Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kehitysnäkymät myötätuulessa Etelä-Savossa - huoli osaavan työvoiman saatavuudesta kasvanut (Etelä-Savo)

Etelä-Savon yritysten kehitysnäkymät näyttävät valoisilta, vaikka talouden kasvussa ei ole aivan pysyttykään maan keskimääräisessä kasvuvauhdissa. Alueen työllisyystilanne on selkeästi pa­rantunut ja joillakin aloilla alkaa olla vaikeuksia osaavan työvoiman saamisessa. Työvoiman kysynnän vilkastuminen on tuonut esiin sen, että tarjolla olevan työvoiman ammattitaito, henkilökohtaiset ominai­suudet ja työtoi­veet eivät aina kohtaa työnantajien odotuksia. Myös tilastoidut rekrytointiongel­mat ovat selvästi lisääntyneet Etelä-Savossa.

Kasvu nopeinta teollisuudessa ja rakentamisessa

Päätoimialoista nopeinta kasvu Etelä-Savossa oli teollisuudessa ja rakentamisessa. Yritysten liikevaihto ja vienti ovat kasva­neet ja teollisuusalat ovat työllistäneet eteläsavolaisia hyvin.

Etenkin metsäsektorin tilanne ja kehitysnäky­mät ovat positiivisia. Puurakentamisen ja puun käytön tulevaisuus nähdään alalla pitemmällä tähtäimellä positiivisena, kunhan kilpailukyky kyetään säilyttämään. Tukin hinta, sahatavaran hinnan lasku ja Kiinan viennin aleneminen ovat heikentäneet sahateollisuuden odotuksia alkaneelle vuodelle. Teknologiateollisuuden sisällä on tiettyjä aloja, joissa kehitys on vahvaa (meriteollisuus ja metsäteollisuus ja sitä tukeva metsäkoneteollisuus) ja myös niitä, joihin maailmantalouden hiljentyminen alkaa vaikuttaa. Erot yritysten välillä ovat isot. Rakentamisen suhdannenäkymä Etelä-Savossa on myönteinen. Rakennusten korjausvelka on kasvanut matalan investointitason aikana ja asuntorakentaminen saattaa jopa lisääntyä hiljaisempien vuosien aiheuttaman patoutuneen kysynnän takia.

Heikosta kannattavuudesta huolimatta maatalouden investoinnit ovat olleet viime vuosina pitempiaikaista keskimäärää korkeammalla tasolla niin Etelä-Savossa kuin suurimmassa osassa maata. Niin tilojen määrä kuin tuotantokin näyttävät alenevan merkittävästi jo lähivuosina. Tuotannon siirtyminen Länsi- ja Lounais-Suomeen jatkuu ja myös elintarviketeollisuuden painopiste näyttää siirtyvän edelleen samaan suuntaan.

Matkailutoimialan näkymät positiiviset

Palvelualoilla ja kaupassa kasvu on ollut hitaampaa kuin maassa keskimäärin. Myös henkilöstömäärän kehitys on ollut varsin tasaista. Palvelualoista matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on Etelä-Savossa suuri merkitys. Matkailutoimialan näkymät ovat yleisellä tasolla positiiviset. Pitkäjänteinen työ matkailupalvelujen kehittämiseksi ja alueen tunnettuuden edistämiseksi sekä panostukset Saimaan yhteismarkkinointiin alkavat tuottaa tulosta. Uusia markkinoita (esim. Kiina) on avattu ja vuodelle 2019 odotetaan kasvua näiltä markkinoilta, mutta myös Keski-Euroopasta. Kaupan alan kehitysnäkymiä Etelä-Savossa rajoitta­vat verkkokaupan kasvu, automatisaatio sekä hidas osto­voiman kehitys. Alan työllisyyden arvioidaan edelleen pienenevän.

Osaavaa työvoimaa tarvitaan

Noususuhdanteesta johtuen muuttoliike Etelä-Savosta poispäin kasvoi taas viime vuoden aikana selvästi aiemmista vuosista. Se vie mukanaan työikäistä väestöä suuremman kasvun alueille. Vaikka yritysten liike­vaihto täällä kasvoi viime vuonna, se ei kuitenkaan näkynyt henkilöstömäärän kasvuna, joka pysyi alueella Tilastokeskuksen suhdannekuvaajien mukaan lähes ennallaan. Osaavan työvoiman tarve on kuitenkin tun­tuva, sillä suurten ikäluokkien jääminen pois työelämästä tarvitsee korvaajia alasta riippuen. Esimerkiksi so­siaali- ja ter­veysalalla työvoiman tarve pysyy korkeana ja saattaa jopa kasvaa, kun sitä vastoin toimistotyössä ja kaupan alalla työvoimatarve on selvästi laskeva. Myönteistä on jo pitkään jatkunut työttömien määrän lasku.  

Etelä-Savon kehitysnäkymiä arvioitiin jälleen ELY-keskuksen johdolla maaliskuussa laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Tarkemmat tiedot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät -raporttiosiosta.

Linkki:

Lisätietoja:      

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi  
Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 054, kari.joutsalainen(at)te-toimisto.fi (työvoima-asiat)


Alueellista tietoa