Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudenmaan ja Hämeen merkittävimmät tietyöt 2017 (Uusimaa, Häme)

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tehdään tänäkin vuonna tietöitä, joilla ylläpidetään tai parannetaan tieverkkoa tienkäyttäjien parhaaksi. Paikoitellen työt aiheuttavat tienkäyttäjille viivästyksiä, mutta teemme voitavamme haittojen minimoimiseksi. Esimerkiksi osa vilkkaasti liikennöidyistä tienpäällystyskohteista tehdään yöllä. Toivomme tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä ja ymmärtämystä mahdollisten haittojen suhteen.

Niin tienkäyttäjien kuin rakentajienkin turvallisuuden takaamiseksi työmaiden kohdille määriteltyjen nopeusrajoitusten ja muiden liikennesääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää. Työmaaurakoitsijat tiedottavat tarkemmin hankekohtaisissa tiedotteissaan työmaiden eri vaiheiden vaikutuksista liikenteeseen.  

Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluu Uudenmaan lisäksi myös Kanta-Häme sekä Päijät-Häme.

Suurimmat rakennuskohteet

Kantatien 46 parantaminen Heinolassa välillä vt 4 – Päijät-Hämeen raja (Uimila)
Kantatie 46 parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan vastaamaan paremmin tämänhetkisiä seututeille asetettuja vaatimuksia. Sekä tien geometriaa että rakennetta kohennetaan. Tien poikkileikkausta levennetään hieman. Tavoitteena on mahdollistaa 80 km/h -nopeusrajoitus ympäri vuoden. Suunnitelmien mukaan tien linjausta oikaistaan ja tasausta loivennetaan yhteensä noin 12,5 kilometrin matkalla. Parannukset toteutetaan erillisillä oikaisuilla tai pystygeometrian muutoksilla nykyisen tien päälle. Tien rakennetta parannetaan 6,5 kilometrin matkalla, Lopullisten toimenpiteiden laajuus tarkentuu urakkakilpailun ratkettua. Parantamistoimenpiteistä on eniten hyötyä raskaalle liikenteelle: Liikenneturvallisuus kasvaa ja kuljetusten toimitusvarmuus lisääntyy. Kohteen tiesuunnitelma valmistuu keväällä ja urakoitsija on tarkoitus saada valittua vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja: Sami Mankonen 0295 021 309 ja Tapani Miettinen 0295 021 312

Valtatie 1 (Turuntie) Kirkkojärven kohdan parantaminen Espoossa (Espoontien eteläpuolella)
Valtatie 1 Kirkkojärven kohdalla Espoossa on vilkkaasti liikennöity tie. Vuorokausittainen liikenne on n. 55 000 ajoneuvoa. Painunut tie tulvii keväällä ja rankkasateiden aikana herkästi. Tielle seisomaan jäänyt vesi aiheuttaa ruuhkaa ja riskin liikenneturvallisuudelle. Tie on painunut rakentamisen tasosta noin metrin. Hankkeessa tietä nostetaan ennalleen noin 650 metrin matkalla. Samalla parannetaan Lommilan pientaloalueen melusuojausta rakentamalla molemmin puolin tietä n. 600 metriä meluaitaa. Myös hankealueen päissä olevat Kirkkojärven silta ja Kasavuoren alikulkukäytävä korjataan osana hanketta.  Osana hanketta rakennetaan Espoon kaupungille Naapurinmäensillan ylikulkukäytävä ja sille johtava puistoraitti.
Lisää tietoa Liikenneviraston sivulla

 

Vt 25 Tynninharjun eritasoliittymän rakentaminen, Lohja
Vt 25 on merkittävä raskaan liikenteen, työmatkaliikenteen ja erikoiskuljetusten reitti. Kyseessä on myös Hangon satamayhteys ja sataman toiminta on kasvussa. Raskas liikenne tulee väylällä lisääntymään. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus vaikuttaa suoraan kuljetusten kustannustehokkuuteen. Eritasoliittymä mahdollistaa Lohjan kaupungille tehokkaamman maankäytön valtatien eteläpuolisella alueella. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Lohjan kaupunki ja se on suunniteltu käynnistyväksi syksyllä 2017.

