Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Muutoksia Lapin pohjavesialueiden luokituksiin (Lappi)

Lapin pohjavesialueiden luokituksiin ollaan tekemässä muutoksia. Muutokset koskevat 151 pohjavesialuetta kolmentoista kunnan alueella. Muutokset ovat osa käynnissä olevaa ja edelleen jatkuvaa pohjavesialueiden luokittelutyötä.

Muutosten myötä yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomia pohjavesialueita esitetään poistettavaksi pohjavesiluokituksesta. Lisäksi esitetään pohjavesialueiden luokituksen nostoa niillä alueilla, jotka on tutkimuksissa todettu soveltuviksi yhdyskuntien vedenhankintaan. Samaan geologiseen kokonaisuuteen kuuluvia pohjavesialueita esitetään yhdistettäväksi, ja muutamalla alueella on tehty rajausmuutoksia uusien tietojen perusteella.

Muutokset koskevat Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kolarin, Pelkosenniemen, Pellon, Rovaniemen, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan ja Ylitornion alueilla sijaitsevia pohjavesialueita. Kaikkien Kemin, Keminmaan ja Simon kuntien alueilla sijaitsevien pohjavesialueiden luokitukset on näiden muutosten myötä tarkistettu. Muiden kuntien alueilla muutokset kattavat vain osan pohjavesialueista ja luokitustyö jatkuu koko Lapin alueella vielä.

Tutustu aineistoon

Luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä pohjavesialueiden sijaintikuntien kunnanvirastoissa 15.2.-23.3.2017. Aineistoihin voi myös tutustua sähköisesti soitteessa: www.ymparisto.fi -> Vesi -> Vesiensuojelu -> Pohjaveden suojelu -> Pohjavesialueet -> (valitse) Lapin ELY-keskus

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä esitetyistä muutoksista Lapin ELY-keskukselle 23.3.2017 mennessä.

Luokitusmuutokset perustuvat lainsäädännön muutokseen

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka 1) tai muiksi vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi (luokka 2). Lisäksi luokkaan E luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin maa- tai pintavesiekosysteemi on suoraan riippuvainen (esimerkiksi lähteet). Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat sekä pohjavesigeologisiin tekijöihin että pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön.

Lisätietoja:

Hydrogeologi Anu Rautiala puh. 0295 037 010

Suunnittelija Anne Lindholm puh. 0295 037 021.

Sähköpostitse [email protected]


Alueellista tietoa