Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Talvivaara voi saada luvan purkuputkelle vain riittävän tiukoilla ehdoilla (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on hakenut ympäristölupaa käsiteltyjen vesien purkuputkelle Nuasjärveen. Kainuun ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee ympäristöluvasta päätöksen.

Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Talvivaara voi rakentaa purkuputken ja käyttää sitä vain, mikäli ympäristöluvassa määrätään putkeen johdettavalle vedelle riittävän tiukat ehdot. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Talvivaaran hakemat ainepitoisuudet ja kuormitusarvot ylittävät varastoidun veden todellisen purkamistarpeen.

Jos ympäristölupa purkuputkihankkeelle myönnetään, tulee aluehallintoviraston määrätä purettavan veden pitoisuudet niin, että raja-arvot ja sallittu ympäristökuorma on määrätty ympäristön kestokyvyn mukaan. Lupamääräykset tulee asettaa niin, että niillä ohjataan Talvivaaraa edelleen selvittämään ja ottamaan käyttöön vedenpuhdistustekniikkaa, jolla päästövesien sulfaatti- ja metallipitoisuuksia voidaan alentaa entisestään.

Kainuun ELY-keskuksen lausunnon mukaan Nuasjärven pysyvää kerrostumista ei voi sallia. Mahdollisessa ympäristöluvassa on määrättävä Talvivaara seuraamaan Nuasjärven syvänteiden tilaa niin tarkasti, että juoksutukset purkuputken kautta voidaan keskeyttää heti, kun merkkejä liiallisen kerrostumisen uhasta havaitaan. Putken kautta Nuasjärveen johdettavan veden vaikutuksia on seurattava tarkasti niin vastaanottavassa vedessä kuin kalastossakin.

Konkurssipesä hakee Nuasjärveen lupaa sekoittumisvyöhykkeelle, joka ulottuisi kilometrin säteelle purkuputken suulta. Hakemuksen mukaan sekoittumisvyöhykkeellä nikkelin, kadmiumin ja elohopean pitoisuudet ylittäisivät ympäristölaatunormin. Kainuun ELY-keskus katsoo, että pysyvälle sekoittumisvyöhykkeelle ei ole perusteita. Talvivaaran tulee alentaa haitallisten aineiden päästöjä purkuputken päässä asteittain ja jatkuvasti.

Kainuun ELY-keskuksen laskelmien mukaan käsiteltyjen vesien varastoaltaiden tilavuus loppuu Talvivaaran kaivosalueella kesän 2015 aikana. Varastoaltaiden täyttyessä riski vesien hallitsemattomasta purkautumisesta ympäristöön kasvaa. Vesien puhdistamiselle kaivosalueella ei tällä hetkellä ole olemassa sellaista käyttökelpoista menetelmää, joka vähentäisi vettä kaivosalueelta hallitusti riittävän määrän ympäristöriskin pienentämiseksi.

Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan purkuputken rakentaminen ja ympäristönormien mukaan mitoitettu putken käyttöönotto on välitön toimenpide, joka voidaan järkevässä aikataulussa toteuttaa ja jolla ympäristövahingon uhkaa voidaan pienentää ja hallita. Vesienhallinnalle kriittiset toiminnot kaivosalueella on ratkaistava myös siinä tapauksessa, että kaivostoiminta lopetetaan.


Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833 (ympäristöasiat),
yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856 (patoturvallisuus).


Alueellista tietoa