Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pirkanmaan vesihuollon tulevaisuuden linjaukset valmistuneet (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö on saatu päätökseen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Pirkanmaan liiton ja alueen kuntien yhteistyössä valmistelemassa kehittämissuunnitelmassa luodaan periaatteet vesihuollon kehittämistoimille Pirkanmaalla. Tähtäin on vuodessa 2040, ja suunnitelma toimii myös tausta-aineistona Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmatyön tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen, ylimaakunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa, verkostojen ja laitosten saneeraus, purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen, pohjavesien suojelu, seudulliset / keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut sekä puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehittämissuunnitelmassa on esitelty erilaisia linjauksia ja periaatteita, joita eri toimijoiden tulisi ottaa huomioon suunnitellessaan vesihuoltoon liittyviä toimenpiteitä. Alla esitellään tiivistetysti keskeisten linjauksien sisältöjä.

Pohjavesien suojelu on kiinteä osa maankäytön suunnittelua

Pohjavedellä on vedenhankinnan kannalta tärkeä asema erityisesti talousveden laadun kannalta, joten tulevien hankkeiden suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon pohjaveden suojelu.

- Maankäytön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida pohjavesiin mahdollisesti kohdistuvat riskit. Ensisijaisesti riskitoiminnot tulee ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lisäksi suunnitelmassa korostetaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien merkitystä, yksikön päällikkö Ari Nygrén Pirkanmaan ELY-keskuksesta toteaa.

Kaikki vedenhankintavaihtoehdot käyttöön 

Väestösuunnitteen mukaan Pirkanmaan asukasluku kasvaa 100 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Tavoitevuosien 2025 ja 2040 mitoitustilanteessa on varauduttava riittäviin vesimääriin ja varavesilähteisiin, mikä edellyttää jo käytössä olevien pohjavesivarojen lisäksi pintaveden ja tekopohjaveden hyödyntämistä. Vesihuollon yhtenä keskeisenä haasteena on hyvälaatuisen talousveden riittävä turvaaminen koko alueen tarpeisiin.

Kun otetaan huomioon vedenhankintavesistöjen pintaveden laadun paraneminen, ovat kaikki kolme veden hankintatapaa mahdollisia ja suositeltavia Tampereen seudulla ja Etelä-Pirkanmaalla. Pirkanmaan muut alueet tukeutuvat edelleen pääosin pohjaveteen.

- ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vedenhankinnassa on pitkällä aikavälillä lisättävä pohja- ja tekopohjaveden suhteellista määrää nykytasoon verrattuna. Pintavettä on kuitenkin hyödynnettävä jatkossakin toimintavarmuuden turvaamiseksi. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä kuntien sekä muiden vesihuollon toimijoiden välillä yli maakuntarajojen, Nygrén kertoo.

Uusien vedenhankintaa palvelevien pohjavesi-, tekopohjavesi- ja pintavesihankkeiden valmistelu edellyttää kuntien välistä laajaa yhteistyötä ja lisävalmistelua. Hankesuunnittelun yhteydessä on otettava huomioon ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain sekä luonnonsuojelulain edellyttämät arviointivelvollisuudet.

Nokia mukaan keskitettyyn jätevesiratkaisuun

Tampereen seudulla jätevesien käsittelyn suunnittelu jatkuu Sulkavuoren sijoitusvaihtoehdon pohjalta. Tältä keskuspuhdistamolta odotetaan tehokasta vesienkäsittelyä, lietteen jatkokäyttömahdollisuuksien parantamista, alhaisia ilmanpäästöjä sekä energiatehokasta toimintaa.

- Nokian kaupunki harkitsee jätevesien käsittelyä joko Koukkujärvelle sijoittuvalla uudella puhdistamolla tai keskitetysti Sulkavuoressa, jota ELY-keskus pitää parempana vaihtoehtona, toteaa Nygrén.

Etelä-Pirkanmaalla jätevesien puhdistuksen keskittämistarpeeseen ja -ajankohtaan vaikuttavat tulevat ympäristönsuojeluvaatimukset. Muualla Pirkanmaalla jätevesien käsittely jatkuu nykytilavaihtoehdon pohjalta ympäristönsuojeluvaatimusten kehittymisen mukaisesti.

Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen tärkeää

Ravinnekuormien vähentäminen kaikissa purkuvesistöissä ja jokaisella suunnitelmassa esitetyllä jätevesien käsittelyvaihtoehdolla saadaan teknisesti toteutettua, mutta tämä edellyttää mm. uudenlaisten käsittelytekniikoiden käyttöönottoa. Tämän lisäksi joudutaan tulevaisuudessa varautumaan vesistökuormituksen vähentämiseen erilaisten haitta-aineiden osalta.

Tampereen seudun keskuspuhdistamon jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, että keskittämisestä huolimatta vesistön ravinnekuormitus ei kasva nykytasosta.

- Keskuspuhdistamon puhdistettujen jätevesien purkupisteen suunnittelussa tulee varmistaa, että vesien tila pysyy fysikaalis-kemiallisesti sekä biologisesti ja hygieeniseltä laadultaan hyvänä. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon Tammerkosken ja Melon juoksutukset, jotka vaikuttavat veden vaihtuvuuteen Pyhäjärven pohjoisosissa, Nygrén kuvailee.

Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen on biotaloutta

Biotalous nähdään Suomen ja myös Pirkanmaan tulevaisuuden liiketoiminnan ja innovaatioiden merkittävänä toimintaympäristönä. Pirkanmaalle ollaan laatimassa Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen johdolla valtakunnalliseen biotalousstrategiaan pohjautuva Pirkanmaan maakunnan ja sen lähialueiden biotalouden toimeenpano-ohjelma.

Verkostojen ja laitosten saneeraus tuo merkittäviä säästöjä

Kuntien ja vesihuoltolaitosten tulee varautua merkittävästi lisäämään vesi- ja viemäriverkostojen saneerausta nykytasosta ja panostamaan pitkän aikavälin saneeraussuunnitteluun ja toimenpiteisiin. Väestön kasvu ja jätevesien käsittelyn keskittäminen korostavat edellä mainitun suunnittelun merkitystä.

Vuotovesimäärän vähentyminen vesijohtoverkostossa vähentää tarvetta veden tuottamiseen. Viemäriverkostoissa vuotojen vähentyminen parantaa laitosten puhdistustehoja ja vähentää purkuvesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Lisäksi se tuo säästöjä vesilaskuihin.  

Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa tärkeää

Toimivan ja turvallisen vesihuollon kannalta on keskeistä, että edelleenkin edistetään koko Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa kuntien, eri vesihuollon toimijoiden ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä. Tavoitteena tulee olla varautua riittävästi sekä väestönkasvuun että erityisesti vesihuollon erilaisiin häiriötilanteisiin.

Kehittämissuunnitelmaa viety eteenpäin yhteistyössä eri tahojen kanssa

Kehittämissuunnitelman päivitystyöstä on vastannut Pirkanmaan ELY-keskus, ja suunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan kuntien, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, vesihuoltolaitosten ja viranomaisten sekä muiden, maakuntarajatkin ylittävien vesihuollon sidosryhmien kanssa. Suunnitelman valmistelu käynnistyi v. 2013 alussa ja loppusyksystä 2014 yleissuunnitelmaluonnos- ja ympäristöselostus asetettiin nähtäville kuulemista varten. Lausuntojen ja mielipiteiden sisältämät keskeiset kannanotot ja muutosesitykset on otettu huomioon, ja suunnitelma on julkaistu osoitteessa www.ymparisto.fi/pirkanmaanvesihuoltoSOVA.

Suunnitelman laadinnassa on sovellettu viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista koskevaa lakia (SOVA-laki), vaikka laki ei tätä varsinaisesti edellyttänyt.  Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 ja välitavoitevuosi 2025. Suunnitelmassa on vertailtu vaihtoehtoisia vesihuoltoratkaisuja ja niiden vaikutuksia. Työssä on otettu huomioon samaan aikaan valmisteltu "Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021".

Lisätietoja:

Kaikki materiaali löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi/pirkanmaanvesihuoltoSOVA

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • yksikön päällikkö Ari Nygrén, 0295 036 636
  • vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu, puh. 0295 036 337

Alueellista tietoa