Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tilannekatsaus vt 3 Laihian kohdan tiehankkeesta (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut valmiiksi tiesuunnitelmat valtateiden 3 ja 18 parantamiseksi Laihian kohdalla. Tiehanke on jaettu osiin, joista ensimmäisen osan tiesuunnitelma on hyväksytty ja aloitusrahoitus tälle syksylle on saatu valtion budjetista. Syksyn myötä työt voivat Laihialla alkaa.

Hulmi-Ratikylä-Maunula-Kyröntien liittymä

Rakentaminen, välillä Hulmi - Ratikylä ja vt 3 Maunula - nykyisen Kyröntien liittymä, alkaa syksyn 2015 aikana.

ELY-keskus on käynnistänyt tie-, katu- ja yksityisteiden alueiden haltuunoton. Rakentamisen aloittamisen myötä työt siirtyvät ELY-keskukselta Liikenneviraston vastuulle ja he tiedottavat töiden alkamisesta ja urakoitsijavalinnasta erikseen lähiaikoina.

Valtatie 3 parantaminen Laihian keskustan kohdalla eli Kyröntien risteyksen ja Ampujantien välillä

Tiesuunnitelma on valmistunut myös hankkeen toisen vaiheen osalta, välillä Kyröntien liittymä – Ampujantie. Taajamakohdan tiesuunnitelma toimitetaan maantielain mukaiseen käsittelyyn, mistä kuulutetaan lehdissä vielä erikseen. Tämän osan tiesuunnitelmaa ei ole siis vielä hyväksytty, eikä tälle osalle ole rahoitus- eikä toteutuspäätöksiä.

Teiden parantamisen periaateratkaisut Laihialla ovat seuraavia:               

 • Valtatie 3 parannetaan nykyisellä paikallaan. Suunniteltavalle osuudelle tulee keskikaide, mikä estää kohtaamisonnettomuudet.
 • Valtatielle 3 rakennetaan Laihiantien eritasoliittymä. Valtatieltä tulee suuntaisliittymät erkanemis- ja liittymiskaistoineen Laihiantielle ja Ampujantielle. Vasemmalle kääntymisiä ei enää ole. Suunnitellussa ramppiliittymässä näkemät tulevat olemaan hyvät ja jalankulkijan tarvitsee ylittää vain yksi kaista kerrallaan, kun kaistojen välissä on saareke.
 • Laihiantie ja Ampujantie alittavat valtatien eritasossa. Kevyt liikenne kulkee alikuiluissa turvallisesti ajoradasta erotettuna reunakivellä, tukimuurilla ja suojakaiteella. Myös Ampujantien alitus rakennetaan uudestaan entistä leveämpänä eli nykyinen alikulku puretaan.
 • Laihiantien risteyssiltaan rakennetaan vesitiivis pohjavesikaukalo, joka estää pohjaveden pinnan haitallisen alenemisen viereisillä kiinteistöillä.
 • Laurokselantien ja Pankkikujan liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi, erkanemis- ja liittymiskaitoineen.
 • Geotekniset ratkaisut ovat mittavia sisältäen paalulaattoja, stabilointeja ja geolujitteita ja kevennysrakenteita
 • Tieympäristö on suunniteltu taajamakuvaa tukevaksi ja liikenteen haittoja vähennetään mm. melusuojauksen avulla. Taajamaosuudelle tulee noin 2,6 km melukaidetta ja meluseinää

Yleistä taustaa

Laihian kohdan tiehanke on osa laajempaa valtatien 3 parantamiskokonaisuutta. Valtatie 3 Helsingistä Vaasaan on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Valtatiet ovat Suomen tieverkolla elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansalaisten liikkumisen pääväyliä ja niiden kehittämiseen, liikenteen sujumiseen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kehittämisen näkökulmana on koko liikennejärjestelmä ja tarkastelu tehdään laajoina yhteysväleinä, ei paikallisina parantamiskohteina. Henkilöliikenteen lisäksi yhteydellä on tärkeä rooli myös teollisuuden kuljetuksille.

Laihian kohdalla valtatie 3 ja valtatie 18 muodostavat merkittävän puutteen valtatieverkoston laatutasossa ja tavoitteena onkin hankkeen myötä saavuttaa korkeampi laatutaso. Pääteiden sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta parannetaan valtatieverkon edellyttämälle tasolle. Taajama-alueella nykyinen ja tuleva maankäyttö on omalla katuverkolla. Kunnan sisäisen katuverkko on yhtenäinen, selkeä ja maankäytön kehitystä tukeva. Kytkennät pääteihin ovat toimivia ja turvallisia. Päätieverkon parantamisella mahdollistetaan maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistarpeet.

Joukkoliikenneyhteydet tie- ja katuverkolta keskustaan, palvelualueille, rautatieasemalle ja asutusalueille ovat sujuvat ja eri liikennemuotojen väliset matkaketjut toimivia. Myös kevyen liikenteen verkko toimii ja on turvallisempi. Liikenteen haittoja vähennetään muun muassa melun osalta.

Valtatien 3 laatutaso ei nykyisellään vastaa valtateille asetettuja vaatimuksia. Lukuisat katu- tonttiliittymät aiheuttavat puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa. Melutasot valtatien läheisyydessä ylittävät selkeästi valtioneuvoston asettamat ohjearvot.

 

Lisätietoja:

 • Janne Ponsimaa,
  Projektipäällikkö
  Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus
  Puh. 0295 027 746
  [email protected]

Liitteet:

 


Alueellista tietoa