Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Topinojalla sijaitsevan biokaasulaitoksen laajennuksen ympäristövaikutukset arvioitu riittävällä tavalla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Biovakka Suomi Oy aikoo laajentaa Turun Topinojan jätekeskuksen alueella sijaitsevaa biokaasulaitostaan. Laitoksen kapasiteettia aiotaan lisätä ja laajentaa toimintaa käsiteltävien materiaalien osalta jätevesilietteistä kaikkiin soveltuviin bioperäisiin materiaaleihin. Syntyvä kaasu aiotaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannon lisäksi jatkossa myös liikennekäytössä. Kiinteinä lopputuotteina syntyy lannoitteita ja maanparannusaineita.  

Hankkeessa on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi kaksi laajennusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0: Nykyinen toiminta jatkuu: BKL 75 000 tn/a yhdyskuntien jätevesilietteitä käsittelevä laitos; biokaasu sähköksi ja lämmöksi, mädätysjäännöksestä veden erotuksen jälkeen fosforipitoista humusta sekä typpipitoista ravinneliuosta

Vaihtoehto 1: Laajennus BKL 240 000 tn/a kaikkia biokaasulaitokseen soveltuvia materiaaleja käsittelevä laitos; kaasunjalostus; kaasu hyödynnetään liikennekäytössä tai CHP-tuotannossa; II-linjainen, joista lopputuotteita kuten VE0:ssa, myös erilaisia lopputuotteita

Vaihtoehto 2: Laajennus BKL 360 000 tn/a kaikkia biokaasulaitokseen soveltuvia materiaaleja käsittelevä laitos; kaasunjalostus; kaasu hyödynnetään liikennekäytössä tai CHP-tuotannossa; III-linjainen, joista lopputuotteita kuten VE0:ssa, myös erilaisia lopputuotteita

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty rakentamisaikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset sekä toiminnan lopettaminen. Arvioinnissa on hyvin painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet laitoksen suorista ympäristövaikutuksista mahdolliset hajuhaitat, riskitilanteet, jäte- ja hulevesivaikutukset sekä jätteenkäsittelyyn liittyvät kysymykset. Perustellusti on tuotu esiin myös laitoksen lopputuotteiden hyödyntämisestä aiheutuvat pääosin myönteiset ilmasto-, ilmanlaatu- ja vesistövaikutukset.

Arviointiselostuksesta on annettu 10 viranomaislausuntoa. Yksityishenkilöt tai yhdistykset eivät ole esittäneet selostusvaiheessa mielipiteitä.

 Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu riittäväksi, joskin hankkeen jatkosuunnittelussa on kehotettu tekemään erinäisiä tarkennuksia mm. luonnonsuojelun ja eräiden muiden seikkojen huomioon ottamiseksi erityisesti luvanhakuvaiheessa. Laajennushanke edellyttää mm. ympäristölupaa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla: Topinojan biokaasulaitoksen laajennushanke, Turku (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Alueellista tietoa