Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uudentyyppinen ilmastotarkastelu jakaa Pirkanmaan vyöhykkeisiin

Alue- ja kuntatason ilmastotyössä on tärkeä suunnitella erityyppisille alueille osuvat toimet. Myös tuoreen ilmastolain mukanaan tuoma velvoite kuntien ilmastosuunnitelmien laatimisesta haastaa tunnistamaan kunnittain vaikuttavia toimintatapoja. Paikkatietotarkastelu tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Osoittamalla alueiden ominaispiirteitä voidaan tunnistaa ja suunnitella niille osuvia ilmastotoimia.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa valmisteilla olevassa hankkeessa kehitetään sijaintiin kiinnittyvää lähestymistapaa ilmastotoimien tarkasteluun Pirkanmaalla.

Pirkanmaan hiilineutraalit vyöhykkeet -hankkeessa kartoitetaan ilmastotoimia erilaisissa aluerakenteissa

Ilmastonmuutoksen hillintä näyttäytyy usein julkisessa keskustelussa joko hyvin yksioikoisena asiana tai niin monimutkaisena, että kokonaisuudesta on hankala saada selkeää kuvaa. Hiilineutraalit vyöhykkeet -hanke pyrkii antamaan työkaluja tämän asetelman perkaamiseen.

- Hankkeessa Pirkanmaa jaetaan aluekokonaisuuksiin, toisin sanoen vyöhykkeisiin, joilla kullakin on omat vahvuutensa ja kehityskohteensa. Kaikki tulokset esitetään havainnollisesti kartalla, kertoo paikkatietoasiantuntija Karri Kuusela Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hankkeen tuloksia voi hyödyntää ilmastotoimien suunnittelussa eri sektoreilla: ilmastotyön lisäksi mm. kaavoituksessa, liikennejärjestelmätyössä sekä aluekehittämistyössä tehdään laaja-alaista ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavaa suunnittelua. 

Paikkatiedon avulla voidaan tuoda alueiden väliset erot ja erilaisten alueiden erilaiset vahvuudet selkeästi esiin. Hankkeessa on tehty vahvaa yhteistyötä erityisesti Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun sekä Pirkanmaan liiton kanssa.

- Paikkatiedon etuna on erittäin havainnollinen esitystapa. Kun nyt kootaan paikkatietoon erilaiset ilmastoaineistot, voidaan hankkeessa tehdyt analyysit monistaa missä tahansa Suomessa, Kuusela jatkaa.

Kaupunkiseudut erottuvat, mutta ilmastoratkaisuja on löydettävissä kaikkialle

Hankkeessa on havaittu, että Pirkanmaalla Tampereen kasvava kaupunkiseutu muodostaa myös ilmastotyössä oman kokonaisuutensa. Voimakkaasti kasvavalla ja monimuotoisella seudulla on käytössään myös vaikuttavaa keinovalikoimaa: esimerkiksi toiminnoiltaan sekoittuneen yhdyskuntarakenteen edistäminen ja kestävän liikkumisen edellytysten parantaminen.

Kauempana kaupunkiseudusta taas korostuvat hiilinielujen, turvemaiden sekä erilaisten elinkeinojen näkökulmat. Merkittävin päästölähde koko maakunnassa on energiantuotanto ja -kulutus. Teema yhdistää koko Pirkanmaata, mutta kaupungeissa ja maaseudulla energiatehokkuustoimet ja hiilineutraali energiantuotanto toteutuvat erilaisissa muodoissa.

Pirkanmaalle tunnistettiin seitsemän ilmastovyöhykettä. Vyöhykkeiden nimet kuvaavat niiden roolia ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

  • Sekoittuneiden toimintojen vyöhyke
  • Joukkoliikenteen vyöhyke
  • Yhdyskuntarakenteen valintakeskiö
  • Rakentamisen suuntautumisen vyöhyke
  • Nivelvyöhyke (Urbaani maaseutu)
  • Ilmastokestävien maaseututoimintojen vyöhyke
  • Hiilinielujen ja -varastojen vyöhyke

Hiilineutraalien vyöhykkeiden pohjalla on ollut yhdyskuntarakennevyöhykkeet (YKR) -jako sekä kaupunki-maaseutu-luokitus. Nämä SYKEn ylläpitämät luokitukset sisältävät pitkän aikasarjan seurantatietoa yhdyskuntarakenteen kehittymisestä. Lähtökohta tuo jo sinällään arvokasta tietoa näiden alueiden merkityksestä ilmastokysymyksinä, ja lisäteemojen tuominen mukaan tarkasteluun rikastuttaa vyöhykkeiden merkitystä.  

Jatkossa

Paikkatieto on edelleen alihyödynnetty resurssi ilmastotyössä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta paikkatietotarkastelut ovat tunnetumpia esimerkiksi tulvariskikartoitusten muodossa. Kuitenkin olisi hyvä tunnistaa, että fyysiseen sijaintiin kytkeytyvällä lähtökohdalla voidaan tuottaa osuvaa tietoa myös hillinnän ja laajemmin muidenkin ympäristöhaasteiden, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, kannalta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe jatkuu 2022 loppuun. Tulokset julkaistaan avoimesti verkossa ja niistä tullaan pyytämään sidosryhmien kommentteja. Työtä pyritään jatkamaan myös ensimmäisen vaiheen päätyttyä. Seuraavassa vaiheessa vyöhykkeisiin on tavoitteena liittää mm. luonnon monimuotoisuus- sekä kulttuuriympäristönäkökulma sekä tuottaa kuntatason tarkasteluja yhdistäen aineistoa entistä vahvemmin myös päästölähteisiin.


Pirkanmaalle tunnistettiin yhdyskuntarakenteeseen pohjautuen 7 erilaista ilmastotoimien vyöhykettä. Kuvaa klikkaamalla voit tarkastella sitä isompana uudessa selainikkunassa. Kuva: Karri Kuusela

​​​​​​​

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

  • Karri Kuusela
  • Valeria Kerkkä
  • Soili Ingelin

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi