Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Mielipiteitä soidensuojelusta kysytään noin 400 maanomistajalta Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus lähettää 30.3.2015 toimialueellaan valtakunnallisesti arvokkaiksi katsottujen soiden maanomistajille kirjeen. Kirje sisältää maanomistajille suunnatun kyselyn, jolla selvitetään heidän näkemyksiään soidensuojelusta ja suojelun toteuttamiskeinoista. Kirjeitä lähetetään vähän yli 400 kappaletta.

Etelä-Savo on maamme vähäsoisimpia alueita. Eniten soita on Mikkelin, Pieksämäen, Juvan ja Joroisten alueella eli Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueiden vedenjakajalla Savonselällä. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan maakunnassa on suota yhteensä noin 245 000 hehtaaria, josta on ojitettu yli 80 %. Ojittamattomat suot ovat pääosin karuja. Luonnontilaisia tai ojittamattomia soita on vain noin 3 % maa-alasta. Esimerkiksi korvet on luokiteltu Etelä-Suomessa uhanalaisiksi luontotyypeiksi; niistä on Etelä-Savossa suojeltu vain alle 1 %.

Eteläsavolaista suota.

Etelä-Savossa valtakunnallisesti arvokkaiksi katsotut suot edustavat monipuolisesti eteläsavolaista suoluontoa ja ovat merkittävä lisä alueelliselle ja valtakunnalliselle suoluonnon suojeluverkostolle. Moni suojelun arvoiseksi todettu suokohde sijaitsee jo suojeltujen soiden lähistöllä, mikä omalta osaltaan turvaa suoluonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Etelä-Savossa suojeltaviksi ehdotettuihin soihin sisältyy paitsi keidassoita myös mm. joki- ja puronvarsisoita, lampia ympäröiviä piensoita sekä Etelä-Suomessa harvinaisia aapasoita. Niissä esiintyy uhanalaisia suotyyppejä, kuten korpia ja lettoja, sekä uhanalaisia lajeja, erityisesti ravinteisilla soilla kasvavia sammalia. Moneen suokohteeseen sisältyy esimerkiksi ojitusten vuoksi muuttuneita osia, joiden luonnontilan parantaminen edellyttää  suon luontaisen vesitalouden palauttamista, kuten ojien umpeen laittamista. 

Suoluonto on muuttunut suuresti eri maankäyttömuotojen vaikutuksesta, minkä seurauksena soiden luontotyypit ja lajit ovat taantuneet ja jopa uhanalaistuneet. Soiden eliölajiston uhanalaistuminen on kiihtynyt viime vuosikymmenen aikana. Myös puolet suoluontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Soiden ja soidensuojelun tila on heikko erityisesti eteläisessä Suomessa. Myös monilla nykyisillä suojelualueilla soiden tila ja monimuotoisuus ovat heikentyneet mm. ympäröivien alueiden ojitusten seurauksena.

Lisätietoja:

Biologi Arto Ustinov, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 239
Biologi Lauri Puhakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 223

 


Alueellista tietoa