Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Oriveden kultakaivoksen alapuolisen järven veden ja sedimentin uraanipitoisuudet ovat kohonneita  (Pirkanmaan ELY-keskus)

Uudet tulokset Oriveden kultakaivoksen alapuolisten vesien ja sedimenttien uraanipitoisuuksista ovat valmistuneet. Ala-Jalkajärven sedimentin pintakerroksen uraanipitoisuus on keskimääräisiin luonnossa esiintyviin arvoihin verrattuna korkea (130 milligrammaa / kilo).  Myös Ala-Jalkajärven veden uraanipitoisuus on koholla.  Muutoin vesien ja pohjasedimenttien uraanipitoisuudet ovat normaalia luonnossa esiintyvää tasoa. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää tarpeellisena uraanin alkuperää, kulkeutumis- ja kertymismekanismia sekä olomuotoa koskevan selvityksen käynnistämistä.

Ala-Jalkajärven pintasedimentin uraanipitoisuus koholla

Pirkanmaan ELY-keskus otti 11.9.2013 yksittäiset sedimenttinäytteet Oriveden kaivoksen alapuolisen puron sedimentistä saatujen uraanihavaintojen varmistamiseksi. Tuolloin uraanipitoisuus todettiin selvästi korkeammaksi kuin yleensä purosedimenteissä. Uraanin levinneisyyden arvioimiseksi ELY-keskus otti 16.9.-23.9.2013 uusia näytteitä kaivoksen alapuolisten järvien vedestä ja syvänteiden pohjasedimenteistä.

Nyt valmistuneiden tulosten mukaan kaivoksen yläpuolisessa Ylä-Jalkajärvessä, jonne kaivoksen kuivatusvesiä ei lasketa, veden uraanipitoisuus oli alhainen, kun taas kaivoksen alapuolisessa Ala-Jalkajärvessä se oli koholla ollen 6 -10 mikrogrammaa / litra. Tyypillinen uraanipitoisuus pintavedessä on alle 1 mikrogrammaa litrassa. Ala-Jalkajärven alapuolisissa vesissä Peräjärvellä ja Paarlahdessa uraanipitoisuudet olivat alle tyypillisen arvon.

Vesien pohjasedimentistä otetuissa näytteissä Ala-Jalkajärven sedimentin pintakerroksessa  uraanipitoisuus oli 130 milligrammaa kilossa. Alapuolisissa kerroksissa pitoisuudet olivat selvästi pienempiä. Pitoisuudet ovat normaalia luonnossa esiintyvää tasoa (koko Suomessa 0,3-106 mg/kg) lukuun ottamatta Ala-Jalkajärven sedimentin pintakerrosta.

 Järvi

Sedimentin uraanipitoisuus mg/kg

Kolmen mittauspisteen vaihteluväli

Järviveden uraanipitoisuus   µg/l

Kolmen mittauspisteen vaihteluväli

Ylä-Jalkajärvi

2,1 – 2,5

1,11

Ala-Jalkajärvi

1,8 -130

6,0 - 10

Peräjärvi

3,6 – 6,1

0,39 – 0,74

Paarlahti, Peräpohja

3,8 – 4,1

0,099

Näsijärvi Paarlahti

 

0,10 -0,11

 

Nyt havaitut uraanipitoisuudet tukevat vuonna 2012 kaivoksen kuivatusvesistä ja vesistövaikutuksista tehdyn erillisselvityksen tuloksia. Erillisselvityksen tulosten perusteella todettiin mm. kadmiumin ja myös muiden metallien, sulfaatin ja typen aiheuttaneen alapuolisen Ala-Jalkajärven pilaantumista. 

Uraanipitoisuuksilla ei säteilysuojelullista merkitystä ihmiselle tai ympäristölle

Säteilyturvakeskuksen mukaan uraanipitoisuudet kaivoksen ulkopuolella ympäristössä ovat niin pieniä, että niillä ei ole säteilysuojelullista merkitystä ihmiselle tai ympäristölle. Nyt havaituista järvivesien uraanipitoisuuksista ei myöskään aiheudu ihmisille terveyshaittaa. Säteilyturvakeskus suosittelee, että uraanin pitoisuus talousvedessä saa olla enintään 100 mikrogrammaa / litra.

Jatkotutkimus käynnistetään

Saadut alustavat tulokset viittaavat siihen, että uraanipitoisuuden kohoaminen Ala-Jalkajärvessä liittyy kaivostoimintaan. Alueen luontainen uraanipitoisuus vesissä ja sedimenteissä on alhainen.

ELY-keskus pitää tarpeellisena uraanin alkuperää, kulkeutumis- ja kertymismekanismia sekä olomuotoa koskevan selvityksen käynnistämistä. Selvitystyöstä käydään lähiaikoina neuvottelua kaivosyhtiön, eri viranomaisten sekä asiantuntijoiden kesken.

Lisätietoja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Ympäristövalvontapäällikkö Tuija Sievi-Korte p. 050 534 2815 (27.-30.9.)
  • Ylitarkastaja Vesa Hyvärinen p. 050 351 6523 (30.9. lähtien)
  • Kartta näytteenottopaikoista  (pdf, 1 Mt)

Alueellista tietoa