Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Soidensuojelun täydennysohjelman teko käyntiin Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Ympäristöministeriö valmistelee soidensuojelun täydennysohjelmaa, jolla pyritään parantamaan soiden suojelun tilassa ja monimuotoisuudessa ilmenneitä puutteita. Suojeluohjelman valmisteluun liittyvät maastoselvitykset käynnistyvät Etelä-Savossa tulevana kesänä.   

Maastossa selvitettävät kohteet valitsee ympäristöministeriön asettama suojeluohjelmaa valmisteleva työryhmä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Ohjelman valmistelussa hyödynnetään myös aiempia selvityksiä, joten kaikilla kohteilla ei ole tarpeen tehdä erillisiä maastoselvityksiä. Etelä-Savon ELY-keskus lähettää etukäteen kirjeen kaikille niille maanomistajille, joiden mailla maastoselvityksiä aiotaan tehdä. Maastoselvityksiä jatketaan tarvittaessa vuonna 2014.  

Luontoarvoiltaan merkittävät suot yksilöidään ja rajataan 

Olemassa olevien ja maastossa kerättävien tietojen perusteella yksilöidään ja rajataan ne suojeltavat suot, joiden luonnonarvot ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Suokokonaisuuksiin rajataan mukaan myös ojitettuja osia, joiden ennallistaminen on tarpeen suojeluarvojen sekä vesi- ja ravinnetalouden kannalta. Rajauksen on tarkoitus mahdollistaa suon luontaisen vedenpinnan ylläpitäminen tai tarvittaessa sen palauttaminen ennallistamalla, ilman että naapurialueita uhkaa vettyminen. Suojeltavan suon vesitalous on tarkoitus turvata suojeluohjelma-alueen sisällä niin, ettei suojelu aiheuta rajoitteita ympäröivien alueiden maankäytölle.  

Suojelu korvataan maanomistajalle täysimääräisesti 

Kullekin suojeltavaksi esitettävälle kohteelle määritellään suojelun tavoitteet, suojelua vaarantavat toimet, suojelukeinot, toteuttamisen aikataulu, vastuut sekä rahoitustarve. Suojelu korvataan maanomistajalle täysimääräisesti. Ehdotukset suojeltavista suoalueista on tarkoitus tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi, että suojeluohjelma on valtioneuvoston hyväksyttävänä alkuvuodesta 2015. 

Tavoitteena säilyttää arvokkaita luontotyyppejä ja virkistyskäyttömahdollisuuksia  

Ohjelman avulla parannetaan nykyisen soidensuojeluverkoston edustavuutta ja turvataan soiden luontotyyppien ja lajien sekä soiden tarjoamien virkistyskäyttömahdollisuuksien säilymistä. Soiden suojelulla on mahdollista myös mm. tasata tulvia, vähentää vesistöjä kuormittavia ravinnepäästöjä sekä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia.  

Suoluonto on muuttunut suuresti eri maankäyttömuotojen vaikutuksesta, minkä seurauksena soiden luontotyypit ja lajit ovat taantuneet ja jopa uhanalaistuneet. Soiden eliölajiston uhanalaistuminen on kiihtynyt viime vuosikymmenen aikana. Myös puolet suoluontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Soiden ja soidensuojelun tila on heikko erityisesti eteläisessä Suomessa. Myös monilla nykyisillä suojelualueilla soiden tila ja monimuotoisuus ovat heikentyneet mm. ympäröivien alueiden ojitusten seurauksena. 

Etelä-Savossa vähän soita 

Etelä-Savo on maamme vähäsoisimpia alueita. Eniten soita on Mikkelin, Pieksämäen, Juvan ja Joroisten alueella eli Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueiden vedenjakajalla Savonselällä. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan maakunnassa on suota yhteensä noin 245 000 hehtaaria, josta on ojitettu yli 80 %. Ojittamattomat suot ovat pääosin karuja. Luonnontilaisia tai ojittamattomia soita on vain noin 3 % maa-alasta. Esimerkiksi korvet on luokiteltu Etelä-Suomessa uhanalaisiksi luontotyypeiksi; niistä on Etelä-Savossa suojeltu vain alle 1 %.  

Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus

Valmistelua tehdään hallitusohjelman mukaisesti   

Suojeluohjelman valmistelu perustuu hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston elokuussa 2012 tekemään periaatepäätökseen soiden ja turvemaiden vastuullisesta ja kestävästä käytöstä ja suojelusta. Suojelun tehostamiseen velvoittaa myös mm. valtioneuvoston joulukuussa 2012 tekemä periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma 2012-2020. 

Linkit:  

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.2012 (vn.fi)

Soidensuojelun täydennysohjelma (ym.fi)

Luonnonsuojelulain 7 §:n mukaisen soidensuojeluohjelman oikeusvaikutukset ja ohjelman toteuttaminen (ym.fi)

Lisätietoja:

Biologi  Arto Ustinov, Etelä-Savon ELY-keskus, p.  029 5024 239,
arto.ustinov(at)ely-keskus.fi

Biologi Lauri Puhakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 5024 223, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa