Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kirkkonummen Evitskogin Aktiivikeskukseen perustetun turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen jätevesitilanteeseen reagoitu (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskukseen on tullut paljon tiedusteluja, jotka koskevat Aktiivikeskuksen muuttuneesta toiminnasta lisääntyneen jätevesikuorman vaikutusta Stora Lonoks -järveen. Jätevesimäärää puhdistamolle on alettu rajoittaa ja toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi jatketaan. Tilannetta seurataan tehostetusti.


Uudenmaan ELY-keskus sai Kirkkonummen kunnalta 13.8.2015 tiedon, että Kirkkonummen Evitskogissa sijaitsevaan Aktiivikeskukseen majoitetaan 250–300 henkeä vastaanottokeskuksena. Aktiivikeskus ei ole Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen viemäröintialueella vaan sillä on oma jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon ympäristölupa on myönnetty toiminnalle, jossa puhdistamon kuormitus aiheutuu 160 asukkaasta (ns. asukasvastineluku) ja lupaa valvoo Uudenmaan ELY-keskus.

Koska oli mahdollista, että puhdistamo oli joutumassa luvanvastaiseen tilaan, Uudenmaan ELY-keskus otti yhteyttä luvan haltijaan, kiinteistön omistavaan Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy:hyn ja esitti 21.8.2015 selvityspyynnön välittömistä toimista, joilla puhdistamolla käsiteltävä jätevesikuorma rajataan lupapäätöksen mukaiseksi. Lisäksi pyydettiin selvitystä niistä toimenpiteistä, joilla puhdistamon kapasiteettia voidaan lisätä ja ympäristölupaa muuttaa, mikäli toiminta on jatkumassa vallitsevan kaltaisena.

Puhdistamolle tehtiin tarkastuskäynti 23.8.2015. Tarkastuksessa puhdistamo todettiin toimivaksi, mutta otetun näytteen tulokset olivat kehnoja. Tulokset eivät kuitenkaan ylittäneet asetuksella määrättyjä näytekohtaisia raja-arvoja. Tarkastuskäynnillä kyettiin myös hahmottelemaan eri osapuolten kanssa selvityspyynnön mukaisia toimia.

Uudenmaan ELY-keskuksen esittämä selvityspyyntö ei tyydyttänyt Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaista, joka teki ympäristönsuojelulain mukaisen vireillepanon toiminnan keskeyttämiseksi puhdistamon kapasiteetin ylittävien jätevesien johtamisen osalta. Vireillepanosta pyydettiin kiinteistön omistajalta ympäristönsuojelulain edellyttämä vastine.

Pyydetty selvitys ja vastine toimitettiin 10.9.2015 ja niissä esitetyistä toimenpiteistä kuormituksen rajoittamiseksi oli paikalle jo 4.9.2015 tuotu kuivakäymälöitä 240 hengen tarpeisiin. Selvityksessä oli lisäksi esitetty konsultin suunnitelmat puhdistamon toiminnan tehostamiseksi ja tieto siitä, että ympäristöluvan muutoshakemus oli toimitettu lupaviranomaiselle. Puhdistamon toiminnan ohjaus ja hoito oli myös ulkoistettu ammattitoimijalle.

Vastine vireillepanon johdosta esitti siis kuorman rajoittamista jo toteutetulla kuivakäymäläratkaisulla ja sen johdosta varattiin Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei toimitettu.

Kun tarpeelliset selvitykset asian ratkaisemiseksi oli saatu, antoi Uudenmaan ELY-keskus kiinteistön omistajalle 23.9.2015 kehotuksen toimia selvityksessä esitetyn mukaisesti eli rajoittamaan puhdistamolle johdettavaa kuormaa kuivakäymäläratkaisulla ja tehostamaan puhdistamon toimintaa. Lisäksi kehotettiin ottamaan näytteitä kolminkertaisella tarkkailutiheydellä toimenpiteiden vaikutusten todentamiseksi ja raportoimaan niistä kuukausittain valvontaviranomaiselle.

Vireillepanon johdosta ELY-keskuksen tekemä päätös 24.9.2015 hylkää Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimukset, koska ympäristönsuojelulaissa säädetyt edellytykset eivät täyty ja asianmukaisia toimenpiteitä puhdistamolle johdettavan jätevesikuorman rajoittamiseksi on jo alettu tehdä. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan näytteenotolla ELY-keskuksen antaman kehotuksen mukaisesti.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ari Kangas, ari.kangas(at)ely-keskus.fi, 0295 021 401


Alueellista tietoa