Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat (Lapin ELY-keskus)

Vesien ja meren hyvä tila tavoitteena

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman. Suunnitelmat on valmisteltu laaja-alaisena yhteistyönä eri sidosryhmien kanssa.

Suunnitelmissa esitetään toimenpiteitä, joilla pinta- ja pohjavesien hyvä tila voitaisiin ylläpitää tai huonokuntoisissa parantaa. Vesien hyvä tila on tavoiteltavaa, puhtaista juoma- ja uimavesistä sekä hyvistä kalavesistä hyötyvät niin alueen asukkaat kuin elinkeinotkin. Vesien hyvä tila on tavoiteltavaa myös itse luonnon hyvinvoinnin kannalta. Vesiin liittyvät innovaatiot ja yritystoiminta voivat olla jatkossa merkittävä vientiartikkeli suomalaisille yrityksille. Toimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan kaikkien yhteisiä ponnisteluja ja aikaa. 

Lapin järvien pinta-alasta 80 prosenttia, jokivesistä 95 prosenttia ja rannikkovesistä 85 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa mutta hyvän tilan ylläpito vaatii vesiensuojelutoimenpiteitä. Kaikille sektoreille, kuten maa- ja metsätalouteen, turvetuotantoon, haja-asutukseen, yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn on suunnattu toimenpiteitä.

Vesistöjä kunnostetaan konkreettisesti

Kalojen elinmahdollisuuksia on virtavesissä heikennetty aikojen kuluessa vesivoiman ja uittojen ehdoilla, ja vesienhoidossa on esitetty kalataloudellisia kunnostuksia näiden haittojen vähentämiseksi. Vesienhoidon toimenpideohjelmissa on esitetty toimenpiteitä myös järvien tilan parantamiseksi ja valumavesien pidättämiseksi valuma-alueella. Säännöstelyjen kehittämishankkeet ja kalatiet parantavat rakennettujen vesien tilaa.

Pohjavesivarat turvataan

Pohjavesivarojen turvaamisessa keskeisenä keinona on suojelusuunnitelmien laatiminen pohjavesialueille. Pohjaveden suojeluseikat huomioivalla maankäytön suunnittelulla on merkittävä rooli pohjavesien hyvän tilan saavuttamisessa. Tärkeitä toimenpiteitä ovat myös pohjaveden tilan seuranta, maa-ainesottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesisuojausten rakentaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.

Merenhoito uutena asiana suunnitteluun

Aikaisemmin merialueita on käsitelty osana vesienhoitoa, mutta nyt merialueet on otettu kokonaisuutena omaksi suunnitteluosiokseen. Merenhoidossa ajatellaan meriympäristön ongelmia laajemmin kuin vain rehevöitymisen ja haitallisten aineiden osalta siten, että toimenpiteitä kohdistetaan myös mm. roskaantumisen ja vedenalaiseen melun vähentämiseen, kalakantojen ja muiden merellisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen sekä merenkulkuun ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.  

Lisätietoa

Vesienhoitosuunnitelmat, vesienhoidon toimenpideohjelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma ovat luettavissa sähköisesti osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin tai paperisena ELY-keskuksien palvelupisteissä

Lisätietoa LapinELY-keskuksessa antavat:

Pekka Räinä (0295 037 517,  [email protected])

Annukka Puro-Tahvanainen (0295 037 495, [email protected])

Jari Pasanen (0295  037 476,  [email protected])

Anu Rautiala (pohjavedet 0295 037 010, [email protected])


Alueellista tietoa