Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Laaja-alainen ympäristöyhteistyö Suomen ja Ruotsin kesken käynnistyy (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Hyvässä tilassa olevat vesistöt puhtaine kalakantoineen, virkistävät luontoelämykset sekä kestävä maataloustuotanto ovat joitakin esimerkkejä ekosysteemipalveluista, joiden turvaamiseen juuri käynnistynyt VIMLA-hanke tähtää. "VIMLA, Vatten och människan i landskapet eli Vesi ja ihminen maisemassa" -yhteistyöhankkeen painopiste on erityisesti mereen laskevissa vesistöissä molemmilla puolin Merenkurkkua. Ekosysteemipalvelut, joilla tarkoitetaan luonnon ihmiselle tarjoamia hyvinvointia edistäviä palveluita, kuten luonnonvarat ja ilmastonsäätely sekä virkistäytyminen luonnossa, on tarkoitus tunnistaa eri tavoin ja erilaisten menetelmien avulla. VIMLA- hanke edistää ekosysteemipalveluiden turvaamista siten, että toimitaan hyvässä yhteistyössä paikallisten ja valtiollisten organisaatioiden sekä viranomaisten kesken kuten myös yhteistyössä toimien Suomen ja Ruotsin puolen Yliopistojen kesken.

Hankkeen mallialue on Laihianjoki ja Norrviksträsken Pohjanmaan - Etelä-Pohjanmaan ja Hertsångerälven Västerbottenin alueella. Näillä alueilla tullaan aloittamaan kenttätyöt ja täten hankkeeseen osallistuvia henkilöitä saattaa nähdä liikkumassa edellä mainituilla seuduilla kevään, kesän ja syksyn kuluessa. Kenttätöihin kuuluu happamien sulfaattimaiden kartoitusta, luontoarvojen inventointeja sekä mahdollisten toimenpidealueiden selvittämistä pelto- ja metsäalueiden tuntumassa. Hankkeen taholta ollaan yhteydessä maanomistajiin löydettäessä hankkeen toimenpiteitä varten sopivia maa-alueita liittyen esimerkiksi kosteikkojen ja ojitettujen suoalueiden ennallistamiseen. Söderfjärdenillä Pohjanmaalla kehitetään ja arvioidaan menetelmiä happamilla sulfaattimailla sijaitsevilta pelloilta valuvan kuormituksen vähentämiseksi.

VIMLA-hankkeen pitkän tähtäyksen tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien hyvää tilaa sekä luonnollista virtaamaa vesistöissä. Tietämyksen lisääntymisen myötä erilaisista prosesseista maalla ja vedessä hanke pyrkii luomaan elinkeinoinharjoittajille, maanomistajille ja tavallisille kansalaisille edellytyksiä omaehtoiseen osallistumiseen kohti tulevaisuutta, jossa eri tahojen intressit huomioidaan kestävien tulosten saavuttamiseksi. Vuoropuhelu eri tahojen kesken toteutuu esimerkiksi erilaisten tapaamisten kautta ulkotöissä molemmilla puolin Merenkurkkua. Hanke tuottaa myös yhteistyössä toimien monenlaista tietomateriaalia, kuten esitteitä ja karttoja.

VIMLA on Interreg–hanke, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston sekä hankkeessa mukana olevien tahojen kautta. Yhteistyötahot Suomen puolella ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus Luke, Geologian tutkimuskeskus GTK, Åbo Akademi ja Metsähallitus. Ruotsin puolen osallistuvat tahot ovat Västerbottenin lääninhallitus, Metsähallitus, Ruotsin geologinen tutkimus SGU ja Linné Yliopisto. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii hanketta koordinoivana päävastuutahona ja hanke tekee yhteistyötä Österbottens Svenska Producentförbundetin kanssa Suomessa ja Ruotsissa yhteistyötä tehdään Lantbrukarnas riksförbund ja Norra skogsägarna kanssa. Hanke alkoi syksyllä 2015 ja jatkuu kevään 2018 loppuun saakka.

Lisätietoja:

  • Hankekoordinaattori Anna Bonde, 0295 027 777 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
  • Projektkoordinator Tobias Eriksson, +46 10 225 43 71 (Länsstyrelsen i Västerbotten)
  • Nina Jungell 029 432 4172 (Suomen metsäkeskus)
  • Carina Järvinen 020 639 6143 (Metsähallitus)
  • Anton Boman 029 503 5216 (Geologinen tutkimuskeskus GTK)
  • Jaana Uusi-Kämppä 029 532 6622 (Luonnonvarakeskus Luke)
  • Peter Österholm 02 215 4509 (Åbo Akademi)


Alueellista tietoa