Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtateiden 3 ja 18 parantamisen tiesuunnitelmien ja hankkeeseen liittyvien ratasuunnitelman ja katusuunnitelmien laatiminen Laihian kohdalla on alkanut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä Pohjanmaan ELY-keskus laatii suunnitelmia valtateiden 3 ja 18 parantamisesta Laihian kohdalla. Hankkeeseen sisältyy myös Ratikyläntien suunnittelu sekä radan tasoliittymien poistamisen suunnitelmat. Lähtökohtana on aiemmin laaditut tiesuunnitelmat sekä niiden uudelleenarvioinnin luonnokset.

Suunnittelualue ja tiestön nykytila

Valtatie 3 ja valtatie 18 liittyvät toisiinsa välityskykynsä ylärajoilla toimivassa tasoliittymässä Laihian keskustataajaman länsipuolella. Laihian taajamajakso on hyvin onnettomuusherkkä. Seinäjoki–Vaasa-rautatiellä on Laihian kirkonkylän kohdalla kolme tasoristeystä maanteiden kanssa. Valtateiden nykyiset liikennejärjestelyt eivät mahdollista maankäytön kehittämistä.

Aiemmat suunnitelmat

Valtatie 3 ja valtatie 18 Laihian kohdalla -tiesuunnitelma on laadittu vuonna 2009 ja sitä on päivitetty vuonna 2011. Tiesuunnitelmasta ja sen päivityksestä on tehty uudelleenarviointi vuonna 2012.

Suunnitelmien sisältö

Suunnitelmat käsittävät mainittujen pääväylien sekä pääteihin liittyvien katu-, yksityistie- ja kevyen liikenteen verkkojen kehittämistoimenpiteet. Myös radan tasoliittymien poistamisesta aiheutuvat tiejärjestelyt suunnitellaan. Valtateiden 3 ja 18 liittymäksi rakennetaan uusi Maunulan eritasoliittymä. Valtatie 18 linjataan uudelleen n. 2 km:n matkalla ja sille rakennetaan uusi Ratinkylän eritasoliittymä maankäytön kehittämistä varten. Valtatieltä 3 Laihian keskustajaksolla poistetaan tonttiliittymät ja kaikki katuliittymät muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa ei ole vasemmalle kääntymistä. Valtatielle 3 tehdään uusia risteyssiltoja. Valtatien 3 nopeusrajoitus nostetaan 80:een km/h:ssa ja tie sovitetaan taajamaympäristöön rakentamalla mm. tarvittavat meluesteet.

Yleisötilaisuudet

Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään torstaina 26.9.2013 Laihian Keskuskoululla klo 18.00–20.00. Tilaisuudessa kerrotaan suunnitteluprosessista sekä maanomistajien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa esitellään v. 2012 valmistunut uudelleenarviointisuunnitelma, minkä pohjalta nykyinen suunnitelma laaditaan. 

Toinen yleisötilaisuus pidetään kevättalvella 2014, jolloin tiesuunnitelmaluonnokset ovat valmiina. Tilaisuudesta tiedotetaan alueen lehdissä.

Lisätietoja

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746 ja suunnitelmaa laativassa konsulttitoimistossa Sito Oy:ssä  Paavo Mero, puh. 020 747 6134.


Alueellista tietoa