Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kevään kelirikko on jo paikoin alkanut (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Teiden kelirikkokausi on paikoin alkanut Itä-Suomessa. Kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä pystytetään jo sorateiden varsille. Lauhan talven vuoksi kelirikkokauden ennustetaan nyt alkavan normaalia aikaisemmin ja kestävän tavanomaista pidempään. Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kuitenkin lopulta kelirikon kestoon ja siihen, kuinka vaikea kelirikosta tulee.

Tänä vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksella on käytettävissä kelirikkoisten sorateiden korjauksiin normaalin kunnossapidon lisäksi vain noin 700 000 euroa. Kelirikkokorjauksia voidaan nykyisellään tehdä vain aivan välttämättömiin paikkoihin. Korjausrahojen vähyys saattaa myös lisätä painorajoitusten määrää aiempiin vuosiin verrattuna.

Yleistä

Tämän kevään kelirikkoennuste on laadittu syksyn ja talven sääolosuhteiden perusteella. Syksy ja talvi ovat olleet lauhoja ja sateisia. Pakkasjaksot ovat jääneet hyvin lyhytaikaisiksi. Teillä on nyt routaa normaalitalvea vähemmän.

Kevään säällä on aina suuri merkitys kelirikon esiintymiselle. Mikäli säät ovat roudan sulamisaikana pilviset ja sateiset, sulaa routa nopeasti ja varsinkin tien pintakerros voi nopeasti liejuuntua. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset puolestaan pitävät kelirikon kurissa.

Talven aikana on jouduttu aukaisemaan jonkin verran tierumpuja ja tien sivuojia.  Maantien alittavien päätierumpujen aukaisu ja muu kunnossapito kuuluu yleisen tien pitäjälle. Käytännössä rumpujen aukaisun tekee alueen kunnossapitourakoitsija. Liittymärumpujen aukaisu ja muu kunnossapito kuuluu sen sijaan aina yksityisen tien pitäjälle tai liittymän omistajalle.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

  • hälytys- ja tienpitoajoneuvot
  • linja-autot reittiliikenteessä
  • maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät), teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset
  • kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot
  • tilakohtaiset lietelannan ajot
  • kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin esimerkiksi kuljetusten reittien suunnittelulla.

Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien sen hetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana.

Sorateiden painorajoituksia on yleensä eniten Itä-Suomessa

Valtion ylläpitämiä sorateitä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) yhteensä 7 350 km.

Keväällä 2014 alueella oli painorajoitettuja teitä yhteensä 729 km (Etelä-Savo 45 km, Pohjois-Savo 252 km, Pohjois-Karjala 432 km).

Painorajoituksia on jouduttu viime vuosina asettamaan myös syksyisin. Syksyllä 2014 painorajoitettuja teitä oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella yhteensä 126 km.

Miten painorajoituksista päätetään?

ELY-keskus tekee päätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja kunnossapidon alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kelirikon uhanalaisille teille voidaan tarvittaessa asentaa painorajoitus, esim. maa-aines- ja puutavarakuljetusten tai poikkeuksellisen vaikean kevään sään vuoksi. Rajoituksista voidaan myös luopua kokonaan, jos kevään sää on suotuisa ts. vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen.

Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden.

Tietoa kelirikkotilanteesta ja painorajoitetuista teistä

Valtakunnallinen ja samalla Pohjois-Savon ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy Liikenneviraston internetpalvelun etusivulta.

Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalta 0200-2100 ja ELY-keskuksen aluevastaavilta (Liikenteen asiakaspalvelu, 0295 020 600).

Malttia ja tarkkaavaisuutta tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikosta varoittavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä aina välttää. Jos jokin kuljetus on välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle 0200-2100.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Kunnossapitovastaava Marja Bäck 02950 26703

 


Alueellista tietoa