Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kannanottoja odotetaan vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kuuleminen ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi on käynnistynyt. Vesienhoitosuunnitelman toteutus vaikuttaa vesien tilaan ja käyttöön. Tulvariskien hallintasuunnitelmia valmistellaan Kalajoen ja Iijoen merkittäville tulvariskialueille. Omat näkemykset on nyt mahdollista tuoda suunnittelijoiden tietoon.

Vesien tila ja hoito

Suuri osa Suomen järvistä on luokiteltu ekologiselta tai kemialliselta tilaltaan hyväksi tai erinomaiseksi. Rehevöityminen ja liettyminen haittaavat kuitenkin useita järviä ja esimerkiksi Kuusamossa vesiruttokasvustot heikentävät muuten hyvässä kunnossa olevien järvien tilaa. Rannikkovesistä erityisen huolestuttava on Saaristomeren ja Suomenlahden tila, mutta myös Perämeren rannikkovesien tilassa on parannettavaa. Suomen jokivesistöistä heikentyneitä on noin kolmannes, pohjoisessa nämä vesistöt keskittyvät rannikon läheisyyteen.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vesien tilaa heikentää maa- ja metsätaloudesta, asutuksesta ja turvetuotannosta peräisin oleva kuormitus, mutta myös vesien rakentaminen ja säännöstely ovat muuttaneet vesistöjä. Lisäksi happamoituminen on ollut ongelma etenkin rannikon jokialueilla. Osa vesistöistä on padottu, perattu ja pengerretty. Taajamiin tai niiden läheisyyteen sijoittuvilla pohjavesimuodostumilla on riskejä aiheuttavia toimintoja.

Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi. Toimenpiteillä vähennetään ennen kaikkea maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen aiheuttamaa rehevöitymistä ja liettymistä. Vesistöjen säännöstelyn tarkistaminen ja vesistökunnostukset parantavat vesistöjen ekologisen tilan lisäksi virkistyskäyttöarvoa. Vaellusesteiden poistaminen palauttaa kalojen luontaisia lisääntymisalueita sekä lisää luonnon monimuotoisuutta. Myös happamuuden hallintaan esitetään toimenpiteitä. Pohjavesiin kohdistuvilla toimenpiteillä voidaan turvata pohjaveden hyvän tilan säilyminen. Toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi esitetään vastuu- ja yhteistyötahot.

Tulvariskien hallinta

Tulvariskien hallintasuunnitelmat, tulvavaara- ja tulvariskikartat on laadittu Iijoelle Pudasjärven keskustan alueelle sekä Kalajoelle välille Alavieska-Ylivieska. Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingolliset seuraukset merkittävillä tulvariskialueilla. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Tulvaryhmät ovat tunnistaneet toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Iijoella toimenpiteinä ovat tulvariskien vähentäminen, valmiustoimet, tulvasuojelu, tulvatilannetyö sekä jälkitoimenpiteet. Kalajoella näiden lisäksi ensisijaisina toimenpiteinä ovat asutusta suojaavien penkereiden siirtäminen patoturvallisuuslain piiriin sekä veden pidättäminen valuma-alueilla. Myös toissijaisia ja täydentäviä toimenpiteitä on ehdotettu.

Miten ja mihin palaute annetaan?

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä onko toimenpiteet riittäviä, realistisia ja toteuttamiskelpoisia.

Ehdotukset löytyvät verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Lisäksi ehdotuksiin voi tutustua kaikissa kunnanvirastoissa ja ELY-keskuksessa, Veteraanikatu 1, Oulu.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiakirjoista maaliskuun 2015 loppuun mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi  tai kirjallisesti osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu. Palautetta voi antaa myös verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta.

Lisätietoja:

Vesienhoito: ylitarkastaja Anne Laine, puh. 0295 038 363
Tulvariskien hallinta: ympäristöinsinööri Kaisa Kettunen, puh. 0295 038 030


Alueellista tietoa