Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vaikuta Pirkanmaan vesienhoitoon ja tulvariskien hallintaan (Pirkanmaan ELY-keskus)

Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnittelutyöt on saatu Pirkanmaalla suunnitelmavaiheeseen vuosiksi 2016–2021. Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmaksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelmien osina esitettävät ympäristöselostukset ovat kuultavana kuuden kuukauden ajan 1.10.2014–31.3.2015. Valtioneuvosto sinetöi suunnitelmat viimeistään vuoden 2015 lopussa.

Hyvä vesien tila vaatii pitkäjänteistä työtä

Nyt kuultavana oleva ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaksi listaa keinot, joilla pinta- ja pohjavesien hyvään tilaan päästäisiin viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Suunnitelma sisältää tietoa alueen vesistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta ja riskeistä sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesien tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja – hoitotoimista.

Suurin osa Pirkanmaan pintavesistä on hyvässä tilassa. Järvet ovat paremmassa kun­nossa kuin joet.  Pirkanmaalla toimenpiteitä tarvitaan etenkin Pyhäjärven, Va­najaveden sekä Ikaalisten reitin alueilla. Jokien ja järvien tilaa ovat heikentäneet erityisesti hajakuormituk­sen aiheuttama rehevöityminen ja jokien osalta joillakin alueilla myös vesistöjen rakenteelliset muutokset. Sekä järvien ja jokien rehevöitymisongelmien takana on edel­leen pääsääntöisesti maatalouden aiheuttama kuormitus. Realistisia toteutusvaihtoehtoja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi nopealla aikataululla ei ole. Luonto palautuu hitaasti pitkään jatkuneen kuormituksen jälkeen, ja ilmastonmuutos lisää osaltaan riskiä ravinteiden huuhtoutumisesta vesistöihin.

Pirkanmaalla on 160 pohjavesialuetta, joista 23 on riskialueita. Näistä kemiallinen tila on huono vain viidellä alueella ja määrällinen tila kahdella alueella, ja viime suunnittelukauteen verrattuna tilanne on lähes sama.  Pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpito edellyttää monipuolisia toimenpiteitä. Pirkanmaalla tärkeimpiä toimenpiteitä vuosille 2016–2021 ovat mm. pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittäminen ja laatiminen, mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostaminen sekä pohjavesivaikutusten seuranta ja tarkkailu.

Pirkanmaan järvisäännöstelyt oleellinen osa Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintaa

Kokemäenjoen vesistöalueella nimettiin merkittäviksi tulvariskialueiksi Pori ja Huittinen. Ehdotuksessa tulvariskien hallintasuunnitelmaksi esitetään vesistöalueelle ne toimenpiteet, joilla näiden alueiden tulvariskit voidaan ehkäistä tai vähentää. Suunnittelua on koordinoinut viranomaisista koostuva tulvaryhmä, joka jatkaa vuosikymmenien ajan tehtyä työtä tulvariskien hallitsemiseksi.

Pirkanmaan järvisäännöstelyillä voidaan merkittävästi pienentää Kokemäenjoen kevään tulvavirtaamia ja siten vähentää jokivarren taajamien tulvariskejä. Hallintasuunnitelmassa otetaankin esille yhtenä toimenpiteenä viranomaisten ja säännöstelijöiden tulvatilannetoiminnan tehostamista. Toisena esitetään tulvakarttojen laatimista myös Pirkanmaan säännöstellyille järville, mikä parantaa vesistöalueen kokonaistulvariskien hahmottamista. Lisäksi nostetaan esille tarve selvittää vesien pidättämismahdollisuuksia Punkalaitumenjoen valuma-alueella Huittisten jäätulvariskien pienentämiseksi.

Kokemäenjoen vesistöalueen lisäksi tulvariskien suunnittelutyö ulottuu Virroilla Kyrönjoen vesistöalueelle, jonka merkittäviksi tulvariskialueiksi on nimetty Ylistaro-Vähäkyrö ja Ilmajoki-Seinäjoki.

Mielipiteet viimeistään 31.3.2015

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä vesienhoitosuunnitelmasta ja tulvariskien hallintasuunnitelmasta sekä niiden ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta kirjallisesti viimeistään 31.3.2015. Kuulutus sekä asiakirjat ovat nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamossa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä sähköisesti verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta.

Lisätietoja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesienhoidon suunnittelu

  • Ylitarkastaja Anu Peltonen, puh. 0295 036 367, anu.peltonen(at)ely-keskus.fi
  • Erikoistutkija Ämer Bilaletdin, puh. 0295 036 320, emir.bilaletdin(at)ely-keskus.fi
  • Ylitarkastaja Merja Antikainen (pohjavedet), puh. 0295 036 318, merja.antikainen(at) ely-keskus.fi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

  • Ylitarkastaja Diar Isid, puh. 0295 036 188, diar.isid(at)ely-keskus.fi (tavoitettavissa 6.10. alkaen)

Alueellista tietoa