Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kalatalousviranomainen hakee muutosta Iijoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin

Kalatalousviranomaisena Pohjois-Suomessa toimiva Lapin ELY-keskus on jättänyt 27.10.2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Voimalaitokset omistaa PVO-Vesivoima Oy. ELY-keskus esittää, että velvoitteet muutetaan vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta.

Tavoitteena on kalateiden avulla palauttaa lohen ja meritaimenen luontainen lisääntyminen Iijoen vesistön rakentamattomalla osalla oleville lisääntymis- ja poikastuotantoalueille. Jokeen leimautuneiden lohi- ja meritaimenkantojen luominen on alkuvaiheen tärkein tukitoimenpide, minkä vuoksi hakemukseen sisältyy vaatimus merestä pyydystettyjen emokalojen siirtämisestä ja pienpoikasten istuttamisesta voimalaitospatojen yläpuolelle.

Uusi velvoite sisältäisi edelleen lohen, meritaimenen ja siian istutuksia merialueelle sekä nousevien nahkiaisten ylisiirron jokeen. Myös jokialueella istutukset jatkuisivat, ja istukaslajeina käytettäisiin kirjolohta ja meritaimenta.

Hakemus perustuu vesilain mukaisesti olosuhteiden olennaiseen muuttumiseen siitä, kun voimalaitosten nykyiset kalatalousvelvoitteet asetettiin. Merkittävin muutos on ollut kalakantojen tuottoa ja niiden hoitoa sekä luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon lisääntyminen.

Kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja säädökset, kuten EU:n vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi velvoittavat Suomea huolehtimaan uhanalaisten vaelluskalalajien säilymisestä ja luontaisen lisääntymiskierron edistämisestä. Uusi kalastuslaki sekä kansallinen kalatiestrategia ja lohi- ja meritaimenstrategia ohjaavat tavoitteiden toimeenpanoa.

Kalatiestrategian yhtenä tavoitteena on velvoitehoidon suuntaaminen kalakantojen luontaista elinkiertoa tukevaksi. Velvoitteiden lupaehtojen muuttamiset vievät paljon aikaa ja siksi maan hallitus on halunnut vauhdittaa vaelluskalakantojen palauttamista rakennettuihin jokiin ns. kärkihankerahoituksella. Iijoella valtio on osoittanut 2 miljoonaa euroa kalaston hoitotoimenpiteiden toteuttamiseen, mm. Raasakan kalatien rakentamiseen. Velvoitteen muutos ja vapaaehtoiset toimet kalateiden rakentamiseksi eivät siten ole kilpailevia, vaan toisiaan tukevia hankkeita.

Iijoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muutoshakemus

Lisätietoja        
Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen, p. 0295 037 107
Johtava kalatalousasiantuntija Markus Huolila, p. 0295 023 541
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa