Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjois-Karjalassa 11 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta - päivitysinventoinnin kohteista kuullaan 18.1.-19.2.2016 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Näistä 11 sijaitsee Pohjois-Karjalassa.  Juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä Pohjois-Karjalaan ei ehdoteta uusia kohteita; sen sijaan yhden kohteen - Tohmajärven Onkamon - poistamista esitetään. Merkittäviä laajennuksia esitetään vain kolmelle kohteelle - Kolin, Kiteenlahden ja Totkunniemen maisema-alueille. Pohjois-Karjalan 11 kohdetta sijaitsevat Valtimolla, Nurmeksessa, Lieksassa, Kontiolahdella, Joensuussa, Ilomantsissa, Tohmajärvellä ja Kiteellä. Ympäristöministeriö asettaa inventoinnin julkisesti kuultavaksi 18.1.–19.2.2016.

Maisema-alueita on inventoitu Pohjois-Karjalassa ympäristöministeriön johdolla 2010–2014. Edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet sekä tietoisuus maisemista on kohentunut. Inventoinnissa alueiden arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu nykytilan mukaisiksi.

Päivitysinventointien tuloksena Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista eniten laajentuivat Lieksan Koli (47 neliökilometrillä, pääosin vesialuetta), Kiteen Totkunniemi (14 neliökilometrillä)  ja Kiteen Kiteenlahti (7 neliökilometrillä). Vähemmässä määrin (noin 2-5 neliökilometriä) pinta-ala on kasvanut myös Valtimon Rasimäen, Ylä-Valtimon ja Karhunpään kohteilla sekä Nurmeksen Ylikylän maisema-alueella. Muilla kohteilla rajauksissa on vähäistä, enintään noin neliökilometrin teknisluonteista supistumista. Ilomantsin aikaisemmat Sonkajan ja Kirvesvaara-Hakovaaran kohteet on yhdistetty yhdeksi Ilomantsin vaarakylät –nimiseksi kohteeksi.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Pohjois-Karjalan kohteille omaleimaista ovat laajat viljelymaisemat sekä vaarakylät.

Koli on luokiteltu lisäksi erityiseksi maisemanähtävyys -kohteeksi. Näillä tarkoitetaan tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia kohteita, joissa erityistä huomiota kiinnitetään maisemakuvaan ja luonnonpiirteisiin. Maisemanähtävyydet ovat usein myös vetovoimaisia matkailukohteita.

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin ohjeeksi alemman asteiselle kaavoitukselle. Maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä. Pohjois-Karjalaan ei maisemanhoitoalueita ole vielä perustettu, mutta Kiteen Totkunniemen maisemanhoitoalueen  valmistelu on käynnistynyt  maisemanhoitosuunnitelman laatimisella – tätä työtä tehdään aktiivisen kyläyhdistyksen voimin.

Kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä, internetsivulla (linkki alla), ja lisäksi ne ovat nähtävillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa) sekä asianomaisissa kunnissa. Kannanotot lähetetään ELY-keskuksiin.

Päivitysinventoinnit on tehty maakunnittain ELY-keskusten johdolla, alueellisten yhteistyöryhmien tukemana. Valtakunnallisen koosteen hankkeesta on tehnyt ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO), joka on myös vastannut maakunnittain tehtyjen inventointien ohjaamisesta.

Lisätietoja
L
uonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, puh. 0295 026 214, mika.pirinen(at)ely-keskus.fi
Luonnonsuojeluasiantuntija Saara Heräjärvi, puh. 0295 026 189, saara.herajarvi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa