Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Katsaus Keski-Suomen ympäristön tilaan ilmestynyt (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskus on julkaissut tänään tiiviin katsauksen maakunnan ympäristön tilaan. Katsauksen mukaan Keski-Suomen ympäristön tila on kokonaisuudessaan melko hyvä, sillä päästöt vesiin ja ilmaan ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Toisaalta muun muassa ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat haasteina Keski-Suomessakin.

Tekniikan kehitys on auttanut päästöjen vähentämisessä

Keski-Suomen ilmanlaadun ja vedenlaadun kannalta myönteistä on teollisuuden ja energiatuotannon päästöjen vähentyminen. Kehitys on alkanut 1970- ja 80-luvuilla tehdyistä perusinvestoinneista. Tekniikan kehittyminen ja lainsäädännön tiukkeneminen on tukenut päästöjen vähentämistä.

Ilmastopäästöihin vaikuttaminen on edelleen haasteellista. Energiantuotannon päästöjä voidaan vähentää puupolttoainetta lisäämällä. Liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii lisäksi hyvää yhdyskuntasuunnittelua sekä kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen osuuden kasvattamista.  

– Keski-Suomessa on tehty viime vuosikymmeninä huomattava määrä strategisia yhdyskuntarakenteeseen liittyviä suunnitelmia, joiden avulla pyritään lyhentämään esimerkiksi työmatkojen pituuksia ja niistä aiheutuvia liikennepäästöjä. Keski-Suomen alueella työmatkat ovatkin kasvaneet melko maltillisesti viime vuosina, kertoo johtaja Kari Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Keski-Suomen pintavedet ovat suurimmaksi osaksi hyvässä tilassa eikä pääosalla Keski-Suomen pohjavesialueistakaan ole ongelmia. Toisaalta vaarantuneita pohjavesialueita on selvitysten lisääntymisen myötä aiempaa enemmän. Pintavesien haasteena ovat maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon paikallinen vesistökuormitus. Vesienhoidon tavoitteena on saada kaikkien vesien tila vähintään hyväksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi päivitetään vesienhoidon toimenpideohjelmia yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja sidosryhmien kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ei ota taittuakseen

Keski-Suomessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on viime vuosina painotettu metsäluontoa. Valtio esimerkiksi ostaa tai suojelee vuosittain keskimäärin 700 ha vanhoja metsäalueita.

Lajien uhanalaistuminen on Keski-Suomessakin edelleen suuri haaste. Metsien ja kulttuuriympäristöjen lajien tilanne on hieman parantumassa, mutta soiden, vesien, rantojen ja kallioiden lajeilla menee heikommin.

Luonnon monimuotoisuutta tukee myös luomutuotanto, jonka kehittymistä katsauksessa niin ikään arvioidaan. Keski-Suomessa luomutuotannossa olevien peltojen osuus koko peltoalasta on pieni (6,5 %) verrattuna useimpiin muihin maakuntiin. Osuus on viime vuosina kasvanut, mutta 20 %:n tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä on kovan työn takana.

Jätehuolto kehittynyt paljon

Jätehuollossa on tapahtunut viime vuosikymmeninä huimasti kehitystä. Jätteistä entistä suurempi osa hyödynnetään. Teollisuusjätteistä osa pystytään hyödyntämään lähes kokonaan. Tärkein tavoite, jätteen synnyn ehkäisy, ei ole kuitenkaan Keski-Suomessakaan toteutunut.

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisasteen osalta Keski-Suomen jätesuunnitelman tavoite saavutetaan todennäköisesti vuonna 2016, kun jäte ohjautuu täysimääräisemmin hyödynnettäväksi energiana.

Ympäristön tila  katsaukset julkaistiin tänään kaikkialla Suomessa

Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013 on tiivis katsaus Keski-Suomen ympäristön tilasta, sen kehityssuunnista ja suojelutoimien riittävyydestä. Katsauksessa esitetään numeerista tietoa kehityskuluista sekä arvioidaan kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Kehitystä suhteutetaan myös asetettuihin tavoitteisiin.

Keski-Suomen ELY-keskuksen lisäksi 12 muutakin ELY-keskusta on julkaissut tänään oman alueellisen ympäristön tila -katsauksensa, ja Suomen ympäristökeskus on julkaissut valtakunnallisen katsauksen. Tietolähteinä on käytetty yleisiä tilastoja, ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja tietojärjestelmiä sekä muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta, ja ympäristön tila  katsausten julkaiseminen on osa velvoitteen täyttämistä. Katsauksia julkaistaan 4–5  vuoden välein. Edellinen ja samalla ensimmäinen katsaus julkaistiin vuonna 2008. Nämä katsaukset ovat edelleen luettavissa ymparisto.fi-verkkopalvelussa, josta myös löytyy aina ajantasaisin tieto Suomen ympäristön tilasta.

Lisätietoja:

Vesien- ja ilmansuojelu sekä jätehuolto
Ympäristönsuojelupäällikkö Hannele Yli-Kauppila, p. 0295 024 835

Luonnonsuojelu
Luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen, p. 0295 024 732

Yhdyskuntarakenne
Alueidenkäyttöpäällikkö Pirjo Hokkanen, p. 0295 024 738

Luomutuotanto
Yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, p. 0295 024 577

Johtaja Kari Lehtinen, p. 0295 024 775

Valtakunnallista tietoa

 

 


Alueellista tietoa