Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maatalousluonnon monimuotoisuuskohteita ja kosteikoita kartoitettu Joroisissa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Sysmäjärven ympäristöön Joroisissa on valmistunut maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma eli LUMO-yleissuunnitelma.

LUMO-yleissuunnittelussa on keskeisenä tavoitteena maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden ja maiseman säilyminen sekä vesistöjen tilan parantaminen. Maatiloilta etsitään kohteita, joilla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle tai vesiensuojelulle.

Alueen runsas vesistöisyys ja mäkisyys luovat maisemaan vaihtelua, mutta tuovat haasteita viljelylle. Monet pellot rajoittuvat suoraan järviin tai niihin laskeviin puroihin ja ojiin. Sysmän vedenlaatu on luokiteltu tyydyttäväksi. Esitetyillä toimenpiteillä tähdätään maiseman ominaispiirteiden korostamiseen ja vedenlaadun parantamiseen.

LUMO-yleissuunnitelmassa esitellään alueelta löytyneet kohteet, esitetään niille hoitosuosituksia ja rahoitusmahdollisuuksia

Suunnitelmassa on kuvattuna alueelta yhteensä noin 90 erilaista kohdetta. Pellon reunavyöhykkeitä ja saarekkeita niistä on noin puolet. Perinnebiotooppeja on noin 10 kpl, samoin kosteikkoja tai mahdollisia kosteikon paikkoja. Pohjavesialueen peltoja ja muita vesienhoidon kannalta merkityksellisiä peltoja on 65 ha. Lisäksi löytyi mm. joitain puukujia, kiviaitoja ja vanhoja hirsilatoja.

Maanviljelijöitä halutaan kannustaa tekemään työtä maaseutuympäristön säilymisen puolesta ja hakemaan tälle työlle korvausta mm. maatalouden ympäristösopimusten muodossa. Ympäristösopimuksia ja ei-tuotannollisten investointien tukia voivat viljelijöiden lisäksi hakea myös rekisteröidyt yhdistykset ja kosteikkojen osalta myös vesioikeudelliset yhteisöt. Suunnitelmassa esitellään myös muita rahoitusvaihtoehtoja ja neuvontaa.

Suunnitelma on Etelä-Savon ELY-keskuksen tilaama ja sen on laatinut ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savosta.

Suunnitelmaa esitellään yleisölle keskiviikkona 3.2. klo 18-20 Joroisten valtuustosalissa. Samassa tilaisuudessa esitellään myös valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, joista on parhaillaan käynnissä kuuleminen.


Lisätietoja:

Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo, p. 040 4868 237   
Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 219
 

              


Alueellista tietoa