Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Päästöt ilmaan ovat vähentyneet, mutta pintavesien laadussa on edelleen parantamisen varaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut alueellisen katsauksen ympäristön tilasta. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluetta koskeva katsaus on osa Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisen ja alueellisten ELY-keskusten Ympäristön tila 2013 -katsausten sarjaa.  Tietolähteinä on käytetty yleisiä tilastoja, ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja tietojärjestelmiä sekä muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia. Ympäristön tila Suomessa 2013 on tiivis ja yleistajuinen katsaus maamme ympäristön tilasta, sen kehityssuunnista ja suojelutoimien riittävyydestä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella teollisuuden ja energiatuotannon luontoa happamoittavat rikki- ja typpipäästöt ovat vähentyneet selvästi 1990-luvulta nykypäivään erilaisten ilmansuojelutoimenpiteiden johdosta. Eniten (80 %) rikkipäästöt ovat vähentyneet Pohjanmaan maakunnassa. Myös energiatuotannon typpioksidipäästöt ovat vähentyneet.

Euroopan vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti pintavedet luokitellaan viiteen eri luokkaan. Tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää vesien hyvä tai erinomainen tila. Syksyllä 2013 valmistuneen valtakunnallisen luokittelun mukaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 72 % jokien pituudesta, 66 % järvien ja 45 % rannikkovesien pinta-alasta on hyvää huonommassa tilassa. Suurimmaksi osaksi vesien tila on pysynyt samana kuin vuoteen 2006 päättyneellä ensimmäisellä luokitusjaksolla.

Vesistöissä näkyy Pohjanmaan alueen erityispiirre eli happamat sulfaattimaat, joista kulkeutuu happamia yhdisteitä vesistöihin. Suurimmat ongelmat ovat jokivesissä, joihin vaikuttavat mm. voimakas ravinnekuormitus, vesirakentaminen sekä happamien sulfaattimaiden ja maankuivatuksen aiheuttama happamuus ja korkeat metallipitoisuudet. Ulkosaariston vesien tila on Pohjanmaan rannikkoseudulla pääosin hyvä, mutta paikoin myös hyvässä tilassa olevilla alueilla alkaa näkyä rehevöitymistä.

Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Nyt julkaistu Ympäristön tila Suomessa 2013 ja alueelliset ympäristön tila -katsaukset ovat osa velvoitteen täyttämistä. Vastaavia katsauksia julkaistaan noin neljän–viiden vuoden välein. Kaikki nyt julkaistut katsaukset ja edelliset, vuonna 2008 julkaistut katsaukset ovat saatavilla sähköisinä julkaisuina ymparisto.fi-verkkopalvelun kautta.

Lisätietoja:

  • Luonnonsuojelupäällikkö Esa Koskenniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 838

Alueellista tietoa