Lisätietoja: Kirsi Pätsi, 0295 021 331
 

Kehä I Espoon raja - Hämeenlinnanväylä
Kehä I:n parannushankkeessa Espoon kaupunginrajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymää parannetaan. Töiden jälkeen liikenne Kehällä sujuvoituu nykyisestä ja sen haitat lähiympäristölle vähenevät. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2016 ja valmista pitäisi olla vuoden 2017 syksyllä.
Lisätietoa
Liikenneviraston sivulla
Espoon kaupungin sivuilla
 

Lisäksi Espoon kaupunki ja Liikennevirasto toteuttavat yhteistyössä mittavaa hanketta Kehä I:llä Keilaniemessä, Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola-alueella. Rakennustyöt ovat alkaneet jo viime vuonna ja hankeen aikataulun mukainen valmistuminen on 2019.
Lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaupunginosat/Tapiola/Keha_I_Keilaniemessa/Keha_I_Keilaniemessa_tiiviimpaa_ja_viiht(82862)

 

Mt 110 painumakorjaus
Painumakorjaus toteutetaan ensi kesänä, urakka-aika on toukokuun puoliväli-syyskuun loppu. Nykyinen puupaalujen varaan rakennettu pengerrakenne korvataan paalulaattarakenteella noin 50 metrin matkalla. Liikennettä haittaavat työt pyritään tekemään koulujen kesälomien aikaan 5.6.-13.8. välisenä aikana. Tuona aikana työmaan kohdalla on käytettävissä ainoastaan yksi kaista suuntaansa, samoin Kehä I idän suunnasta laskeva ramppi mt 110 länteen on suljettu.
Lisätietoa: Liikennevirasto, Jarmo Nirhamo, 029 534 3596

 


Valtatie 2
Valtatie 2 on Helsinki‒Pori-välin pääyhteys, joka yhdistää Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Satakunnan. Tie on osa erikoiskuljetusten runkoreittiä. Tien merkitys korostuu suoran rautatieyhteyden puuttuessa. Tie on vilkkaasti liikennöity (4100‒7500 ajon/vrk). Liikennemäärästä raskaan liikenteen osuus on 8‒17 %. Suuri raskaan liikenteen osuus ja heikot ohittamismahdollisuudet heikentävät liikenteen sujuvuutta. Keskimääräinen onnettomuusaste on korkeampi kuin valtateillä yleensä.
Hanke sisältää tien leventämistä, tien reunaympäristön pehmentämistä, yksityisteiden vähäisiä liittymä-järjestelyjä ja liittymien väistötiloja, riista-aitaa sekä tiekaiteita Forssan eteläpuolella n. 15 km:n matkalla välillä Mullinkallio-Häiviä.

Lisätietoja: Jukka Aro, 0295 021 269

Kantatie 51 Helsinki - Karjaa (Länsiväylä) Hannuksenpellon kohdan ja Marsbynportin risteyssillan rakentaminen, Espoo
Uuden Länsiväylän alittavan katuyhteyden (Marsbyntie) rakentaminen Martinsillantien ja Kaitaan välille edellyttää Marsbynportin risteyssillan ja vedenpainekaukalon rakentamista Länsiväylän kohdalle. Lisäksi rakennettavan risteyssillan molemmin puolin kantatiellä 51 korjataan nykyistä pohjanvahvistusta (puupaalut ja paaluhatut) uudella paalulaattarakenteella. Espoon kaupunki rakennuttaa kohdetta ja sen on tarkoitus olla valmis syksyllä 2018.

Lisätietoja: Kirsi Pätsi, 0295 021 331

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuuluu valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat solmineet lähes 50 vuotta vireillä olleen hankkeen edistämisestä aiesopimuksen syksyllä 2015.

