Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 5 parantamisen jatkosuunnittelu välillä Hietanen - Pitkäjärvi  on käynnistynyt (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus laatii maantielain 18 §:n mukaista yleissuunnitelmaa valtatien 5 parantamisesta välillä Hietanen–Pitkäjärvi (Hirvensalmi, Mikkeli). Yleissuunnittelun lähtökohtana on lokakuussa 2013 päättynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sen perusteella jatkosuunnitteluun valittiin YVA:ssa tutkitut vaihtoehto C (Hietanen-Otava) ja vaihtoehto 1 (Otava-Pitkäjärvi). Yleissuunnitelmaluonnosta esitellään yleisölle 31.10.2013.

Valtatie 5 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa Helsingistä Lahden, Mikkelin ja Kuopion kautta Kajaaniin. Nykyisessä tilassaan valtatie 5 ei suunnittelualueella täytä Suomen tärkeimmille pääteille asetettuja vaatimuksia. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä liikenteen aiheuttamien haittojen lieventämiseksi  Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti vuonna 2012 valtatien 5 parantamishankkeen välille Hietanen-Pitkäjärvi.   

Jatkosuunnitteluun valitut YVA:n vaihtoehdot

Yleissuunnitelman laatimista on edeltänyt lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely).  Sen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista päätöksen teon pohjaksi. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset on koottu toukokuussa 2013 valmistuneeseen arviointiselostukseen.  Yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Savon ELY-keskus antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta 8.10.2013.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten ja siitä saatujen lausuntojen käsittelyn jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskus teki yleissuunnitelman pohjaksi seuraavat valinnat:

  • Välillä Hietanen-Otava valittiin YVAssa tutkittu vaihtoehto C (Radanvarsi), jossa valtatie 5 parannetaan korkeatasoiseksi uuteen maastokäytävään Hietasen eteläpuolelta Otavaan. Vaihtoehto tukeutuu rautatien maastokäytävään. Keskeisinä perusteina vaihtoehdon C valintaan ovat liikenteen sujuvuus- ja turvallisuustavoitteiden turvaaminen ja se, että tämä vaihtoehto tuottaa vähiten haittaa asutukselle ja asukkaiden liikkumiselle. Vaihtoehto C on Mikkelin maankäytön tavoitteiden mukainen.  Myös YVA-menettelyn vuoropuhelussa ilmeni eniten puoltoa vaihtoehdolle C.
  • Välillä Otava-Pitkäjärvi valittiin YVAssa tutkittu vaihtoehto 1, jossa valtatie 5 parannetaan korkeatasoiseksi nykyisellä paikallaan. Keskeisinä perusteina vaihtoehdon 1 valintaan ovat liikenteen sujuvuus- ja turvallisuustavoitteiden turvaaminen ja se, että vaihtoehto vastaa Mikkelin kaupungin maankäytön tavoitteita.

Yleissuunnittelun sisältö ja eteneminen

Yleissuunnitelmassa määritellään tien likimääräinen paikka, tilantarve ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuusuunnitelmaa esitetään toimenpiteet muun muassa meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee sitä, että esimerkiksi yksityistiejärjestelyt tarkentuvat vasta seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Yleissuunnittelun lähtökohtana on tien leventäminen ja ajosuuntien erottaminen keskikaiteella koko välillä Hietanen-Pitkäjärvi. Nopeusrajoitustavoitteena on 100 km/h ja valtatielle liitytään vain eritasoliittymien kautta. Nykyisten kulkuyhteyksien säilyttämiseksi tehdään rinnakkaisyhteyksiä ja ali- tai ylikulkusiltoja valtatien 5 poikki. 

Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2014. Hankkeen toteuttaminen ei ole Liikenneviraston tai Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa. Maantielain mukainen yleissuunnitelma lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi seuraavan hallituskauden liikennepoliittiseen selontekoon sisältyväksi toteuttamishankkeeksi. Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen liittyvien suurempien toteuttamiskokonaisuuksien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen.

Yleisötilaisuus 31.10.2013 Otavan koululla

Yleissuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 31.10.2013 klo 18.00 Otavan koululla (Otavantie 2 D, Otava). Suunnittelijat esittelevät tilaisuudessa yleissuunnitelmaluonnoksen. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, antaa palautetta ja vaikuttaa yleissuunnitelman ratkaisuihin. Pohjois-Savon ELY-keskus toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Timo Järvinen, puh. 0295 026 722, timo.jarvinen(at)ely-keskus.fi sekä suunnitelmaa laativassa Sito Oy:ssä Rauno Tuominen, puh. 020 747 6139, rauno.tuominen(at)sito.fi.

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-5-hietanen-pitkajarvi

LIite: Kartta vaihtoehdoista (pdf)


Alueellista tietoa