Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

SOKKA 3-hankkeessa selvitetään maa-ainestenottamisalueiden tilaa ja
jälkihoitotoimenpiteitä (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on käynnistynyt SOKKA 3 -hanke, jossa selvitetään maa-ainestenottamisalueiden tilaa ja lupatilannetta sekä jälkihoitotoimenpiteiden edistymistä. Hankkeessa pyritään myös löytämään menetelmiä ja toimintamalleja lupaehtojen noudattamista koskevan valvonnan tehostamiseksi niin ottamisen aikana kuin jälkihoitotoimenpiteidenkin osalta. Toimintamallien on tarkoitus toimia maa-aineslakia valvovien kunnan ja valtion viranomaisten työvälineinä. Hankkeen aikana huomioidaan myös tulevien maakuntien rooli siltä osin kuin se hankkeen aikaan selviää.

Jälkihoitotoimenpiteillä vähennetään maa-ainesten ottamisen haitallisia vaikutuksia ympäristöön, sopeutetaan ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä edistetään ottamisalueen jälkikäyttömahdollisuuksia ja turvallisuutta. Pohjavesialueella jälkihoidon asianmukainen toteuttaminen on tärkeää myös pohjaveden laadun turvaamiseksi. Tyypillisiä lupaehdoissa mainittuja jälkihoitotoimenpiteitä ovat rinteiden jyrkkien seinien muotoilu loivemmiksi sekä pintamaan ja kasvillisuuden palauttaminen alueelle. Jälkihoitotoimenpiteitä on myös mahdollista toteuttaa luonnon monimuotoisuutta edistävästi. Aiemmissa SOKKA (Soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarpeiden arviointi) -hankkeissa on todettu, että jälkihoitotoimenpiteet tehdään usein puutteellisesti tai ne jätetään jopa kokonaan tekemättä. Myös muiden lupaehtojen rikkominen, erityisesti ottamisen ulottaminen pohjavesialueella tärkeään suojakerrokseen asti, on yleistä. Lisäksi alueiden jälkikäyttö ei aina ole asianmukaista.

Edellä mainituista syistä SOKKA 3 -hankkeessa on tarkoitus tehdä tarkempi selvitys tilanteesta muutaman kunnan alueella. ELY-keskus valitsee selvityskohteet painottaen niitä kuntia, joissa on paljon maa-ainestenottamistoimintaa tai joissa on aiemmin havaittu puutteita lupaehtojen noudattamisessa tai pohjavettä vaarantavaa toimintaa alueiden jälkikäytössä. Näiden kuntien ympäristönsuojeluviranomaisiin tullaan olemaan yhteydessä ja toivomme hyvää yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen tuloksista laaditaan sähköinen raportti, joka tulee olemaan kaikkien saatavilla hankkeen päätyttyä.

Lisätietoja:

  • Tilda Rantataro, suunnittelija, puh. 0295 027 668
  • Antti Hakola, vesihuoltoryhmän päällikkö, puh. 0295 027 789

Alueellista tietoa