Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kivi- ja Levalammen tekojärven vesille selvitetään vaihtoehtoisia reittejä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kivi- ja Levalammen tekojärveen johtavia uomia ja tekojärvestä lähtevää kanavaa mitataan syksyn ja talven aikana. Tekojärvi sijaitsee Kurikassa (Jurva) Närpiönjoen latvoilla ja on rakennettu tulvasuojelun ja Kaskisten teollisuuden veden tarvetta varten.  Mittauksilla selvitetään penkereiden nykyisiä korkeuksia ja uomien poikkileikkauksia.  Mittaustöiden perusteella arvioidaan pengerkorkeuksien ja uomien vedenjohtokyvyn riittävyyttä. Mittauksen kohteena ovat mm. Lintuluoman kanava, siihen johtavat uomat ja tekojärven purku-uoma Jurvan taajaman yläpuolella. Syksyn 2012 ja kevään 2013 suurten tulvien aikana Kivi- ja Levalammen tekojärveen johtava Lintuluoman kanava ja tekojärven purku-uoma tulvivat osittain yli uomansa aiheuttaen paikallisia tulvahaittoja. Tulviminen johtui ensisijaisesti poikkeuksellisen suurista sateista ja nopeasta lumen sulamisesta, mutta osittain tulvimisen syynä oli myös uomien puutteellinen vetokyky ja vuosien varrella tapahtunut umpeenkasvu.  Paikoitellen tulvat myös vaurioittivat kanavien penkereitä.

Kivi- ja Levalammen tekojärvi rakennettiin 1950-luvulla alun perin tulvasuojelua varten.  Kun Kaskisiin 1970-luvullla tuli metsäteollisuutta, niin tekojärveä suurennettiin, jotta Närpiönjoessa virtaisi kaikkina aikoina riittävästi vettä teollisuuden tarpeisiin. Tässä yhteydessä rakennettiin mm. Lintuluoman ja Kaunisnevanojan kanavat, joiden avulla saatiin merkittävästi lisää vettä tekojärveen. Kun teollisuuden vedentarve on viime vuosina vähentynyt, niin nyt on syytä selvittää mahdollisuus veden osittaiseen palauttamiseen entisiin uomiinsa.  Jos tällaisista palautusta voidaan toteuttaa, niin samalla vähenee Lintuluoman ja Kivi- ja Levalammen tekojärven purku-uoman aiheuttama tulvariski.

Lintuluoman kanavan rakentamisen jälkeen uomaan ja sen rannalle kasvanut runsas puusto ja muu kasvillisuus aiheuttavat jääpato- ja tulvariskiä. Kanavan vesi on tulvatilanteessa ylittänyt penkereen useasta paikasta.  Pahimmat ylityskohdat on tulvan jälkeen korjattu, mutta uoma on edelleen riittämätön suurien virtaamien aikana. Syksyn aikana on Lintuluomalla tehty  muutamien satojen metrien matkalla metsänhoidon näkökulmat huomioiva koeraivaus. Jääpatoriskin pienentämiseksi Lintuluoman kanavan rantoja tulisi raivata ainakin Varainkosken ja tekojärven väliseltä osuudelta.  Talven aikana tullaan alueen maanomistajiin ottamaan yhteyttä, jotta raivaustyöt voitaisiin toteuttaa.  Raivauksen jälkeen penkereiden matalimpia kohtia on tarkoitus korottaa.

Kivi- ja Levalammen tekojärvi ja siihen liittyvät rakenteet ovat valtion vastuulla. Tekojärven laajentamisen yhteydessä valtio ja metsäteollisuus ovat sopineet, että metsäyhtiö hoitaa Kivi- ja Levalammen säännöstelyä.  Käytännössä säännöstely hoidetaan Kaskisten teollisuuslaitoksen valvomosta. Metsäyhtiö ja ELY-keskus neuvottelevat parhaillaan siitä miten Närpiönjoen eri rakenteiden käyttö ja hoito tullaan tulevaisuudessa hoitamaan.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Mittaustyöt: Rakennusmestari Kari Kallio, puh. 0295 027 820
  • Säännöstelyn ohjaus: Vanhempi insinööri Tuuli Saari, puh. 0295 027 925
  • Valtion rakenteiden kunnossapito: Insinööri Tommi Mäki, puh. 0295 027 882
  • Sopimusneuvottelut: Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Alueellista tietoa