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys. Nykyisin tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi. Valtatie 12 on ainoita kaupunkiseudun halki kulkevia valtateitä Suomessa, eikä sille ole tällä hetkellä olemassa vaihtoehtoisia reittejä. Tien päivittäiset liikennemäärät Lahden seudulla ovat suuria (15 000 - 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa), ja tiellä kulkee pitkämatkan raskasta liikennettä ja vaarallisten aineiden kuljetuksia. Väylän turvallisuustaso on erittäin heikko, minkä lisäksi sen nykyinen reitti estää maankäytön kehittämistä niin Lahdessa kuin Hollolassa.

Liikennevirasto hyväksyi Lahden eteläistä kehätietä koskeva tiesuunnitelman 3.6.2016. Maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamisen mahdollistava tiesuunnitelma on hyväksytty jo aiemmin, ja se on saanut lainvoiman.

Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2021 loppupuolella.
Lisätietoa Liikenneviraston sivulla   
 

 

Vaihtoyhteydet Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien välillä
MAL-hankkeen tavoitteena on parantaa vaihtoyhteyksiä Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien välillä. Merkittävä syy parannusten toteuttamiselle on runkolinja 560 liikennöinti Yhdyskunnantiellä. Vaihtopysäkeiltä suunnitellaan kevyen liikenteen väylät sekä Yhdyskunnantielle, että Tuomarinkylänpolulle, joka on Yhdyskunnantien suuntainen kevyen liikenteen väylä Tuusulanväylän alitse. Hankeen on tarkoitus käynnistyä loppukesällä 2017 Liikenneviraston rakennuttamana.

Lisätietoja: Sami Mankonen, 0295 021 309

 

Suurimmat päällystyskohteet

Vuoden 2017 ensimmäiset päällystyskohteet on valittu ja kilpailutettu. Kevään kuluessa tehdään palvelutasomittauksia ja maastokierroksia, joiden perusteella loput kohteet valitaan toukokuun loppuun mennessä. Näillä näkymin päällystysohjelman pituus vuonna 2017 on noin 400 kilometriä, mikä on tavanomainen luku aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuosille 2016-2018 myönnetyllä korjausvelkarahalla parannetaan tänä vuonna erityisesti keskivilkkaan tieverkon kohteita. Vuonna 2017 suurimmat päällystyskohteet Uudenmaan ELY-keskuksen alueella ovat:

  • Valtatie 4 välillä Levanto-Mäntsälä n. 27 km varsinaista ajokaistaa ja n. 13 km ohituskaistaa
  • Valtatie 25 välillä Hyvinkää-Hirvihaara n. 15 km
  • Maantie 167 välillä Lahti-Orimattila n. 15 km ja välillä Myrskylä-Koskenkylä n. 20 km (korjausvelkarahoitus)
  • Maantie 174 välillä Myrskylä-Kimonkylä n. 32 km (korjausvelkarahoitus)
  • Maantie 1635 välillä Pukkila-Tönnö n. 20 km (korjausvelkarahoitus)

Merkittävimmät siltahankkeet vuonna 2017:

Uudenmaalla ja Hämeessä on noin 3000 siltaa, joista n. 30 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain. Siltoja korjataan vuonna 2017 n. 16 miljoonalla eurolla.
Siltatyöt 2017   
Siltatyöt kartalla

Lisätietoja kohteista Timo Repo, 0295 021 338 ja Terhi Siltanen, 0295 021 348

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen

Mt 170 Kulloo - Tyysterintie jalankulku- ja pyörätie
Hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen väylää mt 170:n viereen. Samassa yhteydessä Porvoon Vesi Oy rakentaa paikalle painevesiviemäriä. Töiden on tarkoitus alkaa toukokuussa. Väylä päällystetään ja valmistuu keväällä 2018.

Lisätietoja: Jukka Aro, 0295 021 269

 

Lisätietoja antavat:

  • Rakennustöistä investointipäällikkö Timo Karhumäki, p. 0295 021 289, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Päällystys- ja rakenteenparantamistöistä Tuomas Vasama, p. 0295 021 361 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Siltakohteet: Timo Repo, 0295 021 338 ja Terhi Siltanen, 0295 021 348 Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Alueellista tietoa