Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Oikaisukehotus Lapväärtin tuulivoimaosayleiskaavasta (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lapväärtin 39 tuulivoimalaa käsittävä osayleiskaava hyväksyttiin Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015. Osayleiskaavaa ja maakuntakaavaa laadittaessa ELY-keskus edellytti tämän alueen jättämistä tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle. Pohjanmaan rannikko on kansallisesti merkittävä muuttokäytävä useille lintulajeille ja muuttotiheydet ovat keskimääräistä suurempia Pohjanmaan maakunnan eteläosassa Suupohjan rannikolla. ELY-keskus on jättänyt Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustolle oikaisukehotuksen, minkä johdosta Lapväärtin tuulivoimapuiston osayleiskaava on käsiteltävä valtuustossa uudestaan.

ELY-keskus on tuonut esille yhteydenpidossa sekä viranomaisten että kaavakonsultin kanssa tarpeen useiden tuulivoimapuistohankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnista ja huomioimisesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä, että ennen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja hyväksymistä olisi ensin saatava voimaan tuulivoiman sijoittamista ohjaava maakuntakaava. Tuulivoimarakentamisella on usein laajempia vaikutuksia ja lain toimivuutta on tältä osin aihetta arvioida.  ELY-keskus on katsonut, että maakunnalliset ja maakuntakaavaa varten tehdyt selvitykset mm. linnuston muuttoreiteistä on joka tapauksessa huomioitava.

ELY-keskus on esittänyt lausunnossaan Pohjanmaan liitolle vaihemaakuntakaava 2:n laadinta-vaiheessa, että maakuntakaava tulisi saada tehokkaasti etenemään, koska maakuntakaavan tuulivoimapuistojen sijoittamista ohjaava vaikutus on alueella tarpeellista.

ELY-keskus on tuolloin esittänyt, että rannikolta on tiettyjä alueita jätettävä tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle. Poistaminen on nähty välttämättömäksi, jotta linnustolle aiheutuvat haitat voidaan välttää.  Maakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriön käsittelyssä ja siitä on jätetty useampia valituksia.

Erityisesti Suupohjan rannikolle suunnitellut tuulivoimapuistot muodostavat aivan erityisen tihentymän ja kriittisen kohdan linnuston muuttoreiteille. Kristiinankaupungin alueelle on suunnitteilla 7 suurta tuulivoimapuistoa ja Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaava on jo lainvoimainen.

Lisäätietoja:

Matti Rantala, puh. 0295 027 914, [email protected]


Alueellista tietoa