Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kunkun parkki -hankkeen YVA-menettelyn riittävyys arvioitu (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus pitää Tampereen ydinkeskustaan sijoittuvan maanalaisen Kunkun parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta riittävänä.

Tampereen kaupungin Kaupunkikehitysryhmä/Keskustahanke toimitti lokakuussa 2015 Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Tampereen ydinkeskustan maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelma Kunkun parkki -hankkeesta.

- YVA-menettely on tuottanut pääosin riittävät tiedot Kunkun parkki -hankkeen haitallisista ympäristövaikutuksista ja vaihtoehtojen vertailusta hankkeen suunnittelua sekä kaavojen laadintaa ja päätöksentekoa varten, toteaa ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskuksesta.  

YVA-menettelyn aikana hankkeeseen lisättiin uusia vaihtoehtoja. Hankealue laajeni täydennyksessä pohjoisessa Mustalahden kohdalla Näsijärven rantaviivan saakka ja Hämeenpuiston eteläpäässä Eteläpuistoon asti. Muutoin alue rajoittui lännessä Koulukatuun ja idässä Tammerkosken itärantaan.

Hankkeessa hyvät osallistumismahdollisuudet ja laadukas raportti

Kunkun parkki -hankkeen YVA-menettelyssä oli mahdollisuus laajaan ja monipuoliseen vuorovaikutteiseen osallistumiseen. Vuorovaikutteista osallistumista lisäsivät vielä kaavojen laatimiseen liittyvät tilaisuudet, joissa oli esillä sekä kaavan että YVA-menettelyn arviointiasioita.

- Hankkeen vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin ja vertailuun saatiin hankealueen asukkaiden mielipiteitä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin liittyvää tietoa. Lisäksi Kunkun parkin YVA-menettelyssä sovitettiin laajan kaupunkirakentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointi riittävästi yhteen keskustan strategisen osayleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen kanssa, toteaa Ivalo.

Kunkun parkki -hankkeen monitahoisten ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettiin monipuolista asiantuntemusta ja raportin toteutus oli laadukas. YVA-menettelyn virallisen arviointiraportin lisäksi esillä oli useita erillisraportteja, joista oli mahdollista saada tarkempia tietoja arviointiselostukseen kootuista arviointituloksista. Tampereen kaupungin kaavoituksen sivuilla oli luettavissa lisäksi kaavoitusaineistot sekä kaupungin muiden suunnitelmien raportit.

Muutoksia kaupunkikuvaan havainnollistettiin ansiokkaasti

Suurin osa Kunkun parkki -hankkeen vaihtoehdoista muuttaisi merkittävästi kaupunkikuvassa useita valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Arviointiselostuksessa on erityisen hyvin esitetty ja havainnollistettu haitalliset vaikutukset vaihtoehdoittain.

Rakentamisaikaisten haittojen arvioinneissa ja haittojen estämisessä puutteita

Arviointiselostuksen tulosten mukaan Kunkun parkki -hankkeen toteuttaminen voi aiheuttaa merkittäviä, pysyviä ympäristövaikutuksia Tampereen ydinkeskustassa. Hankevaihtoehtojen aiheuttamat pysyvät ja rakentamisen ympäristövaikutukset vaihtelevat vaihtoehdoittain. Arviointiselostuksen tietojen perusteella ei voi vielä varmistaa, että hankkeen arvioidut merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset voidaan estää.

YVA-menettelyssä arvioitiin alustavan hankesuunnitelman kahdeksan vaihtoehtoa ja nolla-vaihtoehto. YVA-menettelyn jälkeen hankevaihtojen tarkemmassa suunnittelussa, jo ennen vaihtoehtojen valintaa, on olennaista käyttää riittävää paikallisasiantuntemusta erityisesti pitkän rakentamisvaiheen terveysriskien estämiseen ja hallintaan. Tavoite on estää ennakolta hankkeen rakentamisvaiheisiin ja louheen kuljetukseen liittyvät merkittävät terveysriskit kaupunkiväestöön ja haitalliset ympäristövaikutukset erityisesti herkkiin kohteisiin (mm. koulut, päiväkodit, senioriasuminen, puistot) sekä vähentää merkittäviä pitkäaikaisia kaupunkiasumisen viihtyisyyshaittoja keskustassa.

Riittävät hankealueen kallioperän laatutiedot ovat edellytys pohjavesivaikutusten, painuma-alueiden ja edelleen valtakunnallisiin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin ja ydinkeskustan rakennuksille sekä patoturvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinneille. Arviointiselostuksessa esitettyyn selvitykseen kallioperän rikkonaisuudesta ja rakoilusta syvemmällä kallioperässä on jäänyt vielä puutteita. Hankkeesta vastaavalla Tampereen kaupungilla on tarkemmista tutkimuksista alustava suunnitelma. Laajennettu pohjaveden pinnanvaihtelun tarkkailu on jo aloitettu. Tarkemmat tutkimukset kallioperän laadusta, pohjaveden korkeudesta sekä painumaherkistä rakennuksista ovat olennaisia rakentamisaikaisten ympäristövaikutusten riskien hallinnassa.

YVA-menettelyssä ei laiteta vaihtoehtoja paremmuusjärjestykseen

YVA-lain tarkoittama yhteysviranomainen eli tässä tapauksessa Pirkanmaan ELY-keskus ei ota kantaa hankkeeseen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiseen tai niiden paremmuusjärjestykseen, vaikka joissain hankkeesta esitetyissä mielipiteissä tätä toivottiinkin. ELY-keskus määrittelee, onko hankkeen ja sen vaihtoehtojen aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset arvioitu riittävästi YVA-lain tarkoittamalla tavalla. Pirkanmaan ELY-keskus ohjaa ja tarvittaessa lausuu erikseen maankäyttö- ja lain tarkoittamana viranomaisena hankealueeseen liittyvistä kaavoista.

Arviointiselostusta ei täydennetä tai korjata YVA-menettelyn jälkeen, vaan raportti ja Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto muodostavat sellaisenaan yhdessä luettavan ja käytettävän kokonaisuuden. Arviointimenettely päättyy tähän yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta. Hankkeesta vastaavan on liitettävä yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiselostuksesta on yleisön nähtävillä vähintään kuukauden ajan Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä ja luettavissa Metsossa ja lukusali Frenckellissä sekä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA .

Lisätietoja:

 


Alueellista tietoa