Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Purkupiha Oy:n Jokimaan kierrätyslaitoksen laajennushankkeen YVA-arviointia pitää täydentää (Hämeen ELY-keskus)

Purkupiha Oy:n Lahden Jokimaan kierrätyslaitoksen laajennushankkeen arvioinnin edetessä erityisesti lähialueen asukkaisiin kohdistuvia vaikutusarvioita pitää tarkentaa, Hämeen ELY-keskus edellyttää laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Yhteysviranomainen edellyttää, että muun muassa melua, pölyä hajupäästöjä ja liikenneturvallisuuskysymyksiä koskevaa arviointia tarkennetaan. Arviointiohjelmassa esitetyn melumallinnuksen lisäksi ELY-keskus edellyttää myös pölymallinnuksen tekemistä, ellei voida osoittaa, että liikenteestä ja laitoksen toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt ovat vähäisiä.

Viranomaislausunnoissa esillä muun muassa melu, pöly, veden laatu ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Lausunnonantajista Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että arvioinnissa on syytä tarkastella erityisesti liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia, ottaen huomioon myös liikenteelliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden hankkeiden kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa, että talousvesikaivojen sijainti pitää kartoittaa. ja arvioida toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia veden laatuun sekä normaali- että häiriötilanteissa. Lahden seudun ympäristöpalvelujen näkemyksen mukaan pölystä aiheutuvan haitan selvittämiseksi pölyn lähteet, laatu ja leviäminen on tarpeen selvittää. Vastaanotettavien ja käsiteltävien jätemäärien kasvaessa varastokasojen koko kasvaa, ja tällä voi olla vaikutuksia maisemakuvaan. Lahden kaupungin maankäyttö muistuttaa, että hankealueen välittömässä läheisyydessä kulkee Porvoonjokeen laskeva Syväoja, ja pitää tärkeänä, että eri vaihtoehtojen vaikutus hulevesien käsittelytarpeeseen selvitetään. Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta tulee suunnitella siten, että esimerkiksi melutason ohjearvot eivät lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylity. Pölyn arviointiin tulee lisäksi kiinnittää erityistä huomiota.

Lähialueen asukkaiden huolenaiheina erityisesti melu-, pöly- ja haju- sekä liikenneturvallisuuteen liittyvät vaikutukset

Arviointiohjelmasta tuli neljä kansalaisten tai yhteisöjen mielipidettä. Yhteisöistä kannanottonsa lähettivät Jokimaan omakotiyhdistys sekä neljä henkilöä, jotka ilmoittivat edustavansa myös laajemmin Tuomenojan ja Tuomipuiston alueiden asukkaita. Kannanotoissa keskeiseksi huolenaiheeksi nousivat suunnitelluista laajennusvaihtoehdoista aiheutuvat liikenne-, melu-, haju- ja pölyvaikutukset. Myös maisema-, luonto- ja virkistysarvojen turmeltumiseen sekä asuinkiinteistöjen arvon alenemiseen liittyvät pelot nousivat kannanotoissa esille.

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä nyt antaman lausunnon mukaisesti ja kokoaa tulokset YVA-selostukseksi. Sen on arvioitu valmistuvan kuluvan vuoden syksyllä. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää myös siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus arvioi YVAn riittävyyden.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Hankkeen YVA-sivu


Alueellista tietoa