinpitovelvolliset järjestöt tai vastaavat yhteisöt.

Hakemukset 30.11.2013 mennessä

Avustushakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.11.2013 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella  kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere. Hakulomakkeita ja lisätietoa avustuksista saa osoitteesta www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Vesihuoltoavustukset. Hakulomakkeita saa myös Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Yliopistonkatu 38, Tampere.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Pirkanmaan ELY-keskuksessa:

  • Vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteet: vesihuoltoinsinööri Jukka Lahti, p. 0295 036 348
  • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: hydrogeologi Matti Vänskä, p. 0295 036 400
  • Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta: vanhempi insinööri Antero Luonsi, p. 0295 036 352

Alueellista tietoa