Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tienpitäjällä, mutta myös tienkäyttäjällä, on vastuu liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maanteiden kunnossapidosta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla. Kunnossapidettävää maantiestöä on yhteensä noin 16 000 kilometriä. Talvi ja tiestön heikkenevä kunto asettavat ELY-keskukselle ja alueen tienhoitourakoitsijoille omat haasteensa, mutta yhteispelillä tienkäyttäjien kanssa liikenne saadaan sujumaan turvallisesti vaihtelevissa talvikeleissäkin. ELY-keskus muistuttaa tienkäyttäjiä siitä, että kesäkeliä vastaavia olosuhteita ei voida talvikaudella saavuttaa edes päätieverkolla, minkä vuoksi autoilijoiden vastuu liikenteessä korostuu. Ajonopeudet ja turvaetäisyydet tulee sopeuttaa kelin mukaan.

Tavoitteena mahdollisimman yhdenmukainen laatutaso

Pohjois-Savon ELY-keskus käyttää maanteiden talvihoitoon tulevana talvena noin 17 miljoonaa euroa. Teiden kunnossapitotyöt hankitaan kilpailuttamalla ja alueen tieverkko on jaettu 15 alueurakkaan. Urakoitsijoita on neljä, joista uutena, Ilomantsin urakassa, on aloittanut Lemminkäinen Oy. Urakat ovat kestoltaan pääsääntöisesti viisivuotisia ja alueurakoitsijat vastaavat talvikunnossapidosta Liikenneviraston ja ELY-keskuksen asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on mahdollisimman yhdenmukainen laatutaso koko tieverkolla, ottaen huomioon kunkin tien talvihoitoluokka.

Maantiet on jaettu viiteen eri talvihoitoluokkaan, jotka määrittelevät tavoiteltavan laatutason ja sen kuinka nopeasti tarvittavat toimenpiteet tiellä on tehtävä. Ylimpiin talvihoitoluokkiin (Is ja I) kuuluvat vilkasliikenteiset päätiet, joita on Pohjois-Savossa 420 km, Pohjois-Karjalassa 170 km ja Etelä-Savossa 440 km. Näillä teillä käytetään liukkaudentorjunnassa suolaa hiekoituksen ohella läpi talven. Muulla päätieverkolla käytetään suolaa vain syksyllä ja keväällä ja aivan poikkeustapauksissa keskitalvella. Täten muut kuin ylimpiin talvihoitoluokkiin kuuluvat tiet ovat joulu-maaliskuun välisen ajan polannepintaisia ja liukkaudentorjunta hoidetaan hiekoituksella.

Juankosken ja Nilsiän välinen maantie (maantie 569) toimii painorajoitetun, valtatie 9:llä sijaitsevan Jännevirran sillan kiertoreittinä raskaalle liikenteelle. Juankoskentien talvihoidon tasoa nostetaan nyt talvihoitoluokkaan Ib ja hoitoluokka pidetään korkeampana uuden Jännevirran sillan valmistumiseen saakka.

Tiestön heikkenevä kunto vaikeuttaa myös talvihoitoa

Viime vuosina päällysteiden ylläpitoon myönnetyn rahoituksen vähyys on johtanut siihen, että varsinkin päätieverkon ulkopuolisten maanteiden kunto heikkenee, mikä näkyy erityisesti päällysteiden urautumisena ja reikiintymisenä. Tiestön heikkenevä kunto vaikeuttaa myös maanteiden talvihoitoa.

Suolaa käytetään liukkauden torjuntaan keskimäärin noin 11 000 tonnia talven keliolosuhteista riippuen. Esimerkiksi viime talvikaudella lämpötila vaihteli keskimääräistä useammin 0 oC:n molemmin puolin ja suolaa jouduttiin käyttämään noin 13 000 tonnia. Tärkeillä pohjavesialueilla suolan käyttöä on rajoitettu. Ympäristölle vähemmän haitallista, mutta huomattavasti kalliimpaa kaliumformiaattia käytetään liukkauden torjuntaan seitsemällä pohjavesialueella.

On hyvä muistaa, että jokainen auraus tai muu kunnossapitotehtävä ottaa aina oman aikansa. Lumisateet ja säätilan äkilliset muutokset aiheuttavat ongelmallisia tilanteita, jolloin tiestöä ei heti saada normaalin talvikelin tasoon.

ELY-keskus huomioi tienkäyttäjäpalautteen toimintaa suunnitellessaan

ELY-keskus saa runsaasti palautetta teiden talvihoidosta. Viime talvena eniten palautetta saatiin alimman hoitoluokan tiestön lumisuudesta ja liukkaudesta sekä teiden päällysteiden kunnon heikentyessä myös tienpinnan tasaisuudesta.

Kaikki saatu palaute hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja esimerkiksi täsmähoitokohteita valittaessa. Täsmähoidolla tarkoitetaan kunnossapidon ajoituksen tai kohdentumisen muuttamista asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Muutoksia tehdään esimerkiksi turvekuljetusten tai koulukyytien tarpeiden perusteella.

Kuljettajan on syytä noudattaa varovaisuutta kohdatessaan kunnossapitokalustoa

Ennen lumien tuloa voi teillä ja etenkin siltapaikoilla esiintyä jo mustaa jäätä, jota autoilijoiden on äärimmäisen vaikea erottaa. Tähän näkymättömään jäähän kannattaa aina varautua. Suolauskaluston näkyminen tiellä on varma merkki siitä, että liukkautta on ainakin paikka paikoin.

Pakkasten myötä tulevat lumisateet ja aurauskalusto ilmestyy muun liikenteen sekaan. Autoilijoiden on syytä noudattaa suurta varovaisuutta ja alentaa nopeutta kohdatessaan aurauskalustoa. Moottoriteillä aurataan useammalla aurausyksiköllä. Tällöin autoilijoiden tulisi välttää aurausyksiköiden ohittamista ja ajautumista niiden väliin. Muillakaan teillä ei suositella aurausyksikön ohittamista. Aurausyksikkö siirtyy aika ajoin levikkeelle ja antaa selkeästi ohitusmahdollisuuden. Varsinkin pakkaskelillä pöllyävä lumi vaikeuttaa näkyvyyttä. Tällöin autoilijan on syytä pitää riittävä etäisyys aurausyksikköön.

Mihin yhteys ongelmatilanteissa

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa akuuteista ongelmista Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24h). Yleistä palautetta talvikunnossapidosta, tienpidosta ja liikenteestä otetaan vastaan Liikenteen asiakaspalvelussa, p. 0295 020 600 (ma-pe klo 9 – 16) tai liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.
 

Liitteet

 

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kunnossapitovastaava Marja Bäck, p. 0295 026 703
Kunnossapito- ja rakentamispäällikkö Vesa Partanen, p. 0295 026 750


Alueellista tietoa