Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maaseutumaisemat kuntoon – korvausta maiseman alkukunnostukseen ja hoitoon haettavissa (Lappi)


Lampaat ovat hyviä maisemanhoitajia (kuva: Maaseutuverkosto, Contum)

Maaseudun maisemia kannattaa vaalia. Maisemat ovat paitsi ilo silmälle, myös koti erilaisille lintu-, kasvi- ja eläinlajeille. Hyvin hoidettu maisema tuottaa iloa myös kyläläisille ja matkailijoille.

Ympäristösopimuksilla tuetaan maaseudun ympäristön pitkäjänteistä hoitoa. Tavoitteena on, että vuosien saatossa syntyneet arvokkaat luontotyypit säilyvät, maaseutumaisema pysyy avoimena ja vesistöjen tila paranee.

Perinnebiotoopin, luonnonlaitumen tai kosteikon hoitoon voi hakea korvausta ELY-keskuksesta. Kohteen hoitoon sitoudutaan ympäristösopimuksella viideksi vuodeksi. Kohteen alkukunnostuksesta tai perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin voi hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta.

Ympäristösopimukset sekä korvaus ei-tuotannollisiin investointeihin ovat haettavissa 15.6.2017 saakka ja niitä voivat hakea viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset.

Pitkäjänteistä maisemanhoitoa

Perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen hoitoon voi hakea maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta. Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa on nähtävissä selviä merkkejä aikaisemmasta laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon. Luonnonlaitumella tarkoitetaan pellon ulkopuolista laidunta, jota on käytetty karjan rehuntuotantoon ja jota ei nykytilassaan voida luokitella perinnebiotoopiksi tai kunnostettavaksi perinnebiotoopiksi.

Korvauksen määrä on 450 euroa hehtaarille vuodessa tai jos on kyse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotoopista, korvauksen määrä on 600 euroa hehtaaria kohden vuodessa.

Kosteikon hoitosopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimusta voi hakea myös pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta. Korvauksen määrä on 450 euroa hehtaarille vuodessa.

Korvausta myös umpeutuneiden maaseutumaisemien raivaukseen ja aitaamiseen

Umpeutuneita maaseutumaisemia voidaan raivata ja aidata ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella. Korvausta voi hakea myös kosteikkojen perustamiseen maatalousympäristöön.

Perinnebiotoopeille ja luonnonlaitumille korvauksen määrä on enintään kolmen hehtaarin kohteille 1 862 euroa/ha, enintään kymmenen hehtaarin kohteille 1 108 euroa/ha ja yli kymmenen hehtaarin kohteille 754 euroa/ha. Kosteikoille korvausta voidaan maksaa enintään 11 669 euroa kosteikkohehtaaria kohden. Jos perustettava kosteikko tai uoma on kooltaan 0,3―0,5 hehtaaria, korvausta maksetaan enintään 3 225 euroa kohteelta.

Jos perinnebiotoopin tai kosteikon alkukunnostus on jo ei-tuotannollisten investointien tuella toteutettu, voi kohteen hoitoon hakea ympäristösopimusta.

Ympäristösopimuksia tai ei-tuotannollisten investointien korvausta haetaan palauttamalla hakulomake ja tarvittavat liitteet ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2017.

Ympäristösopimuksia haetaan lomakkeella 253 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ja 262 (kosteikot). Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta haetaan lomakkeella 195 (kosteikot) tai 196 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit).

Viljelijä – hyödynnä edullinen neuvonta

Neuvoja auttaa kartoittamaan tilalta ne kohteet, joille ympäristösopimuksen voi saada. Yhtenä osa-alueena ympäristösuunnitelma-neuvontaosiossa käsitellään maisemanhoitoa ja kartoitetaan ympäristösopimuskohteita. Viljelijän maksettavaksi Neuvo2020-neuvonnasta jää ainoastaan arvonlisäveron osuus, jonka neuvontaorganisaatio laskuttaa viljelijältä. Myöskään hallinnollista päänvaivaa neuvonnasta ei aiheudu, sillä neuvontaorganisaatio hoitaa neuvontakorvauksen hakemisen ELY-keskuksesta.

Ympäristösopimukset, ei-tuotannollisten investointien korvaukset ja neuvontakorvaus rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, joka on EU:n osarahoittama ohjelma.

Katso video: Sata vuotta suomalaista maisemaa (maa- ja kotitalousnaiset)

Lisätietoa hakemisesta:
Ympäristösopimukset (mavi.fi)
Ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointien esitteet (mavi.fi)
Hakulomakkeet (suomi.fi)
Neuvo2020 - maatilojen neuvonta (mavi.fi)

Lisätietoja:
Tukiasiantuntija Heidi Kotala-Paaluharju, puh. 0295 037 006
heidi.kotala-paaluharju(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa