Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Riihimäen biojalostamohankkeen vaikutukset poikkeus- ja häiriötilanteissa arvioitava hyvin (Hämeen ELY-keskus)

Biotehdas Oy:n Hausjärvelle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen alueelle suunnittelemassa biojalostamohankkeessa pitää arvioida se, kuinka Riihimäen jätevedenpuhdistamo pystyy ottamaan vastaan ja käsittelemään biokaasulaitoksesta syntyviä jätevesiä. Erityisen tärkeää on arvioida myös poikkeus- ja häiriötilanteiden aikaisten jätevesipäästöjen vaikutukset, Hämeen ELY-keskus edellyttää Riihimäen biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Hankkeen hajuvaikutusten arviointia ELY-keskus edellyttää täydennettäväksi hajujen leviämismallinnuksella, joka ulotetaan seitsemän kilometrin säteelle hankealueesta. Myös hajuvaikutusten arvioinnissa on tärkeää arvioida myös poikkeus- ja häiriötilanteiden vaikutukset. Laitosalueen sade- ja hulevedet johdetaan normaalitilanteessa maastoon, ja niiden vaikutukset pitää arvioida ottaen huomioon vastaanottavan ojaston ja vesistön kapasiteetti ja veden laatu. Myös tässä poikkeus- ja häiriötilanteiden päästöt ja niistä johtuvat mahdolliset riskit pinta- ja pohjavesille pitää arvioida.

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä nyt antaman lausunnon mukaisesti ja kokoa tulokset YVA-selostukseksi. Sen on arvioitu valmistuvan alkusyksystä. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää myös siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus arvioi YVAn riittävyyden.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiohjelmasta tulee hankkeen YVA-sivulle.


Alueellista tietoa