Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Posion ja Ranuan seudulta kartoitettiin 225 ha maatalouden ympäristösopimuskohteita luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmaan (Lapin ELY-keskus)

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma on valmistunut Ranualle ja Posiolle. Sen tarkoituksena on parantaa maaseutuympäristöjen vesiensuojelua sekä auttaa arvostamaan, säilyttämään ja palauttamaan luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta tärkeitä kohteita.

Perinnebiotooppien huomionarvoiset lajit, kuten kuvan kullero hyötyvät laidunnuksesta ja niitosta.

Pääosa kartoitetuista luonnon monimuotoisuuskohteista on erilaisia perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia; rantaniittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Lisäksi kartoitettiin esimerkiksi peltoon rajautuvia reunavyöhykkeitä, pientareita, metsäsaarekkeita ja kosteikkoja. Yhteensä kohteita löytyi 104 kpl, 225 ha, ja mahdollisia rakennettavien kosteikkojen paikkoja 9 kpl. Suunnitelmassa kohteet on esitetty kartoilla ja niille on annettu kohdekohtaisia hoitosuosituksia. Suunnitelmaan liittyvät maastotyöt tehtiin kesällä 2015, ja kohteita kartoittivat biologit Piritta Peurasaari ja Merja Lipponen.

Kaikkien suunnitelmassa esitettyjen kohteiden perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon voi hakea maatalouden ympäristösopimuksia ja ei-tuotannollisten investointien tukea. Perinnemaisemien ja muiden luonnon monimuotoisuus-kohteiden hoitoon tukea voivat saada viljelijöiden lisäksi myös rekisteröidyt yhdistykset (kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon myös vesioikeudelliset yhteisöt).

Ympäristösopimuksissa tuki on tällä tukikaudella pinta-alaperusteinen, eikä suunnitelmiin tarvita enää erillisiä kustannusarvioita; 450€/ha/vuosi sekä arvokkailla inventoiduilla perinnebiotoopeilla 600€/ha/vuosi. Mikäli hoitokohde vaatii esimerkiksi suuria raivaustöitä ennen varsinaisen hoidon aloittamista, voi kohteen kunnostamiseen hakea myös ei-tuotannollista investointia, joka maksetaan ympäristösopimuksesta poiketen toteutuneiden kustannusten mukaan. Ei-tuotannollista investointia voi hakea myös kosteikon perustamiseen. Uusia kohteita voi hakea myös keväällä 2016, hakuaikaa on jatkettu tavanomaista myöhempään, 15.6. saakka. Hakulomakkeet löytyvät suomi.fi-lomakepalvelusta.  

Tavoitteena on, että suunnitelma siirtyy paperilta käytäntöön, ja tässä avainasemassa ovat alueen viljelijät, asukkaat ja maanomistajat. Suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat aina vapaaehtoisia. Suunnitelmassa on esitetty kohdekohtaisten hoitosuositusten lisäksi myös yleisiä maisemanhoidon periaatteita, joihin on hyvä tutustua ennen käytännön toimia. Suunnitelman lopusta löytyy tietoa myös rahoituksesta ja sopimuksen hakuprosessista. Ympäristösopimusta haetaan Suomen maataloustukijärjestelmästä Lapin ELY-keskukseen toimitettavalla hakulomakkeella. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti VIPU-järjestelmässä.

Julkaisu postitetaan kaikille seudun viljelijöille toukokuun aikana, ja sitä voi lukea myös sähköisenä internetissä:

Linkki julkaisuun (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

biologi Merja Lipponen

sähköposti: [email protected]

puh: 0295 037 427

 


Alueellista tietoa