Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Sidosryhmätutkimus 2021: Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa arvostetaan

ELY-keskuksissa tehdään vaikuttavaa työtä alueen parhaaksi

Kahden vuoden välein toteuttavan sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön tärkeäksi ollen asteikolla 1–5 peräti 4,49.  Lähes yhdentoista toimintavuotensa aikana ELY-keskukset ovat tulleet myös alueensa sidosryhmille tutuiksi.  ELY-keskukset koetaan asiantuntevaksi, yhteistyökykyiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi.

Vaikuttavuuden osalta ELY-keskuksien nähtiin onnistuneen toimillaan myös vaikuttamaan työllisyysasteen myönteiseen kehitykseen (3,62). ELY-keskukset koettiin omilla keinovalikoimillaan myös aktiivisiksi vaikuttajiksi ilmastomuutoksen hillinnässä (3,52) sekä digitaalisuuden kehittämisessä (3,67). Korona-ajan yhteistyö yrityspuolen kanssa koettiin hyväksi ja myös tukimuodot ovat toimineet alkuvaikeuksien jälkeen kohtuullisen hyvin. Yksittäisillä alueilla koettiin myös, että työllisyyskokeilujen alettua yhteistyö on jatkunut saumattomana ELY-keskuksen kuten myös TE-toimistonkin kanssa. Ilmastonsuojeluasioiden neuvottelupäivät ja ilmastoyhteistyö maakuntaliittojen ja ELY-keskusten kanssa on koettu hyväksi yhteistyömuodoksi. Yhteiset säännölliset TEAMS-palaverit oli aloitettu korona-aikana monella alueella. Sähköisten asiointijärjestelmien koettiin nopeuttaneen käsittely- ja päätöksentekoprosesseja.

Kehittämiskohteiksi kuitenkin nähtiin vielä vahvempi alueellisen kehittäjäroolin ja jalkautumisen edistäminen. ELY-keskusten toivottiin ottavan entistä vahvempaa roolia alueellisessa ratkaisukeskeisyyteen perustuvassa vaikuttamisessa. Huolta vastaajat kantoivat ELY-keskusten riittävän ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä. Tämän nähtiin voivan olla monella tapaa osin myös pullonkaulana.

Koska ELY-keskusten toimintakenttä ja palvelut ovat hyvin moninaiset, näkyi tämä vastaajien mielestä samalla sisäisen yhteistyön sekä vastuiden jaon osalta kehittämisen paikkana. Sidosryhmät korostivat kokonaiskuvan muodostamista ja kokonaisvaltaista asioiden käsittelyä.

Kaikkien vastanneiden antama kokonaistyytyväisyysarvosana 4,00

Luku on lähes samalla tasolla vuoden 2019 tutkimuksen kanssa (4,01/19). Tulosten säilyessä samalla korkealla tasolla voidaankin pitää hyvänä onnistumisena huomioiden lähes kahden viime vuoden poikkeuksellinen Covid19 ajanjakso. Vastaajamäärä 1792 (30 %) on pysynyt edellisten vuosien tasolla.

ELY-keskusten väliset kokonaistyytyväisyysarvosanat vaihtelivat 3,86–4,26 välillä. Erot ELY-keskusten välillä ovat pienentyneet aikaisempaan nähden. Onnistumisina nousi vahvasti esille sujuva mutkaton yhteistyö sekä asiantuntijatasolla tehtävä erinomainen yhteistyö. Kaiken kaikkiaan yhteistyöhön ELY-keskusten kanssa ollaan tyytyväisiä.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Jussi Kleemola, BroadScope Management Consulting Oy, 050 308 7870
Teija Junttila, KEHA-keskus, kehittämisasiantuntija, p. 0295 020 277

ELY-keskusten ylijohtajat:

Etelä-Pohjanmaa, Mika Soininen, puh. 0295 027 403
Etelä-Savo, Jari Mutanen, puh.0295 026 830
Häme, Tommi Muilu, puh.0295 025 206
Kaakkois-Suomi, Leena Gunnar, puh. 0295 029 136
Kainuu, Jaana Korhonen, sij. Sari Myllyoja 0295 023 833
Keski-Suomi, Lehtinen Jukka, puh.0295 024 698
Lappi, Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199
Pirkanmaa, Juha Sammallahti, puh. 0295 036 210
Pohjanmaa, Timo Saari, puh. 0295 028 501
Pohjois-Karjala, Ari Niiranen, puh. 0295 026 060
Pohjois-Pohjanmaa, Jonas Liimatta, puh.0295 038 494
Pohjois-Savo, Pasi Patrikainen, puh. 0295 026 699
Satakunta, Marja Karvonen, puh. 0295 022 111
Uusimaa, Petri Knaapinen, puh. 0295 021 076
Varsinais-Suomi, Olli Madekivi, puh. 0295 022 899