Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kuusamon kultakaivoksen YVA-selostus nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Dragon Mining Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Kuusamon kultakaivoshanketta koskevan arviointiselostuksen. Kaivosyhtiön tavoitteena on aloittaa kaivostoiminta Kuusamon Juomasuon, Hangaslammen, Pohjasvaaran sekä Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kultaesiintymien alueilla. Kultakaivoksen toiminta perustuisi kultaesiintymien louhimiseen useista satelliittikaivoksista ja kullan rikastamiseen ns. keskusrikastamolla. Louhittavan ja rikastettavan malmin määrä tulisi olemaan korkeintaan 500 000 tonnia vuodessa. Mahdollisen kaivoksen tuotannollinen toiminta-aikatavoite on vähintään 10 vuotta. Kullan lisäksi tutkimuksissa on selvitetty myös muiden metallien, kuten koboltin, kuparin, uraanin ja harvinaisten maametallien esiintymistä. Kaivostoiminta on mahdollista käynnistää tarvittavien lupapäätösten jälkeen aikaisintaan vuonna 2017.

Kaivosyhtiö on arvioinut millaisia ympäristövaikutuksia kaivostoiminnasta aiheutuisi ns. pohjoisella ja eteläisellä louhinta-alueella sekä kolmessa eri vesistöalueille sijoittuvissa vaihtoehtoisissa rikastamon toteuttamispaikoissa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty kaivoshankkeen vaikutuksia muun muassa ihmisen kokemaan ympäristöön, vesistövaikutuksia, melu- ja pölyvaikutuksia sekä vaikutuksia elinkeinoelämään. Samoin on selvitetty lisääntyvän raskaan liikenteen ympäristövaikutuksia.

Toteuttamisvaihtoehtoja ovat:

Vaihtoehto 0 (VE0):  Hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Kaivostoimintaa ei käynnistetä alueella.

Vaihtoehto 1 (VE1): Rikastus Juomasuolla.
Kultamalmin louhinta tapahtuu louhinta-alueilla. Rikastus tapahtuu Juomasuolla. Rikastushiekka-alue sijoittuu Pyöreälammen kohdalle.

Vaihtoehto 2 (VE2): Rikastus Salmijärven kaakkoispuolella. Kultamalmin louhinta tapahtuu louhinta-alueilla. Rikastus tapahtuu Salmijärven alueella. Rikastushiekka-alue sijoittuu VT5:n länsipuolelle Salmijärven ja Kontiojärven väliin.

Vaihtoehto 3 (VE3): Rikastus Kuusamon kaupungin jäteaseman alueella.
Kultamalmin louhinta tapahtuu louhinta-alueilla. Rikastus tapahtuu Kuusamon kaupungin jäteaseman läheisyydessä. Rikastushiekka-alue sijoittuu VT20:n itäpuolelle kaatopaikan eteläpuoleiselle alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 11.12.2013 – 10.3.2014 välisen ajan Kuusamon kaupungintalolla ja Posion kunnanvirastossa, kyseisten kuntien pääkirjastoissa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja  ELY-keskuksen Internet-sivulla osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/kuusamonkultakaivosYVA

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään 8.1.2014 klo 18.00 - 20.30 Kuusamon kaupungintalolla ja 9.1.2014 klo 18.00 - 20.30 Käylän maamiesseuran Korpihovissa pidettävissä yleisötilaisuuksissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoja eri viranomaisilta, yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Kansalaiset voivat esittää hankkeesta oman mielipiteensä ELY-keskukselle 10.3.2014 mennessä (kirjaamoon).

ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta lausuntonsa viimeistään 9.5.2014. ELY-keskus arvioi lausunnossaan, kuinka hyvin arviointiselostuksessa on huomioitu hankkeesta aiheutuvat sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. YVA-menettely on ympäristötiedon tuottamista mahdollista lupaprosessia varten, jossa toimivaltainen viranomainen on Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja:  Ylitarkastaja Heikki Kovalainen, puh. 0295 038 356


Alueellista tietoa