Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on määrännyt suojeltavaksi entisen Snellmanin kauppahuoneen pihapiirin (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään 17.11.2015 määrännyt suojeltavaksi entisen Snellmanin kauppahuoneen pihapiirin, johon kuuluvat päärakennus, piharakennus sekä Albertinkadun puoleista katutilaa rajaava aita portteineen. Suojelu koskee rakennusten ulkoasua, rakennusrunkoa sekä osaa sisätiloista kiinteine sisustuksineen.

ELY-keskus on antanut suojelupäätöksen erityislainsäädännön (laki rakennusperinnön suojelemisesta) nojalla, koska suojelu asemakaavoituksella ei ole tämän kohteen kohdalla riittävää, koska rakennusten sisätiloja ja kiinteää sisustusta koskeva suojelu vaatii niin yksityiskohtaisia määräyksiä, ettei niiden antaminen asemakaavassa ole mahdollista.

Snellmanin kauppahuoneen pihapiirin päärakennuksen vuonna 1787 rakennettu vanhin osa on yksi harvoista Oulun suuressa kaupunkipalossa vuonna 1822 säilyneistä suurikokoisista puisista asuinrakennuksista. Pihapiiri pää- ja piharakennuksineen sekä katutilaa rajaavine aitoineen ja portteineen edustaa Oulun ruutukaava-alueen 1800-luvun empirekaupungille tyypillistä rakennusperintöä ja pihakokonaisuutta, joka on jo käynyt harvinaiseksi. Pihapiirissä on säilynyt yksi harvoista Oulussa säilyneistä 1820-luvulla rakennetuista piharakennuksista.

Kohde on edustava esimerkki kaupunkipihapiiristä, joka on rakennettu Oulun 1822 palon jälkeisen ruutukaavan mukaiselle tontille empirekaupunkisuunnitteluihanteiden mukaisesti. Nykyasuunsa vuonna 1895 laajennettu päärakennus on poikkeuksellisen kookas ja edustava esimerkki siitä, kuinka tervakauppa, laivanvarustus ja sahaustoiminta toivat vaurautta oululaisille kauppahuoneille ja suurkauppiassuvuille.

Snellmanin kauppahuoneen toiminta loppui 1920-luvulla Oulun tervanviennin tyrehtyessä ja rakennuksen käytön muutos on esimerkki yksityisomistuksessa olleiden suurten asuin- ja liikerakennusten siirtymisestä julkishallinnon käyttöön. Snellmanin kauppahuoneen käytön muutos kertoo osaltaan yhteiskunnallisesta murroksesta porvariston taloudellisessa asemassa 1920-luvulla.  Rakennuksen näkyvissä ja tunnistettavissa olevat eri rakennusvaiheiden rakenteet ja tyylipiirteet ilmentävät erinomaisesti rakennuksen käytön historiaa ja jatkuvuutta.

Rakennusryhmällä rakennelmineen on merkitystä erityisesti rakennushistorian, erityisten ympäristöarvojen ja rakennuksen käytön kannalta. Snellmaniin kauppahuoneen pihapiirin rakennukset ulkoasuineen ja sisätiloineen sekä Albertinkatua rajaava aita portteineen ovat arvokkaita erityisesti historiallisen todistusvoimaisuuden, edustavuuden, alkuperäisyyden ja kerroksisuuden osalta.

ELY-keskuksen suojelupäätös alistetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja: 
Alueidenkäyttöryhmän päällikkö, arkkitehti Taina Törmikoski, puh. 0295 038 428


Alueellista tietoa