Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Natura-alueen luontovahingon korjaaminen käynnistyy (Lapin ELY-keskus)

Malminetsintäyhtiö Mawson Energi Ab:n ilman kaivoslain ja luonnonsuojelulain mukaisia lupia suorittamat malminetsintätyöt ovat aiheuttaneet luontovahingon  Rompaiden ja Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueilla Ylitorniolla. Lapin ELY-keskus on käynnistänyt ympäristövahinkojen korjaamisprosessin Natura-alueiden luontoarvoille aiheutettujen vahinkojen korjaamiseksi.

Mawson  on suorittanut vuosina 2010-2011 malminetsintätoimia Natura –alueilla ennen kuin sillä on ollut kaivoslaissa tarkoitettua valtauslupaa. Etsintätyötä on tehty lailla perustetuilla soidensuojelu- ja lehtojensuojelualueella ilman ympäristöministeriön ja Metsähallituksen lupaa.  Natura-alueilla toimittaessa vaikutukset tulee arvioida luonnonsuojelulain mukaisesti. Tätä yhtiö ei ole tehnyt. 

Yhtiö on ottanut maaperä- ja kallionäytteitä, jolloin pintakasvillisuus-, humus- ja maakerroksia on poistettu jopa puolen metrin syvyyteen asti. Kivistä ja peruskalliosta on irrotettu näytteitä ja kallioon on uurrettu eri pituisia uria, yhteensä 553 metriä. Toimenpiteillä on aiheutettu vahinkoa Natura-alueen uhanalaiselle ja rauhoitetuille kasvilajeille sekä luontotyypeille. Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden arvion mukaan toimilla on tuhottu vähintään 160 neidonkenkää ja 18 tikankonttia. Alueen suojeluperusteena olevalle boreaaliselle luonnonmetsälle on aiheutettu vahinkoa noin 117 hehtaarin alueelta.

EU:n ympäristövastuudirektiivi  vuodelta 2004 on pantu Suomessa täytäntöön 1.7.2009 voimaan tulleella lailla eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta. Samassa yhteydessä muutettiin luonnonsuojelulakia ottamalla lakiin säännös ympäristövastuudirektiivissä tarkoitetusta luontovahingosta. Luontovahingolla tarkoitetaan suotuisan suojelutason kannalta merkittävää, mitattavissa olevaa suoraa tai välillistä haitallista vaikutusta mm. Natura-alueen suojeluperusteisiin.

Lapin ELY-keskus on pyytänyt yhtiötä esittämään ympäristövastuulain mukaisen korjaussuunnitelman, minkä jälkeen ELY-keskus päättää korjaavien toimenpiteiden sisällöstä ja kustannusvastuusta. Tarvittaessa korjaamistoimet voidaan teettää vahingonaiheuttajan kustannuksella.

Kuvia luontovahingosta (jpg). Kuvat Markku Pernu, Metsähallitus.

Lisätiedot
Ympäristölakimies Pirkko Posio, puh. 0295 037 489
[email protected]


Alueellista tietoa