Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Vesien ja meren hyvä tila tavoitteena (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Vesien ja Itämeren tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä – ja hyvää suunnittelua. Valtioneuvosto on 3.12.2015 hyväksynyt vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman. Suunnitelmat on valmisteltu laaja-alaisena yhteistyönä eri viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa.

Suunnitelmissa esitetään toimenpiteitä, joilla pinta- ja pohjavesien hyvä tila voitaisiin ylläpitää tai huonokuntoisissa parantaa. Vesien hyvä tila on tavoiteltavaa, puhtaista juoma- ja uimavesistä sekä hyvistä kalavesistä hyötyvät niin alueen asukkaat kuin elinkeinotkin. Vesien hyvä tila on tavoiteltavaa myös itse luonnonhyvinvoinnin kannalta. Vesiin liittyvät innovaatiot ja yritystoiminta voivat olla jatkossa merkittävä vientiartikkeli suomalaisille yrityksille. Toimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan kaikkien yhteisiä ponnisteluja ja aikaa.  Mitä nopeammin aloitamme työt, sitä nopeammin pääsemme nauttimaan puhtaista vesistä.

Rehevöityminen kuriin

Vaikka suurin osa Suomen vesistä on hyvässä tai jopa erinomaisessa tilassa, on alueellamme Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa erityisesti rehevöitymisen osalta paljon tehtävää hyvän tilan eteen. Toimenpiteillä voimme kääntää rehevöitymiskehityksen suunnan, mutta se saattaa paikoitellen vaatima vuosikymmenten työn.

Lounais-Suomessa maataloudella on suurin vaikutus rehevöitymiseen ja siksi suuri osa esitetyistä toimenpiteistä kohdistuukin maatalouteen. Peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä pitäisi lisätä, peltojen fosforipitoisuuksia alentaa ja lannan sisältämiä ravinteita hyödyntää pelloilla nykyistä tehokkaammin. Uutena toimenpiteenä maatalouteen on esitetty kipsin peltolevityksen edistämistä. Myös muihin sektoreihin, kuten metsätalouteen, turvetuotantoon, haja-asutukseen, yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn ja kalankasvatukseen on suunnattu toimenpiteitä. Kalankasvatuksessa toimenpiteenä on esitetty mm. Itämeren alueen raaka-aineista valmistetun kalanrehun käyttöönottoa.

Vesistöjä kunnostetaan konkreettisesti

Kalojen elinmahdollisuuksia on virtavesissä heikennetty aikojen kuluessa vesivoiman, uittojen ja kastelutarpeen ehdoilla, ja vesienhoidossa on esitetty kalataloudellisia kunnostuksia näitten haittojen vähentämiseksi. Vesienhoidon toimenpideohjelmissa on esitetty toimenpiteitä myös järvien tilan parantamiseksi ja valumavesien pidättämiseksi valuma-alueella.

Pohjavesivarat turvataan

Pohjavesivarojen turvaamisessa keskeisenä keinona on suojelusuunnitelmien laatiminen pohjavesialueille. Pohjaveden suojeluseikat huomioivalla maankäytön suunnittelulla on merkittävä rooli pohjavesien hyvän tilan saavuttamisessa. Tärkeitä toimenpiteitä ovat myös pohjaveden tilan seuranta, maa-ainesottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesisuojausten rakentaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.

Merenhoito uutena asiana suunnitteluun

Aikaisemmin merialueita on käsitelty osana vesienhoitoa, mutta nyt on merialueet otettu kokonaisuutena omaksi suunnitteluosiokseen. Merenhoidossa ajatellaan meriympäristön ongelmia laajemmin kuin vain rehevöitymisen ja haitallisten aineiden osalta siten, että toimenpiteitä kohdistetaan myös mm. roskaantumiseen, vedenalaiseen meluun, kalakantoihin, merenkulkuun ja luonnon monimuotoisuuteen.  
 

Lisätietoa

Vesienhoitosuunnitelmat, vesienhoidon toimenpideohjelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma ovat luettavissa sähköisesti osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin tai paperisena ELY-keskuksien palvelupisteissä
 

Lisätietoa Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat

Vesienhoito: Sanna Kipinä-Salokannel (0295 022 879, [email protected]) ja Maria Mäkinen (pohjavedet 0295 022 913, [email protected])

Merenhoito: Janne Suomela (0295 022 947, [email protected])


Alueellista tietoa