Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvasuunnittelu etenee Lapväärtinjoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kristiinankaupungin Raatihuoneella järjestettiin 19.9.2013 yleisötilaisuus Lapväärtinjoen tulvasuojelusta ja tulvapenkereiden suunnittelusta. Tilaisuuteen osallistui seitsemänkymmentä maanomistajaa ja alueen asukasta. Lisäksi paikalla oli Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Kristiinankaupungin ja alueellisten pelastuslaitosten edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin tulvapenkereiden suunnittelua ja kesällä alueella tehdyn kyselyn tuloksia. Lisäksi keskusteltiin muun muassa mahdollisuudesta kunnosaa Lapväärtinjokea ja vähentää valumaa metsä- ja pelto-ojista.

Tulvapenkereiden suunnittelun taustalla on syksyn 2012 ja kevään 2013 Lapväärtinjoen tulvat, jotka aiheuttivat mittavia kiinteistö- ja satovahinkoja.  Tavoitteena on vähentää tulevaisuuden tulvavahinkoja. Kristiinankaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tilanneet suunnitelman Ramboll Finland Oy:lta (Liite 1). Suunnittelualue ulottuu valtatieltä 8 Peruksen sillan yläpuolelle (yhteensä 6,9 km). Penkereiden on tarkoitus suojata kiinteistöjä ainakin sellaisilta tulvilta, jotka toistuvat kerran 50 vuodessa tai sitä useammin. Yleisötilaisuudessa esiteltiin tulvapenkereiden alustavia sijainti- ja rakennevaihtoehtoja. Yksityiskohtaisempaa tulvapenkereiden suunnittelemaluonnosta, jossa huomioidaan maanomistajien näkökulmat tulvapenkereiden sijoittamisesta, esitellään marras-joulukuussa. Pyrkimyksenä on, että penkereiden toteutus voitaisiin aloittaa jo vuonna 2014. Maanomistajat voivat ottaa yhteyttä Ramboll Finland Oy:n suunnittelija Teemu Kojoseen (020 755 7146) tulvapenkereisiin liittyvissä asioissa.

Tilaisuudessa esiteltiin myös kesäkuun lopulla Lapväärtin alavilla alueilla sijaitseville kiinteistöille lähetetyn kyselyn tuloksia. Vastauksia saapui 106 kappaletta ja suurin osa vastaajista (74 %), joilla oli tulvapenkereisiin liittyviä mielipiteitä, kannatti tulvapenkereiden rakentamista. Lisäksi maanomistajilta saatiin tulvasuojaukseen liittyviä näkemyksiä, joista on apua tulvasuojelun suunnittelussa. Tulosten perusteella asukkaat toivoivat pengerrysten lisäksi myös mm. seuraavia toimenpiteitä: joen tai ojan perkaus, saarien ja kasvillisuuden poistaminen sekä tien alittavien ojien rumpukoon suurentaminen. Vastauksissa tuotiin myös esille uusia vahinkokohteita ja asukkaiden itse suojaamaa omaisuutta, josta ei viranomaisilla ollut aiempaa tietoa.

Tämän hetkisen suunnittelun ohella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tilannut Lapväärtinjoelle virtausmallinnuksen, jonka avulla tehdään alueelle tulvariskikartoitus. Virtausmallinnus ja tulvariskikartoituksesta saatavat tulvariskikartat kuvaavat, kuinka vesi leviää alueella eri vedenkorkeuksilla. Mallinnusta voidaan soveltaa myös niin, että arvioidaan suunnitteilla olevien tulvapenkereiden sekä uoman syventämisen ja leventämisen vaikutukset veden leviämiseen alueella. Näin tulvariskikartat antavat tärkeän perustan tulevien toimenpiteiden suunnittelua varten.

Liite (jpg, 682 kt)

Lisätietoja:

  • Tierakennusmestari Niklas Brandt, Kristiinankaupungin kaupunki, puh. (06) 221 6218
  • Suunnittelija Petter Höglund, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 0295 027 810

Alueellista tietoa